The Method of Zikr/ Dhikr (Remembrance) for Inner Peace [Multilingual]

ENGLISH

With complete concentration and attention, breathing should be so managed that the Personal Name ‘Allah’ should descend into the depths of the heart (Qalb) with every breath going in and the word ‘Hoo’ should strike the Qalb(Heart) with every breath coming out. When doing the second Latifah(Spiritual Organ), the Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and the word ‘Hoo’ should strike the second Latifah (Spiritual Organ) with every breath coming out. Similarly, when doing the third, fourth and the fifth Latifah(Spiritual Organ) , the Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and the word ‘Hoo’ should strike the Latifah (Spiritual Organ) under Zikr(Remembrance) with every breath coming out. The Method of doing Zikr(Remembrance) on the Sixth Latifah (Spiritual Organ) The Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and a flare of ‘Hoo’ should come out of the forehead with every breath coming out. The Method of doing Zikr(Remembrance) on the Seventh Latifah (Spiritual Organ) The Personal Name Allah should descend into the depths of the Qalb(Heart) with every breath going in and a flare of ‘Hoo’ should come out of every cell and pore of the body with every breath coming out. After doing Zikr(Remembrance) on the seventh Latifah (Spiritual Organ) , the first Latifah (Spiritual Organ) is done again, whose method had been given in the beginning. During Zikr(Remembrance) the breathing should be rapid and forceful, accompanied by the movement of the body, which starts automatically with rapid breathing. It should be borne in mind that no breath is left without Zikr(Remembrance). Attention should be focused on the Qalb(Heart) and the continuity in Zikr (Remembrance) should not break.

CHINESE

Zikr/Dhikr(記憶)方法讓內心平靜


 在完全集中註意力的情況下,呼吸應該如此管理,以至於個人名稱“阿拉”應該隨著每一次呼吸進入心臟深處(Qalb),並且“呼”這個詞應該隨著每一次呼吸擊中 Qalb(心)出來。在做第二個拉提法(精神器官)時,真主的名字應該隨著每一次呼吸進入Qalb(心)的深處,“呼”這個詞應該在每次呼吸時敲擊第二個拉蒂法(精神器官) .同樣,在做第三、四、五次 Latifah(精神器官)時,個人名字 Allah 應該隨著每一次呼吸進入 Qalb(心)的深處,“Hoo”這個詞應該擊中 Latifah(精神器官) ) 在 Zikr(Remembrance) 下,每一次呼吸都呼出。在第六拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(紀念)的方法 個人名字真主應該下降到 Qalb(心)的深處,每一次呼吸都應該從前額發出“呼”的閃光每一次呼出。在第七拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(紀念)的方法 真主的名字應該下降到 Qalb(心)的深處,每一次呼吸都應該從每個細胞中發出“呼”的閃光,並且每次呼出時,身體的毛孔。在第七個 Latifah(精神器官)做了 Zikr(Remembrance)之後,再次做第一個 Latifah(精神器官),其方法在開始時已經給出。在 Zikr(Remembrance) 期間,呼吸應該快速有力,伴隨著身體的運動,身體的運動會隨著呼吸急促而自動開始。應該記住,沒有Zikr(紀念)就沒有呼吸。注意力應該集中在 Qalb(Heart) 上,Zikr (Remembrance) 的連續性不應中斷。
Zikr/Dhikr(jìyì) fāngfǎ ràng nèixīn píngjìng


 zài wánquán jízhōng zhùyì lì de qíngkuàng xià, hūxī yīnggāi rúcǐ guǎnlǐ, yǐ zhìyú gèrén míngchēng “ālā” yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù xīnzàng shēn chù (Qalb), bìngqiě “hū” zhège cí yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jí zhòng Qalb(xīn) chūlái. Zài zuò dì èr gè lā tí fǎ (jīngshén qìguān) shí, zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“hū” zhège cí yīnggāi zài měi cì hūxī shí qiāo jī dì èr gè lā dì fǎ (jīngshén qìguān). Tóngyàng, zài zuò dì sān, sì, wǔ cì Latifah(jīngshén qìguān) shí, gèrén míngzì Allah yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“Hoo” zhège cí yīnggāi jí zhòng Latifah(jīngshén qìguān) ) zài Zikr(Remembrance) xià, měi yīcì hūxī dōu hūchū. Zài dì liù lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ gèrén míngzì zhēnzhǔ yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóngqián é fāchū “hū” de shǎnguāng měi yīcì hūchū. Zài dì qī lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóng měi gè xìbāo zhōng fāchū “hū” de shǎnguāng, bìngqiě měi cì hūchū shí, shēntǐ de máokǒng. Zài dì qī gè Latifah(jīngshén qìguān) zuòle Zikr(Remembrance) zhīhòu, zàicì zuò dì yī gè Latifah(jīngshén qìguān), qí fāngfǎ zài kāishǐ shí yǐjīng gěi chū. Zài Zikr(Remembrance) qíjiān, hūxī yīnggāi kuàisù yǒulì, bànsuízhe shēntǐ de yùndòng, shēntǐ de yùndònghuì suízhe hūxī jícù ér zìdòng kāishǐ. Yīnggāi jì zhù, méiyǒu Zikr(jìniàn) jiù méiyǒu hūxī. Zhùyì lì yīnggāi jízhōng zài Qalb(Heart) shàng,Zikr (Remembrance) de liánxù xìng bù yìng zhōngduàn.

SPANISH

El método de Zikr / Dhikr (recuerdo) para la paz interior


 Con total concentración y atención, la respiración debe manejarse de tal manera que el Nombre personal 'Allah' descienda a las profundidades del corazón (Qalb) con cada respiración y la palabra 'Hoo' golpee el Qalb (Corazón) con cada respiración. saliendo. Al hacer el segundo Latifah (órgano espiritual), el Nombre personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y la palabra 'Hoo' debe golpear el segundo Latifah (Órgano espiritual) con cada respiración que sale. . De manera similar, al hacer la tercera, cuarta y quinta Latifah (Órgano Espiritual), el Nombre Personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y la palabra 'Hoo' debe golpear la Latifah (Órgano Espiritual). ) bajo Zikr (Recuerdo) con cada respiración que sale. El Método de hacer Zikr (Recuerdo) en el Sexto Latifah (Órgano Espiritual) El Nombre Personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y un destello de 'Hoo' debe salir de la frente con cada respiración que sale. El Método de hacer Zikr (Recuerdo) en el Séptimo Latifah (Órgano Espiritual) El Nombre Personal Allah debe descender a las profundidades del Qalb (Corazón) con cada respiración y un destello de 'Hoo' debe salir de cada celda y poros del cuerpo con cada respiración que sale. Después de hacer Zikr (Recuerdo) en el séptimo Latifah (Órgano espiritual), se vuelve a realizar el primer Latifah (Órgano espiritual), cuyo método se había dado al principio. Durante el Zikr (Recuerdo) la respiración debe ser rápida y enérgica, acompañada del movimiento del cuerpo, que comienza automáticamente con una respiración rápida. Debe tenerse en cuenta que no queda aliento sin Zikr (Recuerdo). La atención debe centrarse en Qalb (Corazón) y la continuidad en Zikr (Recuerdo) no debe romperse.

HINDI

आंतरिक शांति के लिए ज़िक्र / धिक्र (स्मरण) की विधि


 पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ, श्वास को इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत नाम 'अल्लाह' हर सांस के साथ दिल की गहराई (क़ल्ब) में उतरे और 'हू' शब्द हर सांस के साथ क़ल्ब (हृदय) पर लगे। बाहर आ रहा है। दूसरी लतीफा (आध्यात्मिक अंग) करते समय, व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और 'हू' शब्द हर सांस के साथ दूसरी लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर लगना चाहिए। . इसी तरह, तीसरी, चौथी और पांचवीं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) करते समय, व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और 'हू' शब्द लतीफा (आध्यात्मिक अंग) से टकराना चाहिए। ) ज़िक्र (स्मरण) के तहत हर सांस के साथ। छठी लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (स्मरण) करने की विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और माथे से 'हू' की चमक निकलनी चाहिए हर साँस निकल रही है सातवीं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (स्मरण) करने की विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह को हर सांस के साथ कल्ब (दिल) की गहराई में उतरना चाहिए और हर कोशिका से 'हू' की एक चमक निकलनी चाहिए और हर सांस के साथ शरीर का छिद्र। सातवीं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) पर ज़िक्र (याद) करने के बाद, पहली लतीफा (आध्यात्मिक अंग) फिर से किया जाता है, जिसकी विधि शुरुआत में दी गई थी। ज़िक्र (स्मरण) के दौरान शरीर की गति के साथ-साथ साँस तेज़ और तेज़ होनी चाहिए, जो तेज़ साँस लेने के साथ अपने आप शुरू हो जाती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ज़िक्र (याद) के बिना कोई सांस नहीं बची है। कल्ब (दिल) पर ध्यान देना चाहिए और ज़िक्र (याद) में निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए।
aantarik shaanti ke lie zikr / dhikr (smaran) kee vidhi


 pooree ekaagrata aur dhyaan ke saath, shvaas ko is tarah se prabandhit kiya jaana chaahie ki vyaktigat naam allaah har saans ke saath dil kee gaharaee (qalb) mein utare aur hoo shabd har saans ke saath qalb (hrday) par lage. baahar aa raha hai. doosaree lateepha (aadhyaatmik ang) karate samay, vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur hoo shabd har saans ke saath doosaree lateepha (aadhyaatmik ang) par lagana chaahie. . isee tarah, teesaree, chauthee aur paanchaveen lateepha (aadhyaatmik ang) karate samay, vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur hoo shabd lateepha (aadhyaatmik ang) se takaraana chaahie. ) zikr (smaran) ke tahat har saans ke saath. chhathee lateepha (aadhyaatmik ang) par zikr (smaran) karane kee vidhi vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur maathe se hoo kee chamak nikalanee chaahie har saans nikal rahee hai saataveen lateepha (aadhyaatmik ang) par zikr (smaran) karane kee vidhi vyaktigat naam allaah ko har saans ke saath kalb (dil) kee gaharaee mein utarana chaahie aur har koshika se hoo kee ek chamak nikalanee chaahie aur har saans ke saath shareer ka chhidr. saataveen lateepha (aadhyaatmik ang) par zikr (yaad) karane ke baad, pahalee lateepha (aadhyaatmik ang) phir se kiya jaata hai, jisakee vidhi shuruaat mein dee gaee thee. zikr (smaran) ke dauraan shareer kee gati ke saath-saath saans tez aur tez honee chaahie, jo tez saans lene ke saath apane aap shuroo ho jaatee hai. yah dhyaan mein rakha jaana chaahie ki zikr (yaad) ke bina koee saans nahin bachee hai. kalb (dil) par dhyaan dena chaahie aur zikr (yaad) mein nirantarata nahin tootanee chaahie.

BANGLA

অভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য জিকির/ যিকিরের পদ্ধতি (স্মরণ)


 সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং মনোযোগের সাথে, শ্বাস -প্রশ্বাস এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে ব্যক্তিগত নাম 'আল্লাহ' হৃদয়ের গভীরে (ক্বালব) নামতে হবে প্রতিটি শ্বাসের সাথে এবং 'হু' শব্দটি প্রতিটি শ্বাসের সাথে ক্যালব (হৃদয়) কে আঘাত করতে হবে বাইরে আসা. দ্বিতীয় লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) করার সময়, আল্লাহর ব্যক্তিগত নাম ক্বালব (হৃদয়) এর গভীরতায় নেমে আসা উচিত প্রতিটি শ্বাসের মধ্যে এবং 'হু' শব্দটি প্রতিটি শ্বাসের সাথে দ্বিতীয় লতিফা (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) কে আঘাত করতে হবে। । একইভাবে, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) করার সময়, আল্লাহর ব্যক্তিগত নামটি প্রত্যেকটি শ্বাসের সাথে ক্যালব (হৃদয়) এর গভীরে অবতরণ করা উচিত এবং 'হু' শব্দটি লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) ) জিকারের অধীনে (স্মরণ) প্রতিটি নি breathশ্বাস বের হওয়ার সাথে। ষষ্ঠ লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) -এ জিকির (স্মরণ) করার পদ্ধতি ব্যক্তিগত নাম আল্লাহর প্রত্যেকটি শ্বাস -প্রশ্বাসের সাথে ক্বলব (হৃদয়) -এর গভীরে অবতরণ করা উচিত এবং কপাল থেকে 'হু' জ্বলতে হবে প্রতিটি নি breathশ্বাস বের হচ্ছে। সপ্তম লতিফাহ (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) -এ জিকির (স্মরণ) করার পদ্ধতি আল্লাহর ব্যক্তিগত নাম আল্লাহর প্রত্যেকটি শ্বাস -প্রশ্বাসের সাথে ক্বালব (হৃদয়) -এর গভীরে অবতরণ করা উচিত এবং প্রতিটি কোষ থেকে 'হু' -র জ্বালা বের হওয়া উচিত এবং প্রতিটি শ্বাসের সাথে শরীরের ছিদ্র বের হচ্ছে। সপ্তম লতিফায় (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) জিকির (স্মরণ) করার পর, প্রথম লতিফা (আধ্যাত্মিক অঙ্গ) আবার করা হয়, যার পদ্ধতি শুরুতে দেওয়া হয়েছিল। জিকির (স্মরণ) চলাকালীন শ্বাস দ্রুত এবং জোরালো হওয়া উচিত, এর সাথে শরীরের গতিবিধি, যা দ্রুত শ্বাসের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়। এটা মনে রাখা উচিত যে জিকির (স্মরণ) ব্যতীত কোন নি breathশ্বাস অবশিষ্ট নেই। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত এবং জিকরের ধারাবাহিকতা যেন ভেঙে না যায়।
Abhyantarīṇa śāntira jan'ya jikira/ yikirēra pad'dhati (smaraṇa)


 sampūrṇa manōyōga ēbaṁ manōyōgēra sāthē, śbāsa -praśbāsa ēmanabhābē paricālita ha'ōẏā ucita yē byaktigata nāma'āllāha' hr̥daẏēra gabhīrē (kbālaba) nāmatē habē pratiṭi śbāsēra sāthē ēbaṁ'hu' śabdaṭi pratiṭi śbāsēra sāthē kyālaba (hr̥daẏa) kē āghāta karatē habē bā'irē āsā. Dbitīẏa latiphāha (ādhyātmika aṅga) karāra samaẏa, āllāhara byaktigata nāma kbālaba (hr̥daẏa) ēra gabhīratāẏa nēmē āsā ucita pratiṭi śbāsēra madhyē ēbaṁ'hu' śabdaṭi pratiṭi śbāsēra sāthē dbitīẏa latiphā (ādhyātmika aṅga) kē āghāta karatē habē. . Ēka'ibhābē, tr̥tīẏa, caturtha ēbaṁ pañcama latiphāha (ādhyātmika aṅga) karāra samaẏa, āllāhara byaktigata nāmaṭi pratyēkaṭi śbāsēra sāthē kyālaba (hr̥daẏa) ēra gabhīrē abataraṇa karā ucita ēbaṁ'hu' śabdaṭi latiphāha (ādhyātmika aṅga) ) jikārēra adhīnē (smaraṇa) pratiṭi ni breathśbāsa bēra ha'ōẏāra sāthē. Ṣaṣṭha latiphāha (ādhyātmika aṅga) -ē jikira (smaraṇa) karāra pad'dhati byaktigata nāma āllāhara pratyēkaṭi śbāsa -praśbāsēra sāthē kbalaba (hr̥daẏa) -ēra gabhīrē abataraṇa karā ucita ēbaṁ kapāla thēkē'hu' jbalatē habē pratiṭi ni breathśbāsa bēra hacchē. Saptama latiphāha (ādhyātmika aṅga) -ē jikira (smaraṇa) karāra pad'dhati āllāhara byaktigata nāma āllāhara pratyēkaṭi śbāsa -praśbāsēra sāthē kbālaba (hr̥daẏa) -ēra gabhīrē abataraṇa karā ucita ēbaṁ pratiṭi kōṣa thēkē'hu' -ra jbālā bēra ha'ōẏā ucita ēbaṁ pratiṭi śbāsēra sāthē śarīrēra chidra bēra hacchē. Saptama latiphāẏa (ādhyātmika aṅga) jikira (smaraṇa) karāra para, prathama latiphā (ādhyātmika aṅga) ābāra karā haẏa, yāra pad'dhati śurutē dē'ōẏā haẏēchila. Jikira (smaraṇa) calākālīna śbāsa druta ēbaṁ jōrālō ha'ōẏā ucita, ēra sāthē śarīrēra gatibidhi, yā druta śbāsēra sāthē sbaẏaṅkriẏabhābē śuru haẏa. Ēṭā manē rākhā ucita yē jikira (smaraṇa) byatīta kōna ni breathśbāsa abaśiṣṭa nē'i. Manōyōga kēndrībhūta ha'ōẏā ucita ēbaṁ jikarēra dhārābāhikatā yēna bhēṅē nā yāẏa.


PORTUGESE


O Método de Zikr / Dhikr (Lembrança) para a Paz Interior


 Com total concentração e atenção, a respiração deve ser administrada de forma que o Nome Pessoal 'Allah' desça às profundezas do coração (Qalb) com cada respiração entrando e a palavra 'Hoo' deve atingir o Qalb (Coração) com cada respiração saindo. Ao fazer o segundo Latifah (Órgão Espiritual), o Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e a palavra 'Hoo' deve atingir o segundo Latifah (Órgão Espiritual) com cada respiração saindo . Da mesma forma, ao fazer o terceiro, quarto e quinto Latifah (Órgão Espiritual), o Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e a palavra 'Hoo' deve atingir o Latifah (Órgão Espiritual ) sob Zikr (Lembrança) com cada respiração saindo. O Método de fazer Zikr (Lembrança) no Sexto Latifah (Órgão Espiritual) O Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e um lampejo de 'Hoo' deve sair da testa com cada respiração saindo. O Método de fazer Zikr (Lembrança) no Sétimo Latifah (Órgão Espiritual) O Nome Pessoal Allah deve descer às profundezas do Qalb (Coração) com cada respiração entrando e um lampejo de 'Hoo' deve sair de cada célula e poros do corpo com cada respiração saindo. Após fazer o Zikr (Lembrança) no sétimo Latifah (Órgão Espiritual), o primeiro Latifah (Órgão Espiritual) é feito novamente, cujo método havia sido dado no início. Durante o Zikr (Lembrança), a respiração deve ser rápida e vigorosa, acompanhada pelo movimento do corpo, que começa automaticamente com a respiração rápida. Deve-se ter em mente que nenhuma respiração é deixada sem Zikr (Lembrança). A atenção deve ser focada no Qalb (Coração) e a continuidade no Zikr (Lembrança) não deve ser interrompida.

RUSSIAN

Метод зикра / зикра (воспоминания) для внутреннего мира


 С полной концентрацией и вниманием следует управлять дыханием так, чтобы Личное Имя «Аллах» спускалось в глубины сердца (Калб) с каждым вдохом, а слово «Ху» ударяло по Калбу (Сердце) с каждым вдохом. выходит. При выполнении второй Латифы (Духовный орган) Личное Имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, а слово «Ху» должно ударять по второй Латифе (Духовный орган) с каждым выдохом. . Точно так же при выполнении третьего, четвертого и пятого Латифа (Духовного Органа) Личное Имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, а слово «Ху» должно ударять по Латифе (Духовному Органу). ) под Зикр (Воспоминание) с каждым выдохом. Метод совершения Зикра (Воспоминания) на Шестой Латифе (Духовном Органе) Личное Имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, и вспышка «Ху» должна исходить изо лба с каждый выдох. Метод совершения зикра (воспоминания) на седьмой латифе (духовный орган). Личное имя Аллах должно спускаться в глубины Калба (Сердца) с каждым вдохом, и вспышка «Ху» должна исходить из каждой клетки и поры тела с каждым выдохом. После выполнения Зикра (Воспоминания) на седьмой Латифе (Духовный орган) снова выполняется первая Латифа (Духовный орган), метод которой был дан в начале. Во время Зикра (Воспоминания) дыхание должно быть быстрым и сильным, сопровождаться движением тела, которое начинается автоматически с быстрым дыханием. При этом следует учитывать, что без Зикра (Воспоминания) не остается дыхания. Внимание должно быть сосредоточено на Калбе (Сердце), и преемственность Зикра (Воспоминания) не должна нарушаться.
Metod zikra / zikra (vospominaniya) dlya vnutrennego mira


 S polnoy kontsentratsiyey i vnimaniyem sleduyet upravlyat' dykhaniyem tak, chtoby Lichnoye Imya «Allakh» spuskalos' v glubiny serdtsa (Kalb) s kazhdym vdokhom, a slovo «Khu» udaryalo po Kalbu (Serdtse) s kazhdym vdokhom. vykhodit. Pri vypolnenii vtoroy Latify (Dukhovnyy organ) Lichnoye Imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, a slovo «Khu» dolzhno udaryat' po vtoroy Latife (Dukhovnyy organ) s kazhdym vydokhom. . Tochno tak zhe pri vypolnenii tret'yego, chetvertogo i pyatogo Latifa (Dukhovnogo Organa) Lichnoye Imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, a slovo «Khu» dolzhno udaryat' po Latife (Dukhovnomu Organu). ) pod Zikr (Vospominaniye) s kazhdym vydokhom. Metod soversheniya Zikra (Vospominaniya) na Shestoy Latife (Dukhovnom Organe) Lichnoye Imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, i vspyshka «Khu» dolzhna iskhodit' izo lba s kazhdyy vydokh. Metod soversheniya zikra (vospominaniya) na sed'moy latife (dukhovnyy organ). Lichnoye imya Allakh dolzhno spuskat'sya v glubiny Kalba (Serdtsa) s kazhdym vdokhom, i vspyshka «Khu» dolzhna iskhodit' iz kazhdoy kletki i pory tela s kazhdym vydokhom. Posle vypolneniya Zikra (Vospominaniya) na sed'moy Latife (Dukhovnyy organ) snova vypolnyayetsya pervaya Latifa (Dukhovnyy organ), metod kotoroy byl dan v nachale. Vo vremya Zikra (Vospominaniya) dykhaniye dolzhno byt' bystrym i sil'nym, soprovozhdat'sya dvizheniyem tela, kotoroye nachinayetsya avtomaticheski s bystrym dykhaniyem. Pri etom sleduyet uchityvat', chto bez Zikra (Vospominaniya) ne ostayetsya dykhaniya. Vnimaniye dolzhno byt' sosredotocheno na Kalbe (Serdtse), i preyemstvennost' Zikra (Vospominaniya) ne dolzhna narushat'sya.
JAPANESE

内なる平和のためのZikr / Dhikr(追悼)の方法


 完全な集中力と注意を払って、呼吸を管理し、個人名「アッラー」が呼吸のたびに心臓の深部(カルブ)に降り、「フー」という言葉が呼吸のたびにカルブ(心臓)に当たるようにする必要があります。出てきます。 2番目のラティファ(精神器官)を行うとき、個人名アッラーはすべての呼吸が入るとカルブ(心臓)の深部に降り、「フー」という言葉はすべての呼吸が出ると2番目のラティファ(精神器官)を打つ必要があります。同様に、3番目、4番目、5番目のラティファ(精神器官)を行うとき、個人名アッラーは息を吸うたびにカルブ(心臓)の奥深くに降り、「フー」という言葉がラティファ(精神器官)を打つ必要があります)Zikr(Remembrance)の下で、息が出るたびに。 6番目のラティファ(精神器官)でズィクル(記憶)を行う方法個人名アッラーは、息を吸うたびにカルブ(心臓)の奥深くに降り、「フー」のフレアが額から出てくるはずです。すべての息が出てきます。 7番目のラティファ(精神器官)でズィクル(記憶)を行う方法個人名アッラーは、呼吸が入るたびにカルブ(心臓)の奥深くに降り、すべての細胞から「フー」のフレアが出てくるはずです。息が出るたびに体の毛穴。 7番目のラティファ(スピリチュアルオルガン)でズィクル(記憶)を行った後、最初にその方法が与えられていた最初のラティファ(スピリチュアルオルガン)が再び行われます。 Zikr(Remembrance)の間、呼吸は速くて力強くなければならず、体の動きを伴います。これは急速な呼吸から自動的に始まります。 Zikr(Remembrance)なしでは息が残らないことに留意する必要があります。カルブ(ハート)に注意を向けるべきであり、ズィクル(記憶)の連続性が壊れてはなりません。
Uchinaru heiwa no tame no Zikr/ Dhikr (tsuitō) no hōhō kanzen'na shūchū-ryoku to chūi o haratte, kokyū o kanri shi, kojin-mei `arrā' ga kokyū no tabi ni shinzō no shinbu (karubu) ni ori,`fū' to iu kotoba ga kokyū no tabi ni karubu (shinzō) ni ataru yō ni suru hitsuyō ga arimasu. Dete kimasu. 2-Banme no ratifa (seishin kikan) o okonau toki, kojin-mei arrā wa subete no kokyū ga hairu to karubu (shinzō) no shinbu ni ori,`fū' to iu kotoba wa subete no kokyū ga deru to 2-banme no ratifa (seishin kikan) o utsu hitsuyō ga arimasu. Dōyō ni, 3-banme, 4-banme, 5-banme no ratifa (seishin kikan) o okonau toki, kojin-mei arrā wa ikiwosuu tabi ni karubu (shinzō) no okufukaku ni ori,`fū' to iu kotoba ga ratifa (seishin kikan) o utsu hitsuyō ga arimasu) Zikr (Remembrance) no shita de, iki ga deru tabi ni. 6-Banme no ratifa (seishin kikan) de zu~ikuru (kioku) o okonau hōhō kojin-mei arrā wa, ikiwosuu tabi ni karubu (shinzō) no okufukaku ni ori,`fū' no furea ga gaku kara dete kuru hazudesu. Subete no iki ga dete kimasu. 7-Banme no ratifa (seishin kikan) de zu~ikuru (kioku) o okonau hōhō kojin-mei arrā wa, kokyū ga hairu tabi ni karubu (shinzō) no okufukaku ni ori, subete no saibō kara `fū' no furea ga dete kuru hazudesu. Iki ga deru tabi ni karada no keana. 7-Banme no ratifa (supirichuaruorugan) de zu~ikuru (kioku) o okonatta nochi, saisho ni sono hōhō ga atae rarete ita saisho no ratifa (supirichuaruorugan) ga futatabi okonawa remasu. Zikr (Remembrance) no ma, kokyū wa hayakute chikaradzuyokunakereba narazu,-tai no ugoki o tomonaimasu. Kore wa kyūsokuna kokyū kara jidōteki ni hajimarimasu. Zikr (Remembrance) nashide wa iki ga nokoranai koto ni ryūi suru hitsuyō ga arimasu. Karubu (hāto) ni chūi o mukerubekideari, zu~ikuru (kioku) no renzoku-sei ga kowarete wa narimasen.

TURKISH

İç Huzur İçin Zikr/Zikir Metodu


 Tam bir konsantrasyon ve dikkatle, nefes öyle yönetilmelidir ki, 'Allah' Kişisel İsmi, her nefeste kalbin derinliklerine (Kalb) inmeli ve 'Hoo' kelimesi her nefeste Kalbe (Kalbe) çarpmalıdır. çıkıyor. İkinci Latife'yi (Ruhsal Organ) yaparken, Allah zatının her nefeste Kalb'in derinliklerine inmesi ve her nefeste 'Hoo' kelimesi ikinci Latife'ye (Ruhsal Organ) çarpması gerekir. . Benzer şekilde, üçüncü, dördüncü ve beşinci Latife'yi (Ruhsal Organ) yaparken, Allah Kişisel İsmi, her nefeste Kalb'in (Kalp) derinliklerine inmeli ve 'Hoo' kelimesi Latifah'a (Ruhsal Organ) çarpmalıdır. ) her nefesin çıkmasıyla Zikr(Anma) altında. Altıncı Latife (Ruhsal Organ) Üzerinde Zikr (Hatırlama) Yapma Metodu Allah Kişisel İsmi her nefeste Kalb'in derinliklerine inmeli ve alnından bir 'Hoo' parlaması çıkmalıdır. çıkan her nefes. Yedinci Latife (Ruhsal Organ) üzerinde Zikr (Hatırlama) Yapma Metodu Allah Kişisel İsmi, her nefeste Kalb'in (Kalbin) derinliklerine inmeli ve her hücreden bir 'Hoo' parlaması çıkmalı ve dışarı çıkan her nefesle vücudun gözenekleri. Yedinci Latife'de Zikr yapıldıktan sonra, başlangıçta yöntemi verilen ilk Latife (Ruh Organı) tekrar yapılır. Zikr (Anma) sırasında, hızlı nefes alma ile otomatik olarak başlayan vücudun hareketiyle birlikte nefes alma hızlı ve güçlü olmalıdır. Unutulmamalıdır ki zikirsiz nefes kalmaz. Dikkat Kalb'e çevrilmeli ve Zikr'deki devamlılık bozulmamalıdır.


KOREAN

내면의 평화를 위한 Zikr/Dhikr(기억) 방법


 완전한 집중과 주의로 호흡을 관리하여 개인 이름 '알라'가 숨이 들어갈 때마다 심장(Qalb)의 깊은 곳으로 내려가고 '후'라는 단어가 숨을 쉴 때마다 Qalb(심장)을 치도록 해야 합니다. 나오는. 두 번째 Latifah(영적 오르간)를 수행할 때 개인 이름 Allah는 숨이 들어갈 때마다 Qalb(심장)의 깊이로 내려와야 하고 'Hoo'라는 단어는 숨이 나올 때마다 두 번째 Latifah(영적 오르간)를 때려야 합니다. . 마찬가지로 세 번째, 네 번째 및 다섯 번째 Latifah(영적 오르간)를 수행할 때 개인 이름 Allah는 숨이 들어갈 때마다 Qalb(심장)의 깊이로 내려가야 하며 'Hoo'라는 단어가 Latifah(영적 오르간)를 치게 해야 합니다. ) 숨이 나올 때마다 Zikr(Remembrance) 아래에서. 여섯 번째 Latifah(영적 기관)에 Zikr(기억)을 하는 방법 개인 이름 Allah는 숨이 들어갈 때마다 Qalb(Heart)의 깊이로 내려와야 하며 이마에서 'Hoo'의 섬광이 나와야 합니다. 숨이 나올 때마다. 일곱 번째 Latifah(영적 기관)에 Zikr(기억)을 하는 방법 개인 이름 알라가 숨을 들이쉴 때마다 칼브(심장)의 깊은 곳으로 내려가야 하고 모든 세포에서 '후'의 불꽃이 나와야 하며, 숨을 들이쉴 때마다 몸의 모공. 일곱 번째 Latifah(Spiritual Organ)에 Zikr(Remembrance)을 한 후, 처음에 그 방법이 주어졌던 첫 번째 Latifah(Spiritual Organ)를 다시 수행합니다. 지크르(기억)하는 동안 호흡은 빠르고 힘차게 해야 하며 빠른 호흡과 함께 자동으로 시작되는 몸의 움직임을 동반해야 합니다. 지크르(Remembrance) 없이는 호흡이 없다는 것을 명심해야 합니다. 칼브(하트)에 주목해야 하며 지크르(기억)의 연속성이 깨지지 않아야 한다.
naemyeon-ui pyeonghwaleul wihan Zikr/Dhikr(gieog) bangbeob


 wanjeonhan jibjung-gwa juuilo hoheub-eul gwanlihayeo gaein ileum 'alla'ga sum-i deul-eogal ttaemada simjang(Qalb)ui gip-eun gos-eulo naelyeogago 'hu'laneun dan-eoga sum-eul swil ttaemada Qalb(simjang)eul chidolog haeya habnida. naoneun. du beonjjae Latifah(yeongjeog oleugan)leul suhaenghal ttae gaein ileum Allahneun sum-i deul-eogal ttaemada Qalb(simjang)ui gip-ilo naelyeowaya hago 'Hoo'laneun dan-eoneun sum-i naol ttaemada du beonjjae Latifah(yeongjeog oleugan)leul ttaelyeoya habnida. . machangajilo se beonjjae, ne beonjjae mich daseos beonjjae Latifah(yeongjeog oleugan)leul suhaenghal ttae gaein ileum Allahneun sum-i deul-eogal ttaemada Qalb(simjang)ui gip-ilo naelyeogaya hamyeo 'Hoo'laneun dan-eoga Latifah(yeongjeog oleugan)leul chige haeya habnida. ) sum-i naol ttaemada Zikr(Remembrance) alaeeseo. yeoseos beonjjae Latifah(yeongjeog gigwan)e Zikr(gieog)eul haneun bangbeob gaein ileum Allahneun sum-i deul-eogal ttaemada Qalb(Heart)ui gip-ilo naelyeowaya hamyeo ima-eseo 'Hoo'ui seomgwang-i nawaya habnida. sum-i naol ttaemada. ilgob beonjjae Latifah(yeongjeog gigwan)e Zikr(gieog)eul haneun bangbeob gaein ileum allaga sum-eul deul-iswil ttaemada kalbeu(simjang)ui gip-eun gos-eulo naelyeogaya hago modeun sepo-eseo 'hu'ui bulkkoch-i nawaya hamyeo, sum-eul deul-iswil ttaemada mom-ui mogong. ilgob beonjjae Latifah(Spiritual Organ)e Zikr(Remembrance)eul han hu, cheoeum-e geu bangbeob-i jueojyeossdeon cheos beonjjae Latifah(Spiritual Organ)leul dasi suhaenghabnida. jikeuleu(gieog)haneun dong-an hoheub-eun ppaleugo himchage haeya hamyeo ppaleun hoheubgwa hamkke jadong-eulo sijagdoeneun mom-ui umjig-im-eul dongbanhaeya habnida. jikeuleu(Remembrance) eobs-ineun hoheub-i eobsdaneun geos-eul myeongsimhaeya habnida. kalbeu(hateu)e jumoghaeya hamyeo jikeuleu(gieog)ui yeonsogseong-i kkaejiji anh-aya handa.ARABIC

منهج الذكر / الذكر من أجل السلام الداخلي


 مع التركيز والانتباه الكامل ، يجب تنظيم التنفس بحيث ينزل الاسم الشخصي "الله" إلى أعماق القلب (قلب) مع دخول كل نفس ، ويجب أن تضرب كلمة "هو" القلب مع كل نفس. يخرج. عند عمل اللطيفة الثانية (العضو الروحي) ، يجب أن ينزل الاسم الشخصي لله في أعماق القلب مع دخول كل نفس ، ويجب أن تضرب كلمة "هو" اللطيفة الثانية (العضو الروحي) مع خروج كل نفس. . وبالمثل ، عند عمل اللطيفة الثالثة والرابعة والخامسة (العضو الروحي) ، يجب أن ينزل الاسم الشخصي لله في أعماق القلب مع كل نفس يدخل ، ويجب أن تضرب كلمة "هو" اللطيفة (العضو الروحي). ) تحت الذكر مع خروج كل نفس. طريقة عمل الذكر في اللطيفة السادسة (العضو الروحي): الاسم الشخصي يجب أن ينزل الله في أعماق القلب مع دخول كل نفس وتخرج شعلة "هو" من الجبهة. كل نفس يخرج. طريقة عمل الذكر في اللطيفة السابعة (العضو الروحي): الاسم الشخصي يجب أن ينزل الله في أعماق القلب مع دخول كل نفس ، ويخرج شعلة "هو" من كل خلية و مسام الجسم مع خروج كل نفس. بعد إجراء الذكر (الذكر) في اللطيفة السابعة (عضو روحي) ، يتم عمل اللطيفة الأولى (العضو الروحي) مرة أخرى ، والتي تم تقديم طريقتها في البداية. أثناء الذكر يجب أن يكون التنفس سريعًا وقويًا ، مصحوبًا بحركة الجسم ، والتي تبدأ تلقائيًا بالتنفس السريع. وينبغي ألا يغيب عن البال أنه لا نَفَس بغير الذكر. يجب أن ينصب الاهتمام على القلب ولا ينقطع الاستمرارية في الذكر.
manhaj aldhikr / aldhikr min 'ajl alsalam aldaakhilii
me altrkyz walantbah alkaml , yjb tnzym altnfs bhyth ynzl alasm alshkhsy "allh" 'ila aemaq alqlb (qlb) me dkhwl kl nfs , wyjb an tdrb klm "hw" alqlb me kl nfs. ykhrj. end eml alltyft althany (aledw alrwhy) , yjb an ynzl alasm alshkhsy llh fy aemaq alqlb me dkhwl kl nfs , wyjb an tdrb klm "hw" alltyft althany (aledw alrwhy) me khrwj kl nfs. . wbalmthl , end eml alltyft althaltht walrabet walkhams (aledw alrwhy) , yjb an ynzl alasm alshkhsy llh fy aemaq alqlb me kl nfs ydkhl , wyjb an tdrb klm "hw" alltyf (aledw alrwhy). ) tht aldhkr me khrwj kl nfs. tryqt eml aldhkr fy alltyft alsads (aledw alrwhy): alasm alshkhsy yjb an ynzl allh fy aemaq alqlb me dkhwl kl nfs wtkhrj shel "hw" mn aljbh. kl nfs ykhrj. tryqt eml aldhkr fy alltyft alsabe (aledw alrwhy): alasm alshkhsy yjb an ynzl allh fy aemaq alqlb me dkhwl kl nfs , wykhrj shel "hw" mn kl khlyt w msam aljsm me khrwj kl nfs. bed 'ijra' aldhkr (aldhkr) fy alltyft alsabe (edw rwhy) , ytm eml alltyft alawla (aledw alrwhy) mrt akhra , walty tm tqdym tryqtha fy albday. athna' aldhkr yjb an ykwn altnfs sryean wqwyan , mshwban bhrkt aljsm , walty tbda tlqayyan baltnfs alsrye. wynbghy ala yghyb en albal anh la nafas bghyr aldhkr. yjb an ynsb alahtmam ela alqlb wla ynqte alastmraryt fy aldhkr.

FRENCH

La méthode du Zikr/Dhikr (Souvenir) pour la paix intérieure


 Avec une concentration et une attention complètes, la respiration doit être gérée de manière à ce que le nom personnel « Allah » descende dans les profondeurs du cœur (Qalb) à chaque inspiration et que le mot « Hoo » frappe le Qalb (Cœur) à chaque respiration. sortir. Lorsque vous faites le deuxième Latifah (Organe Spirituel), le Nom Personnel Allah devrait descendre dans les profondeurs du Qalb (Cœur) à chaque inspiration et le mot « Hoo » devrait frapper le deuxième Latifah (Organe Spirituel) à chaque souffle sortant . De même, lors de la réalisation des troisième, quatrième et cinquième Latifah (organe spirituel), le nom personnel Allah doit descendre dans les profondeurs du Qalb (coeur) à chaque inspiration et le mot « Hoo » doit frapper le Latifah (organe spirituel ) sous Zikr (Souvenir) à chaque respiration. La méthode pour faire le Zikr (Souvenir) sur le Sixième Latifah (Organe Spirituel) Le Nom Personnel Allah devrait descendre dans les profondeurs du Qalb (Cœur) à chaque inspiration et une lueur de 'Hoo' devrait sortir du front avec chaque souffle qui sort. La méthode pour faire le Zikr (Souvenir) sur le Septième Latifah (Organe Spirituel) Le Nom Personnel Allah devrait descendre dans les profondeurs du Qalb (Cœur) avec chaque souffle entrant et une fusée de 'Hoo' devrait sortir de chaque cellule et pores du corps à chaque respiration. Après avoir fait le Zikr (Souvenir) sur le septième Latifah (Organe Spirituel), le premier Latifah (Organe Spirituel) est refait, dont la méthode avait été donnée au début. Pendant le Zikr (Souvenir), la respiration doit être rapide et énergique, accompagnée du mouvement du corps, qui commence automatiquement par une respiration rapide. Il convient de garder à l'esprit qu'aucun souffle n'est laissé sans Zikr (Souvenir). L'attention doit être focalisée sur le Qalb (Cœur) et la continuité dans Zikr (Souvenir) ne doit pas se rompre.

SWAHILI

Njia ya Zikr / Dhikr (Kumbukumbu) ya Amani ya Ndani


 Kwa umakini kamili na umakini, kupumua kunapaswa kusimamiwa sana hivi kwamba Jina la Kibinadamu "Allah" linapaswa kushuka kwenye kina cha moyo (Qalb) na kila pumzi inayoingia na neno "Hoo" linapaswa kupiga Qalb (Moyo) kwa kila pumzi. kuja nje. Wakati wa kufanya Latifah ya pili (Kiumbe cha Kiroho), Jina la kibinafsi la Mwenyezi Mungu linapaswa kushuka kwenye kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na neno 'Hoo' linapaswa kupiga Latifah ya pili (Chombo cha Kiroho) kila pumzi ikitoka. . Vivyo hivyo, wakati wa kufanya Latifah ya tatu, ya nne na ya tano (Kiumbe cha Kiroho), Jina la kibinafsi la Mwenyezi Mungu linapaswa kushuka ndani ya kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na neno 'Hoo' linapaswa kugonga Latifah (Chombo cha Kiroho. chini ya Zikr (Ukumbusho) huku kila pumzi ikitoka. Njia ya kufanya Zikr (Ukumbusho) juu ya Latifah ya Sita (Chombo cha Kiroho) Jina la kibinafsi Mwenyezi Mungu anapaswa kushuka kwenye kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na moto wa 'Hoo' utoke kwenye paji la uso na kila pumzi ikitoka. Njia ya kufanya Zikr (Ukumbusho) juu ya Latifah ya Saba (Kiumbe cha Kiroho) Jina la kibinafsi Mwenyezi Mungu anapaswa kushuka ndani ya kina cha Qalb (Moyo) na kila pumzi inayoingia na kuwaka kwa 'Hoo' inapaswa kutoka kila seli na kidonda cha mwili na kila pumzi ikitoka. Baada ya kufanya Zikr (Ukumbusho) kwenye Latifah ya saba (Chombo cha Kiroho), Latifah ya kwanza (Chombo cha Kiroho) imefanywa tena, ambaye njia yake ilikuwa imetolewa mwanzoni. Wakati wa Zikr (Ukumbusho) kupumua kunapaswa kuwa haraka na kwa nguvu, ikifuatana na harakati ya mwili, ambayo huanza moja kwa moja na kupumua haraka. Ikumbukwe kwamba hakuna pumzi iliyobaki bila Zikr (Ukumbusho). Tahadhari inapaswa kuelekezwa kwa Qalb (Moyo) na mwendelezo katika Zikr (Ukumbusho) haupaswi kuvunjika.


MALAY

Kaedah Zikir / Zikir (Zikir) untuk Damai Dalam


 Dengan tumpuan dan perhatian yang lengkap, pernafasan harus dikendalikan sehingga Nama Peribadi 'Allah' harus turun ke lubuk hati (Qalb) dengan setiap nafas masuk dan perkataan 'Hoo' harus menyerang Qalb (Hati) dengan setiap nafas keluar. Ketika melakukan Latifah (Organ Spiritual) yang kedua, Nama Peribadi Allah harus turun ke lubuk Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan perkataan 'Hoo' harus menyerang Latifah kedua (Organ Spiritual) dengan setiap nafas keluar . Begitu juga, ketika melakukan Latifah ketiga, keempat dan kelima (Organ Spiritual), Nama Peribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan perkataan 'Hoo' harus menyerang Latifah (Organ Spiritual ) di bawah Zikir (Zikir) dengan setiap nafas keluar. Kaedah melakukan Zikir (Zikir) pada Latifah Keenam (Organ Spiritual) Nama Peribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari dahi dengan setiap nafas keluar. Kaedah melakukan Zikir (Zikir) pada Latifah Ketujuh (Organ Spiritual) Nama Peribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap nafas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari setiap sel dan liang badan dengan setiap nafas keluar. Setelah melakukan Zikir (Zikir) pada Latifah ketujuh (Organ Spiritual), Latifah pertama (Organ Spiritual) dilakukan sekali lagi, yang kaedahnya telah diberikan pada awalnya. Semasa Zikir (pernafasan) pernafasan harus cepat dan kuat, disertai dengan pergerakan badan, yang bermula secara automatik dengan pernafasan yang cepat. Perlu diingat bahawa tidak ada nafas yang tersisa tanpa Zikir (Zikir). Perhatian harus tertumpu pada Qalb (Hati) dan kesinambungan dalam Zikir (Zikir) tidak boleh putus.

GERMAN

Die Methode des Zikr/Dhikr (Erinnerung) für den inneren Frieden


 Mit vollständiger Konzentration und Aufmerksamkeit sollte die Atmung so gesteuert werden, dass der persönliche Name 'Allah' mit jedem Atemzug in die Tiefen des Herzens (Qalb) hinabsteigt und das Wort 'Hoo' mit jedem Atemzug das Qalb (Herz) treffen sollte herauskommen. Wenn man die zweite Latifah (spirituelles Organ) macht, sollte der persönliche Name Allah mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und das Wort 'Hoo' sollte die zweite Latifah (spirituelles Organ) mit jedem austretenden Atemzug treffen . In ähnlicher Weise sollte bei der dritten, vierten und fünften Latifah (spirituelles Organ) der persönliche Name Allah mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und das Wort 'Hoo' sollte die Latifah (spirituelles Organ) treffen ) unter Zikr (Erinnerung) mit jedem Atemzug. Die Methode, Zikr (Erinnerung) an der sechsten Latifah (spirituelles Organ) zu machen Der persönliche Name Allah sollte mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und ein Aufflackern von 'Hoo' sollte aus der Stirn kommen mit jeder Atemzug kommt heraus. Die Methode, Zikr (Erinnerung) auf der siebten Latifah (spirituelles Organ) zu machen Der persönliche Name Allah sollte mit jedem Atemzug in die Tiefen des Qalb (Herz) hinabsteigen und ein Aufflackern von 'Hoo' sollte aus jeder Zelle kommen und Pore ​​des Körpers mit jedem ausströmenden Atemzug. Nach dem Zikr (Erinnerung) auf der siebten Latifah (Spiritual Orgel) wird die erste Latifah (Spirituelles Organ) wieder durchgeführt, deren Methode am Anfang gegeben wurde. Während der Zikr (Erinnerung) sollte die Atmung schnell und kräftig sein, begleitet von der Bewegung des Körpers, die automatisch mit schneller Atmung beginnt. Es sollte nicht vergessen werden, dass ohne Zikr (Erinnerung) kein Atemzug bleibt. Die Aufmerksamkeit sollte auf das Qalb (Herz) gerichtet sein und die Kontinuität in Zikr (Erinnerung) sollte nicht brechen.

AMHARIC

የዚክር/ ዚክር ዘዴ (መታሰቢያ) ለውስጣዊ ሰላም


 ሙሉ ትኩረትን እና ትኩረትን በማድረግ መተንፈስ በጣም መተዳደር አለበት እያንዳንዱ ስም እስትንፋስ ወደ ውስጥ ሲገባ እና ‹ሁ› የሚለው ቃል በእያንዳንዱ እስትንፋስ ሁሉ ልብን (ልብን) መምታት አለበት ›የሚለው የግል ስም‹ አላህ ›ወደ ልብ ጥልቀት (ቃልብ) ውስጥ ይወርዳል። በመውጣት ላይ። ሁለተኛውን ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) በሚሠራበት ጊዜ እያንዳንዱ የግል እስትንፋስ ወደ ውስጥ ገብቶ ‹ሁ› የሚለው ቃል ሁለተኛ እስትንፋስ በሚወጣበት ጊዜ ሁለተኛውን ላቲፋ (መንፈሳዊ አካልን) መምታት አለበት። . በተመሳሳይ ፣ ሦስተኛው ፣ አራተኛው እና አምስተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ሲሠራ ፣ እያንዳንዱ የግል እስትንፋስ ወደ ውስጥ ገብቶ ‹ሁ› የሚለው ቃል ላቲፋ (መንፈሳዊ አካልን) መምታት አለበት። ) እያንዳንዱ እስትንፋስ በሚወጣበት ዚክር (መታሰቢያ) ስር። በስድስተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (መታሰቢያ) የማድረግ ዘዴ የግል ስም አላህ እያንዳንዱ እስትንፋስ ገብቶ የ “ሁ” ፍንዳታ ከግንባሩ መውጣት አለበት። እያንዳንዱ እስትንፋስ ይወጣል። በሰባተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (መታሰቢያ) የማድረግ ዘዴ የግል ስም አላህ እያንዳንዱ እስትንፋስ ወደ ውስጥ ገብቶ የ ‹ሁ› ፍንዳታ ከእያንዳንዱ ሕዋስ ውስጥ ይወጣና እያንዳንዱ እስትንፋስ በሚወጣበት የሰውነት ክፍል። በሰባተኛው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) ላይ ዚክር (ትዝታ) ከሠራ በኋላ ፣ የመጀመሪያው ላቲፋ (መንፈሳዊ አካል) እንደገና ተሠርቷል ፣ ዘዴው መጀመሪያ የተሰጠው። በዝክር ጊዜ (መታሰቢያ) እስትንፋሱ ፈጣን እና ኃይለኛ መሆን አለበት ፣ በፍጥነት በመተንፈስ በራስ -ሰር የሚጀምረው ከሰውነት እንቅስቃሴ ጋር። ዚክር (ትዝታ) ከሌለ እስትንፋስ እንደማይቀር መታወስ አለበት። ትኩረት በቃብ (ልብ) ላይ ማተኮር እና በዝክር (መታሰቢያ) ውስጥ ያለው ቀጣይነት መስበር የለበትም።
yezīkiri/ zīkiri zedē (metasebīya) lewisit’awī selami


 mulu tikuretini ina tikuretini bemadiregi metenifesi bet’ami metedaderi ālebeti iyanidanidu simi isitinifasi wede wisit’i sīgeba ina ‹hu› yemīlewi k’ali be’iyanidanidu isitinifasi hulu libini (libini) memitati ālebeti ›yemīlewi yegili simi‹ ālahi ›wede libi t’ilik’eti (k’alibi) wisit’i yiweridali። bemewit’ati layi። huletenyawini latīfa (menifesawī ākali) bemīšerabeti gīzē iyanidanidu yegili isitinifasi wede wisit’i gebito ‹hu› yemīlewi k’ali huletenya isitinifasi bemīwet’abeti gīzē huletenyawini latīfa (menifesawī ākalini) memitati ālebeti። . betemesasayi ፣ šositenyawi ፣ āratenyawi ina āmisitenyawi latīfa (menifesawī ākali) sīšera ፣ iyanidanidu yegili isitinifasi wede wisit’i gebito ‹hu› yemīlewi k’ali latīfa (menifesawī ākalini) memitati ālebeti። ) iyanidanidu isitinifasi bemīwet’abeti zīkiri (metasebīya) siri። besidisitenyawi latīfa (menifesawī ākali) layi zīkiri (metasebīya) yemadiregi zedē yegili simi ālahi iyanidanidu isitinifasi gebito ye “hu” finidata keginibaru mewit’ati ālebeti። iyanidanidu isitinifasi yiwet’ali። besebatenyawi latīfa (menifesawī ākali) layi zīkiri (metasebīya) yemadiregi zedē yegili simi ālahi iyanidanidu isitinifasi wede wisit’i gebito ye ‹hu› finidata ke’iyanidanidu ḥiwasi wisit’i yiwet’ana iyanidanidu isitinifasi bemīwet’abeti yesewineti kifili። besebatenyawi latīfa (menifesawī ākali) layi zīkiri (tizita) kešera beḫwala ፣ yemejemerīyawi latīfa (menifesawī ākali) inidegena tešeritwali ፣ zedēwi mejemerīya yeteset’ewi። bezikiri gīzē (metasebīya) isitinifasu fet’ani ina ḫayilenya mehoni ālebeti ፣ befit’ineti bemetenifesi berasi -seri yemījemirewi kesewineti inik’isik’asē gari። zīkiri (tizita) kelēle isitinifasi inidemayik’eri metawesi ālebeti። tikureti bek’abi (libi) layi matekori ina bezikiri (metasebīya) wisit’i yalewi k’et’ayineti mesiberi yelebetimi።

CHINESE

Zikr/Dhikr(记忆)方法让内心平静


 在完全集中注意力的情况下,呼吸应该如此管理,以至于个人名称“阿拉”应该随着每一次呼吸进入心脏深处(Qalb),并且“呼”这个词应该随着每一次呼吸击中 Qalb(心)出来。在做第二个拉提法(精神器官)时,真主的名字应该随着每一次呼吸进入Qalb(心)的深处,“呼”这个词应该在每次呼吸时敲击第二个拉蒂法(精神器官) .同样,在做第三、四、五次 Latifah(精神器官)时,个人名字 Allah 应该随着每一次呼吸进入 Qalb(心)的深处,“Hoo”这个词应该击中 Latifah(精神器官) ) 在 Zikr(Remembrance) 下,每一次呼吸都呼出。在第六拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(纪念)的方法 个人名字真主应该下降到 Qalb(心)的深处,每一次呼吸都应该从前额发出“呼”的闪光每一次呼出。在第七拉蒂法(精神器官)上做 Zikr(纪念)的方法 真主的名字应该下降到 Qalb(心)的深处,每一次呼吸都应该从每个细胞中发出“呼”的闪光,并且每次呼出时,身体的毛孔。在第七个 Latifah(精神器官)做了 Zikr(Remembrance)之后,再次做第一个 Latifah(精神器官),其方法在开始时已经给出。在 Zikr(Remembrance) 期间,呼吸应该快速有力,伴随着身体的运动,身体的运动会随着呼吸急促而自动开始。应该记住,没有Zikr(记忆)就没有呼吸。注意力应该集中在 Qalb(Heart) 上,Zikr (Remembrance) 的连续性不应中断。
Zikr/Dhikr(jìyì) fāngfǎ ràng nèixīn píngjìng


 zài wánquán jízhōng zhùyì lì de qíngkuàng xià, hūxī yīnggāi rúcǐ guǎnlǐ, yǐ zhìyú gèrén míngchēng “ālā” yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù xīnzàng shēn chù (Qalb), bìngqiě “hū” zhège cí yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jí zhòng Qalb(xīn) chūlái. Zài zuò dì èr gè lā tí fǎ (jīngshén qìguān) shí, zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“hū” zhège cí yīnggāi zài měi cì hūxī shí qiāo jī dì èr gè lā dì fǎ (jīngshén qìguān). Tóngyàng, zài zuò dì sān, sì, wǔ cì Latifah(jīngshén qìguān) shí, gèrén míngzì Allah yīnggāi suízhe měi yīcì hūxī jìnrù Qalb(xīn) de shēn chù,“Hoo” zhège cí yīnggāi jí zhòng Latifah(jīngshén qìguān) ) zài Zikr(Remembrance) xià, měi yīcì hūxī dōu hūchū. Zài dì liù lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ gèrén míngzì zhēnzhǔ yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóngqián é fāchū “hū” de shǎnguāng měi yīcì hūchū. Zài dì qī lā dì fǎ (jīngshén qìguān) shàng zuò Zikr(jìniàn) de fāngfǎ zhēnzhǔ de míngzì yīnggāi xiàjiàng dào Qalb(xīn) de shēn chù, měi yīcì hūxī dōu yīnggāi cóng měi gè xìbāo zhōng fāchū “hū” de shǎnguāng, bìngqiě měi cì hūchū shí, shēntǐ de máokǒng. Zài dì qī gè Latifah(jīngshén qìguān) zuòle Zikr(Remembrance) zhīhòu, zàicì zuò dì yī gè Latifah(jīngshén qìguān), qí fāngfǎ zài kāishǐ shí yǐjīng gěi chū. Zài Zikr(Remembrance) qíjiān, hūxī yīnggāi kuàisù yǒulì, bànsuízhe shēntǐ de yùndòng, shēntǐ de yùndònghuì suízhe hūxī jícù ér zìdòng kāishǐ. Yīnggāi jì zhù, méiyǒu Zikr(jìyì) jiù méiyǒu hūxī. Zhùyì lì yīnggāi jízhōng zài Qalb(Heart) shàng,Zikr (Remembrance) de liánxù xìng bù yìng zhōngduàn.

MONGOLIAN

Дотоод энх тайвны төлөөх зикр/ зикрийн арга


 Анхаарал төвлөрч, амьсгалаа маш сайн зохицуулах ёстой бөгөөд ингэснээр 'Аллах' гэдэг нэр нь зүрхний гүн рүү (Калб) орж, амьсгал бүр нь "Хоо" гэдэг үг нь Калб (Зүрх) -ийг цохих болно. гарч ирэх. Хоёрдахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) хийхдээ Аллах хувийн нэр Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү орж, амьсгал бүр нь орж, "Хоо" гэдэг үг амьсгал бүр хоёр дахь Латифаг (Сүнслэг эрхтэн) цохих ёстой. . Үүний нэгэн адил, гурав, дөрөв, тав дахь Латифаг (Сүнслэг эрхтэн) хийхдээ Аллах хувийн нэр нь амьсгал бүрээр Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү бууж, "Хоо" гэдэг үг нь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) ) амьсгал бүр гарч ирэх үед Зикр (Дурсамж) дор. Зургаа дахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дээр зикир хийх арга (Аллахын нэр) Амьсгалах бүртээ Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү бууж, духнаас "Хоо" дүрэлзэх ёстой. амьсгал бүр гарч байна. Долоо дахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дээр зикир хийх арга (Аллахын нэр) Амьсгалах бүртээ Калб (Зүрх) -ийн гүн рүү бууж, эс бүрээс "Хоо" гал гарч байх ёстой. амьсгал гарах бүрт биеийн нүхжилт. Долоо дахь Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дээр зикр хийсний дараа эхэнд нь өгөгдсөн анхны Латифа (Сүнслэг эрхтэн) дахин хийгддэг. Зикирийн үеэр амьсгал хурдан, хүчтэй байх ёстой бөгөөд энэ нь биеийн хөдөлгөөнийг дагалддаг бөгөөд энэ нь хурдан амьсгалаар автоматаар эхэлдэг. Зикргүйгээр ямар ч амьсгал үлдэхгүй гэдгийг санах нь зүйтэй. Анхаарал нь Калб (Зүрх) дээр төвлөрч, Зикрийн (Дурсамж) залгамж чанар тасрах ёсгүй.
Dotood enkh taivny tölöökh zikr/ zikriin arga


 Ankhaaral tövlörch, amisgalaa mash sain zokhitsuulakh yostoi bögööd ingesneer 'Allakh' gedeg ner ni zürkhnii gün rüü (Kalb) orj, amisgal bür ni "Khoo" gedeg üg ni Kalb (Zürkh) -iig tsokhikh bolno. garch irekh. Khoyordakhi Latifa (Sünsleg erkhten) khiikhdee Allakh khuviin ner Kalb (Zürkh) -iin gün rüü orj, amisgal bür ni orj, "Khoo" gedeg üg amisgal bür khoyor dakhi Latifag (Sünsleg erkhten) tsokhikh yostoi. . Üünii negen adil, gurav, döröv, tav dakhi Latifag (Sünsleg erkhten) khiikhdee Allakh khuviin ner ni amisgal büreer Kalb (Zürkh) -iin gün rüü buuj, "Khoo" gedeg üg ni Latifa (Sünsleg erkhten) ) amisgal bür garch irekh üyed Zikr (Dursamj) dor. Zurgaa dakhi Latifa (Sünsleg erkhten) deer zikir khiikh arga (Allakhyn ner) Amisgalakh bürtee Kalb (Zürkh) -iin gün rüü buuj, dukhnaas "Khoo" dürelzekh yostoi. amisgal bür garch baina. Doloo dakhi Latifa (Sünsleg erkhten) deer zikir khiikh arga (Allakhyn ner) Amisgalakh bürtee Kalb (Zürkh) -iin gün rüü buuj, es bürees "Khoo" gal garch baikh yostoi. amisgal garakh bürt biyeiin nükhjilt. Doloo dakhi Latifa (Sünsleg erkhten) deer zikr khiisnii daraa ekhend ni ögögdsön ankhny Latifa (Sünsleg erkhten) dakhin khiigddeg. Zikiriin üyeer amisgal khurdan, khüchtei baikh yostoi bögööd ene ni biyeiin khödölgööniig dagalddag bögööd ene ni khurdan amisgalaar avtomataar ekheldeg. Zikrgüigeer yamar ch amisgal üldekhgüi gedgiig sanakh ni züitei. Ankhaaral ni Kalb (Zürkh) deer tövlörch, Zikriin (Dursamj) zalgamj chanar tasrakh yosgüi.

URDU

اندرونی سکون کے لیے ذکر/ ذکر کا طریقہ۔


 مکمل حراستی اور توجہ کے ساتھ ، سانس کو اتنا منظم کیا جانا چاہیے کہ ذاتی نام 'اللہ' دل کی گہرائیوں میں اتر جائے (قلب) ہر سانس کے اندر جانے کے ساتھ اور 'ہو' لفظ ہر سانس کے ساتھ قلب (دل) کو ٹکرائے۔ باہر آنا. دوسرا لطیفہ (روحانی عضو) کرتے وقت ، اللہ کا ذاتی نام قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے ہر سانس کے اندر اور 'ہو' لفظ ہر سانس کے ساتھ دوسرے لطیفہ (روحانی عضو) کو مارنا چاہیے۔ . اسی طرح ، تیسرا ، چوتھا اور پانچواں لطیفہ (روحانی عضو) کرتے وقت ، اللہ کا ذاتی نام قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے ہر سانس کے ساتھ اور 'ہو' لفظ لطیفہ (روحانی عضو) کو مارنا چاہیے۔ ذکر کے تحت (یاد) ہر سانس باہر نکلنے کے ساتھ۔ چھٹے لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر (یاد) کرنے کا طریقہ ذاتی نام اللہ کو ہر سانس کے ساتھ قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے اور پیشانی سے 'ہو' کی بھڑک اٹھنی چاہیے ہر سانس باہر آ رہی ہے ساتویں لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر (یاد) کرنے کا طریقہ ذاتی نام اللہ کو ہر سانس کے ساتھ قلب (دل) کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے اور ہر خلیے سے 'ہو' کا شعلہ نکلنا چاہیے اور ہر سانس باہر نکلنے کے ساتھ جسم کا سوراخ۔ ساتویں لطیفہ (روحانی عضو) پر ذکر (یاد) کرنے کے بعد ، پہلا لطیفہ (روحانی عضو) دوبارہ کیا جاتا ہے ، جس کا طریقہ شروع میں دیا گیا تھا۔ ذکر (یاد) کے دوران سانس تیز اور زور دار ہونی چاہیے ، اس کے ساتھ جسم کی حرکت ہوتی ہے ، جو خود بخود تیز سانس لینے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذکر کے بغیر کوئی سانس باقی نہیں رہتی۔ توجہ قلب (دل) پر مرکوز ہونی چاہیے اور ذکر (یاد) میں تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔

ITALIAN

Il metodo di Zikr/Dhikr (ricordo) per la pace interiore


 Con completa concentrazione e attenzione, la respirazione dovrebbe essere gestita in modo tale che il Nome Personale "Allah" dovrebbe scendere nelle profondità del cuore (Qalb) con ogni respiro che entra e la parola "Hoo" dovrebbe colpire il Qalb (Cuore) con ogni respiro uscire allo scoperto. Quando si esegue la seconda Latifah (organo spirituale), il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e la parola "Hoo" dovrebbe colpire la seconda Latifah (organo spirituale) con ogni respiro che esce . Allo stesso modo, quando si esegue il terzo, quarto e quinto Latifah (organo spirituale), il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e la parola 'Hoo' dovrebbe colpire il latifah (organo spirituale). ) sotto Zikr (Ricordo) con ogni respiro che esce. Il metodo di fare Zikr (ricordo) sulla sesta latifah (organo spirituale) Il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e un bagliore di 'Hoo' dovrebbe uscire dalla fronte con ogni respiro che esce. Il metodo di fare Zikr (ricordo) sulla settima latifah (organo spirituale) Il nome personale Allah dovrebbe scendere nelle profondità del Qalb (cuore) con ogni respiro che entra e un bagliore di 'Hoo' dovrebbe uscire da ogni cella e poro del corpo con ogni respiro che esce. Dopo aver fatto Zikr (Ricordo) sulla settima Latifah (Organo Spirituale), viene eseguita di nuovo la prima Latifah (Organo Spirituale), il cui metodo era stato dato all'inizio. Durante Zikr (Ricordo) la respirazione dovrebbe essere rapida e vigorosa, accompagnata dal movimento del corpo, che inizia automaticamente con la respirazione rapida. Va tenuto presente che nessun respiro è rimasto senza Zikr (Ricordo). L'attenzione dovrebbe essere focalizzata sul Qalb (Cuore) e la continuità in Zikr (Ricordo) non dovrebbe interrompersi.

INDONESIAN

Metode Zikir/Dzikir (Dzikir) untuk Kedamaian Batin


 Dengan konsentrasi dan perhatian penuh, pernapasan harus diatur sedemikian rupa sehingga Nama Pribadi 'Allah' harus turun ke lubuk hati (Qalb) dengan setiap napas yang masuk dan kata 'Hoo' harus menyerang Qalb (Hati) dengan setiap napas keluar. Saat melakukan Latifah (Organ Spiritual) kedua, Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas yang masuk dan kata 'Hoo' harus menyerang Latifah (Organ Spiritual) kedua dengan setiap napas yang keluar . Demikian pula, ketika melakukan Latifah (Organ Spiritual) ketiga, keempat dan kelima, Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas masuk dan kata 'Hoo' harus menyerang Latifah (Organ Spiritual). ) di bawah Zikir (Dzikir) dengan setiap napas yang keluar. Metode Zikir (Dzikir) pada Latifah Keenam (Organ Spiritual) Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari dahi dengan setiap nafas yang keluar. Metode Zikir (Dzikir) pada Latifah (Organ Spiritual) Ketujuh Nama Pribadi Allah harus turun ke kedalaman Qalb (Hati) dengan setiap napas masuk dan suar 'Hoo' harus keluar dari setiap sel dan pori-pori tubuh dengan setiap napas yang keluar. Setelah Zikr (Dzikir) pada Latifah (Organ Spiritual) ketujuh, Latifah (Organ Spiritual) pertama dilakukan lagi, yang metodenya telah diberikan di awal. Selama zikir, pernapasan harus cepat dan kuat, disertai dengan gerakan tubuh, yang dimulai secara otomatis dengan pernapasan cepat. Harus diingat bahwa tidak ada nafas yang tersisa tanpa Zikir (Dzikir). Perhatian harus difokuskan pada Qalb (Hati) dan kesinambungan dalam Zikir (Dzikir) tidak boleh terputus.

FINNISH

Zikr/ Dhikr (muisto) menetelmä sisäiseen rauhaan


 Täydellisellä keskittymisellä ja tarkkaavaisuudella hengitystä tulee hallita niin, että henkilökohtainen nimi 'Allah' laskeutuu sydämen syvyyteen (Qalb) jokaisen hengityksen sisään ja sana 'Hoo' iskee Qalbiin (sydän) jokaisen hengityksen yhteydessä tulossa ulos. Tehdessään toista Latifahia (henkisiä urkuja), henkilökohtaisen nimen Allahin tulisi laskeutua Qalbin (sydän) syvyyteen jokaisen hengityksen sisään ja sanan 'Hoo' pitäisi iskeä toiseen Latifahiin (hengelliseen urkuun) jokaisen uloshengityksen yhteydessä . Samoin, kun teet kolmannen, neljännen ja viidennen Latifahin (hengelliset urut), henkilökohtaisen nimen Allahin tulisi laskeutua Qalbin (sydän) syvyyteen jokaisen hengityksen sisään ja sanan "Hoo" pitäisi osua Latifahiin (henkinen elin) ) Zikrin (Muistutus) alla ja jokainen hengitys tulee ulos. Menetelmä Zikrin tekemiseksi (muistoksi) kuudennella latifalla (henkinen uru) jokainen hengitys tulee ulos. Menetelmä Zikrin (muisto) tekemiseksi seitsemännellä latifalla (hengelliset urut) kehon huokoset, kun jokainen hengitys tulee ulos. Kun Zikr (Muistaminen) on tehty seitsemännessä Latifahissa (Hengelliset urut), ensimmäinen Latifah (Hengellinen urut) tehdään uudelleen, jonka menetelmä oli annettu alussa. Zikrin (muisto) aikana hengityksen tulee olla nopeaa ja voimakasta, ja siihen tulee liittyä kehon liike, joka alkaa automaattisesti nopealla hengityksellä. On pidettävä mielessä, että ilman hengitystä ei jää ilman Zikria (muisto). Huomiota tulisi keskittyä Qalbiin (sydän), eikä Zikrin (muisto) jatkuvuus saisi katketa.

YORUBA

Ọna ti Zikr/ Dhikr (Iranti) fun Alaafia inu


 Pẹlu ifọkansi pipe ati akiyesi, o yẹ ki a ṣakoso mimi pe Orukọ ti ara ẹni 'Allah' yẹ ki o sọkalẹ lọ si inu ọkan (Qalb) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati pe ọrọ 'Hoo' yẹ ki o lu Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti njade. Nigbati o ba n ṣe Latifah keji (Ẹmi Ẹmi), Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati pe ọrọ 'Hoo' yẹ ki o lu Latifah keji (Eto Ẹmi) pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade . Bakanna, nigbati o ba n ṣe Latifah kẹta, kẹrin ati karun (Ẹmi Ẹmi), Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati pe ọrọ 'Hoo' yẹ ki o lu Latifah (Eto Ẹmi ) labẹ Zikr (Iranti) pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade. Ọna ti ṣiṣe Zikr (Iranti) lori Latifah kẹfa (Eto Ẹmi) Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati igbona ti 'Hoo' yẹ ki o jade lati iwaju pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade. Ọna ti ṣiṣe Zikr (Iranti) lori Latifah Keje (Eto Ẹmi) Orukọ Ti ara ẹni Allah yẹ ki o sọkalẹ lọ si ijinle Qalb (Ọkàn) pẹlu gbogbo ẹmi ti nwọle ati igbona ti 'Hoo' yẹ ki o jade kuro ninu gbogbo sẹẹli ati pore ti ara pẹlu gbogbo ẹmi ti n jade. Lẹhin ṣiṣe Zikr (Iranti) lori Latifah keje (Eto Ẹmi), Latifah akọkọ (Eto Ẹmi) ni a tun tun ṣe, ti ọna ti a ti fun ni ibẹrẹ. Lakoko Zikr (Iranti) isunmi yẹ ki o yara ati ni agbara, pẹlu gbigbe ti ara, eyiti o bẹrẹ laifọwọyi pẹlu mimi iyara. O yẹ ki o jẹri ni lokan pe ko si ẹmi ti o ku laisi Zikr (Iranti). Ifarabalẹ yẹ ki o dojukọ Qalb (Ọkàn) ati pe itẹsiwaju ni Zikr (Iranti) ko yẹ ki o fọ.

PERSIAN

روش ذکر/ ذکر (ذکر) برای آرامش درونی


 با تمرکز و توجه کامل ، تنفس باید به گونه ای مدیریت شود که نام شخصی "الله" با هر دم که وارد اعماق قلب می شود (کلب) و کلمه "هو" با هر نفس به قلب (قلب) ضربه بزند. بیرون آمدن. هنگام انجام دومین لطیفه (اندام معنوی) ، نام شخصی الله باید با هر دم در اعماق قلب (قلب) فرود آید و کلمه "هو" باید با هر دم بیرون آمدن به لطیفه دوم (اندام روحانی) ضربه بزند. . به همین ترتیب ، هنگام انجام سومین ، چهارم و پنجم لطیفه (اندام روحانی) ، نام شخصی الله باید با هر دم که وارد اعماق قلب می شود و کلمه "هو" باید به لطیفه (اندام روحانی) ضربه بزند. ) زیر ذکر (ذکر) با بیرون آمدن هر نفس. روش ذکر (ذکر) در لطیفه ششم (اندام معنوی) نام شخصی خدا باید با هر دم داخل به اعماق قلب (قلب) نازل شود و شعله "هو" از پیشانی با آن بیرون بیاید هر نفس بیرون می آید روش ذکر (ذکر) در لطیفه هفتم (اندام معنوی) نام شخصی خدا باید با هر دم و بازدم به اعماق قلب (قلب) نازل شود و از هر سلولی شعله هوو بیرون بیاید و با بیرون آمدن هر نفس منفذ بدن پس از ذکر (ذکر) در لطیفه هفتم (اندام معنوی) ، اولین لطیفه (اندام روحانی) دوباره انجام می شود ، که روش آن در ابتدا ارائه شده بود. در هنگام ذکر (یادآوری) تنفس باید سریع و قوی باشد ، همراه با حرکت بدن ، که با تنفس سریع به طور خودکار شروع می شود. باید در نظر داشت که هیچ نفس بدون ذکر (ذکر) باقی نمی ماند. توجه باید بر روی قلب (قلب) متمرکز شود و تداوم در ذکر (ذکر) نباید شکسته شود.

FILIPINO

Ang Paraan ng Zikr / Dhikr (Paggunita) para sa Panloob na Kapayapaan


 Sa kumpletong konsentrasyon at pansin, ang paghinga ay dapat mapamahalaan upang ang Personal na Pangalan na 'Allah' ay dapat bumaba sa kaibuturan ng puso (Qalb) sa bawat paghinga na papasok at ang salitang 'Hoo' ay dapat hampasin ang Qalb (Puso) sa bawat paghinga. lumalabas. Kapag ginagawa ang pangalawang Latifah (Espirituwal na Organ), ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat na bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at ang salitang 'Hoo' ay dapat hampasin ang pangalawang Latifah (Espirituwal na Organ) sa bawat paghinga na lalabas . Katulad nito, kapag ginagawa ang pangatlo, pang-apat at ang ikalimang Latifah (Espirituwal na Organ), ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat na bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at ang salitang 'Hoo' ay dapat hampasin ang Latifah (Espirituwal na Organ ) sa ilalim ng Zikr (Naaalala) sa bawat paghinga na lalabas. Ang Paraan ng paggawa ng Zikr (Paggunita) sa Ikaanim na Latifah (Espirituwal na Organ) Ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat na bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at isang pag-iilaw ng 'Hoo' ay dapat lumabas sa noo na may bawat hininga na lumalabas. Ang Paraan ng paggawa ng Zikr (Paggunita) sa Ikapitong Latifah (Espirituwal na Organ) Ang Personal na Pangalan na Allah ay dapat bumaba sa kailaliman ng Qalb (Puso) sa bawat paghinga na papasok at isang pag-iilaw ng 'Hoo' ay dapat lumabas sa bawat cell at butas ng katawan sa bawat paghinga na lumalabas. Matapos gawin ang Zikr (Paggunita) sa ikapitong Latifah (Espirituwal na Organ), ang unang Latifah (Espirituwal na Organ) ay ginawang muli, na ang pamamaraan ay naibigay sa simula. Sa panahon ng Zikr (Naaalala) ang paghinga ay dapat na mabilis at malakas, sinamahan ng paggalaw ng katawan, na awtomatikong nagsisimula sa mabilis na paghinga. Dapat itong isipin na walang hininga ang natira nang walang Zikr (Alaala). Ang pansin ay dapat na nakatuon sa Qalb (Puso) at ang pagpapatuloy sa Zikr (Paggunita) ay hindi dapat masira.

SWEDISH

Metoden för Zikr/ Dhikr (påminnelse) för inre fred


 Med fullständig koncentration och uppmärksamhet bör andningen hanteras så att personnamnet 'Allah' ska sjunka in i hjärtats djup (Qalb) för varje andetag som kommer in och ordet 'Hoo' ska slå Qalb (hjärtat) med varje andetag kommer ut. När du gör den andra Latifah (andligt organ) bör personnamnet Allah sjunka ner i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som kommer in och ordet 'Hoo' ska slå den andra Latifah (andligt organ) med varje andetag som kommer ut . På samma sätt, när du gör den tredje, fjärde och femte Latifah (andligt organ), bör det personliga namnet Allah sjunka ner i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som går in och ordet 'Hoo' ska slå Latifah (andligt organ) ) under Zikr (Remembrance) med varje andetag som kommer ut. Metoden att göra Zikr (Remembrance) på sjätte Latifah (andligt organ) Det personliga namnet Allah bör sjunka in i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som kommer in och en bloss av 'Hoo' ska komma ut ur pannan med varje andetag kommer ut. Metoden att göra Zikr (påminnelse) på den sjunde Latifah (andligt organ) Det personliga namnet Allah bör sjunka in i djupet av Qalb (hjärta) med varje andetag som kommer in och en bloss av "Hoo" ska komma ut från varje cell och kroppens porer med varje andetag som kommer ut. Efter att ha gjort Zikr (Remembrance) på den sjunde Latifah (Spiritual Organ) görs den första Latifah (Spiritual Organ) igen, vars metod hade getts i början. Under Zikr (Remembrance) ska andningen vara snabb och kraftfull, åtföljd av kroppens rörelse, som startar automatiskt med snabb andning. Man bör komma ihåg att inget andetag lämnas utan Zikr (Remembrance). Uppmärksamheten bör fokuseras på Qalb (hjärta) och kontinuiteten i Zikr (Remembrance) ska inte gå sönder.

GREEK

Η μέθοδος του Zikr/ Dhikr (Ανάμνηση) για Εσωτερική Ειρήνη


 Με πλήρη συγκέντρωση και προσοχή, η αναπνοή πρέπει να διαχειρίζεται τόσο ώστε το Προσωπικό Όνομα «Αλλάχ» να κατεβαίνει στα βάθη της καρδιάς (Qalb) με κάθε εισπνοή και η λέξη «Hoo» να χτυπά το Qalb (Καρδιά) με κάθε αναπνοή βγαίνοντας. Όταν κάνετε το δεύτερο Latifah (Πνευματικό Όργανο), το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα και η λέξη "Hoo" να χτυπά το δεύτερο Latifah (Πνευματικό Όργανο) με κάθε ανάσα που βγαίνει . Ομοίως, όταν κάνετε το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο Latifah (Πνευματικό Όργανο), το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα που μπαίνει και η λέξη "Hoo" να χτυπά τη Latifah (Πνευματικό Όργανο) ) κάτω από το Zikr (Ανάμνηση) με κάθε ανάσα που βγαίνει. Η μέθοδος του Zikr (Μνήμη) στην Έκτη Λατίφα (Πνευματικό Όργανο) Το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα να μπαίνει και μια φωτοβολίδα «Hoo» να βγαίνει από το μέτωπο με κάθε ανάσα που βγαίνει. Η Μέθοδος του Ζικρ (Μνήμη) στην Έβδομη Λατίφα (Πνευματικό Όργανο) Το Προσωπικό Όνομα Αλλάχ πρέπει να κατεβαίνει στα βάθη του Qalb (Καρδιά) με κάθε ανάσα που μπαίνει και μια φωτοβολίδα «Hoo» πρέπει να βγαίνει από κάθε κύτταρο και πόρος του σώματος με κάθε ανάσα που βγαίνει. Αφού κάνετε Zikr (Μνήμη) στο έβδομο Latifah (Πνευματικό Όργανο), γίνεται ξανά η πρώτη Latifah (Πνευματικό Όργανο), η μέθοδος της οποίας είχε δοθεί στην αρχή. Κατά τη διάρκεια του Zikr (Ανάμνηση) η αναπνοή πρέπει να είναι γρήγορη και δυνατή, συνοδευόμενη από την κίνηση του σώματος, η οποία ξεκινά αυτόματα με γρήγορη αναπνοή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καμία αναπνοή δεν μένει χωρίς το Zikr (Μνήμη). Η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στο Qalb (Καρδιά) και η συνέχεια στο Zikr (Μνήμη) δεν πρέπει να σπάσει.
I méthodos tou Zikr/ Dhikr (Anámnisi) gia Esoterikí Eiríni


 Me plíri synkéntrosi kai prosochí, i anapnoí prépei na diacheirízetai tóso óste to Prosopikó Ónoma «Allách» na katevaínei sta váthi tis kardiás (Qalb) me káthe eispnoí kai i léxi «Hoo» na chtypá to Qalb (Kardiá) me káthe anapnoí vgaínontas. Ótan kánete to déftero Latifah (Pnevmatikó Órgano), to Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása kai i léxi "Hoo" na chtypá to déftero Latifah (Pnevmatikó Órgano) me káthe anása pou vgaínei . Omoíos, ótan kánete to tríto, tétarto kai pémpto Latifah (Pnevmatikó Órgano), to Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása pou baínei kai i léxi "Hoo" na chtypá ti Latifah (Pnevmatikó Órgano) ) káto apó to Zikr (Anámnisi) me káthe anása pou vgaínei. I méthodos tou Zikr (Mními) stin Ékti Latífa (Pnevmatikó Órgano) To Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása na baínei kai mia fotovolída «Hoo» na vgaínei apó to métopo me káthe anása pou vgaínei. I Méthodos tou Zikr (Mními) stin Évdomi Latífa (Pnevmatikó Órgano) To Prosopikó Ónoma Allách prépei na katevaínei sta váthi tou Qalb (Kardiá) me káthe anása pou baínei kai mia fotovolída «Hoo» prépei na vgaínei apó káthe kýttaro kai póros tou sómatos me káthe anása pou vgaínei. Afoú kánete Zikr (Mními) sto évdomo Latifah (Pnevmatikó Órgano), gínetai xaná i próti Latifah (Pnevmatikó Órgano), i méthodos tis opoías eíche dotheí stin archí. Katá ti diárkeia tou Zikr (Anámnisi) i anapnoí prépei na eínai grígori kai dynatí, synodevómeni apó tin kínisi tou sómatos, i opoía xekiná aftómata me grígori anapnoí. Prépei na liftheí ypópsi óti kamía anapnoí den ménei chorís to Zikr (Mními). I prosochí prépei na epikentrotheí sto Qalb (Kardiá) kai i synécheia sto Zikr (Mními) den prépei na spásei.

UZBEK

Ichki tinchlik uchun zikr (zikr) usuli


 To'liq konsentratsiya va diqqat bilan nafas olishni shunday boshqarish kerakki, "Olloh" shaxsiy ismi yurak tubiga (Qalb) tushadi va har nafas bilan "Hoo" so'zi qalbga uriladi. chiqib. Ikkinchi Latifani (ruhiy organ) bajarayotganda, Allohning shaxsiy ismi qalb tubiga tushishi kerak va har nafasda "hoo" so'zi har bir nafasda ikkinchi latifaga tegishi kerak. . Xuddi shunday, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi latifalarni bajarayotganda, Allohning shaxsiy ismi qalbning tubiga tushishi kerak, har bir nafasi bilan "hoo" so'zi latifaga tegishi kerak. ) Zikr ostida (har bir nafas chiqib). Oltinchi latifada (ruhiy organ) zikr qilish usuli. Har bir nafas bilan Alloh qalb tubiga tushishi va peshonadan "hoo" alangasi chiqishi kerak. har nafas chiqadi. Ettinchi latifada (ruhiy organ) zikr qilish usuli Allohning shaxsiy ismi har bir nafas bilan Qalb tubiga tushishi va har bir hujayradan "hoo" alangasi chiqishi kerak. har bir nafas bilan tananing teshiklari. Ettinchi latifada (ruhiy organ) zikr qilinganidan so'ng, birinchi latifa (ruhiy organ) yana qilinadi, uning usuli boshida berilgan edi. Zikr paytida nafas tez va kuchli bo'lishi kerak, badanning harakati bilan birga bo'lishi kerak, u avtomatik ravishda tez nafas olish bilan boshlanadi. Shuni yodda tutish kerakki, zikrsiz hech bir nafas qolmaydi. E'tibor qalbga qaratilishi kerak va zikrdagi davomiylik buzilmasligi kerak.

SOMALI

Habka Zikr/ Dhikr (Xasuusta) ee Nabadda Gudaha


 Si taxaddar leh iyo feejignaan buuxda leh, waa in neefsashada la maareeyaa si Magaca Shakhsiyeed 'Allah' uu ugu dhaadhaco moolka qalbiga (Qalb) iyadoo neef walba soo gelayo iyo in erayga 'Hoo' uu neef kasta ku dhufto Qalb (Qalbi) soo baxaya. Markaad samaynayso Latifah labaad (Xubinta Ruuxiga ah), Magaca Shakhsi ahaaneed Eebbe waa inuu ku dhaadhacaa moolka Qalb (Qalbi) iyadoo neef walba soo galayso oo erayga 'Hoo' uu ku dhufan doono Latifah labaad (Xubinta Ruuxa) iyadoo neef kasta oo soo baxdaa . Sidoo kale, marka la samaynayo Latifah saddexaad, afaraad iyo shanaad (Xubinta Ruuxiga ah), Magaca Shakhsi ahaaneed Eebbe waa inuu hoos ugu dhaadhacaa Qalb (Qalbi) iyadoo neef walba soo galayso oo erayga 'Hoo' uu ku dhufan doono Latifah (Xubinta Ruuxa ) hoos Zikr (Xusuus) neef kasta oo soo baxda. Habka samaynta Zikr (Xusuusta) ee Lixaadka Latifah (Xubinta Ruuxiga ah) Magaca Shakhsiyeed Eebbe waa inuu hoos ugu dhaadhacaa Qalb (Qalbi) iyadoo neef walba soo galayso iyo holac 'Hoo' waa inuu ka soo baxaa foodda neef kasta oo soo baxda. Habka loo sameeyo Zikr (Xusuusta) Latifah toddobaad dalool jirka oo neef kasta oo soo baxda. Ka dib markii la sameeyo Zikr (Xasuusta) Latifah toddobaad (Xubinta Ruuxa), Latifah (Xubinta Ruuxa) ee ugu horreysa ayaa mar kale la sameeyaa, oo qaabkeedii la bixiyay bilowgii. Inta lagu jiro Zikr (Xasuusta) neefsashadu waa inay noqotaa mid degdeg ah oo xoog leh, oo ay weheliso dhaqdhaqaaqa jirka, oo si toos ah uga bilaabma neefsasho degdeg ah. Waa in maanka lagu hayaa in neef aan ka hadhin Zikr (Xasuus). Feejignaanta waa in diiradda la saaraa Qalb (Qalbiga) oo joogteynta Zikr (Xasuusta) aysan jabin.

AZERBAIJANI

Daxili Sülh üçün Zikr/ Zikr (Zikr) Metodu


 Tam konsentrasiya və diqqətlə nəfəs alma elə idarə olunmalıdır ki, 'Allah' Şəxsi Adı hər nəfəsə girəndə qəlbin dərinliklərinə (Qalb) ensin və 'Hoo' sözü hər nəfəslə Qalbə (Ürək) vursun. çıxmaq. İkinci Latifə (Ruhani Orqan) edərkən, Allah Şəxsi Adı hər nəfəs alanda Qalbin dərinliklərinə enməli və hər nəfəs çıxdıqda "Hoo" sözü ikinci Latifə (Ruhani Orqan) vurmalıdır. . Eynilə, üçüncü, dördüncü və beşinci Latifə (Ruhani Orqan) edərkən, Allah hər bir nəfəslə Qalbin dərinliklərinə enməli və "Hoo" kəlməsi Latifaya (Ruhani Orqan) çalınmalıdır. ) hər nəfəs çıxan Zikrin altında. Altıncı Latifə (Ruhani Orqan) üzərində Zikr etmə üsulu Allah hər nəfəs alanda Qalbin dərinliklərinə enməli və alnından 'Hoo' alovu çıxmalıdır. hər nəfəs çıxır. Yeddinci Lətifə (Ruhani Orqan) Zikr etmə üsulu Şəxsi ad Allah hər nəfəs alanda Qalbin dərinliklərinə enməli və hər bir hüceyrədən "Hoo" alovu çıxmalı və hər nəfəs çıxanda bədənin gözenekləri. Yeddinci Latifə (Ruhani Orqan) üzərində zikr etdikdən sonra, üsulu əvvəldən verilən ilk Latifə (Ruhani Orqan) yenidən edilir. Zikr zamanı tənəffüs avtomatik olaraq sürətli nəfəs almağa başlayan bədənin hərəkəti ilə birlikdə sürətli və güclü olmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, Zikr olmadan heç bir nəfəs qalmaz. Diqqət Qalbə yönəldilməlidir və Zikrdə davamlılıq pozulmamalıdır.

NORWEGIAN

Metoden for Zikr/ Dhikr (minne) for indre fred


 Med fullstendig konsentrasjon og oppmerksomhet bør pusten administreres såpass at personnavnet 'Allah' skulle synke ned i dypet av hjertet (Qalb) for hvert åndedrag som går inn, og ordet 'Hoo' skal ramme Qalb (hjertet) for hvert åndedrag kommer ut. Når du gjør det andre Latifah (åndelig organ), bør det personlige navnet Allah stige ned i dypet av Qalb (hjertet) med hvert pust som går inn, og ordet 'Hoo' skal slå den andre Latifah (åndelig organ) for hvert åndedrag som kommer ut . På samme måte, når du gjør den tredje, fjerde og femte Latifah (åndelig orgel), bør det personlige navnet Allah synke ned i dypet av Qalb (hjerte) for hvert åndedrag som går inn, og ordet 'Hoo' skal ramme Latifah (åndelig organ) ) under Zikr (minne) med hvert pust som kommer ut. Metoden for å gjøre Zikr (erindring) på den sjette Latifah (åndelig orgel) Det personlige navnet Allah bør stige ned i dypet av Qalb (hjerte) med hvert åndedrag som går inn, og en bluss av 'Hoo' skal komme ut av pannen med hvert pust kommer ut. Metoden for å gjøre Zikr (erindring) på den syvende Latifah (åndelig orgel) Det personlige navnet Allah bør stige ned i dypet av Qalb (hjerte) med hvert åndedrag som kommer inn og en bluss av 'Hoo' skal komme ut av hver celle og kroppens porer med hvert pust som kommer ut. Etter å ha gjort Zikr (Remembrance) på den syvende Latifah (Spiritual Organ), gjøres den første Latifah (Spiritual Organ) igjen, hvis metode hadde blitt gitt i begynnelsen. Under Zikr (Remembrance) bør pusten være rask og kraftig, ledsaget av bevegelse av kroppen, som starter automatisk med rask pust. Det må huskes at ingen pust er igjen uten Zikr (Remembrance). Oppmerksomheten bør fokuseres på Qalb (hjerte), og kontinuiteten i Zikr (minne) bør ikke brytes.

THAI

วิธีการของ Zikr / Dhikr (การระลึก) เพื่อความสงบภายใน


 ด้วยสมาธิและสมาธิอย่างสมบูรณ์ การหายใจควรได้รับการจัดการเพื่อให้ชื่อส่วนบุคคล 'อัลลอฮ์' ควรลงมาที่ส่วนลึกของหัวใจ (Qalb) ทุกลมหายใจเข้าและคำว่า 'ฮู' ควรตี Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจ กำลังออกมา. เมื่อทำละติฟาห์ที่สอง (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคล อัลลอฮ์ควรลงมาในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้า และคำว่า 'ฮู' ควรตี Latifah ที่สอง (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ทุกลมหายใจออก . ในทำนองเดียวกัน เมื่อทำละติฟาห์ที่สาม สี่ และห้า (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคล อัลลอฮ์ควรลงมาในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้า และคำว่า 'ฮู' ควรตี Latifah (อวัยวะทางวิญญาณ) ) ภายใต้ Zikr (ความทรงจำ) ทุกลมหายใจออก วิธีการทำซิกร์ (การรำลึก) บนละติฟาห์ที่หก (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคล อัลลอฮ์ควรเสด็จลงไปในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้าและแสงของ 'ฮู' จะออกมาจากหน้าผากด้วย ทุกลมหายใจออก วิธีการทำซิกร์ (รำลึก) บน Latifah ที่เจ็ด (อวัยวะฝ่ายวิญญาณ) ชื่อบุคคลอัลลอฮ์ควรลงมาในส่วนลึกของ Qalb (หัวใจ) ทุกลมหายใจเข้าและแสงของ 'ฮู' ควรออกมาจากทุกเซลล์และ รูของร่างกายทุกลมหายใจออก หลังจากทำ Zikr(Remembrance) ใน Latifah ที่เจ็ด (Spiritual Organ) แล้ว Latifah (อวัยวะทางจิตวิญญาณ) ตัวแรกก็ถูกทำขึ้นอีกครั้งซึ่งวิธีการที่ได้รับในตอนเริ่มต้น ระหว่าง Zikr(ความทรงจำ) การหายใจควรจะเร็วและมีพลังพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งจะเริ่มโดยอัตโนมัติด้วยการหายใจอย่างรวดเร็ว พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีลมหายใจใดเหลืออยู่หากปราศจาก Zikr (การรำลึก) ควรให้ความสนใจไปที่ Qalb (Heart) และความต่อเนื่องใน Zikr (Remembrance) ไม่ควรทำลาย
Wiṭhī kār k̄hxng Zikr/ Dhikr (kār ralụk) pheụ̄̀x khwām s̄ngb p̣hāynı


 d̂wy s̄māṭhi læa s̄māṭhi xỳāng s̄mbūrṇ̒ kār h̄āycı khwr dị̂ rạb kār cạdkār pheụ̄̀x h̄ı̂ chụ̄̀x s̄̀wn bukhkhl'xạllxḥ̒' khwr lng mā thī̀ s̄̀wn lụk k̄hxng h̄ạwcı (Qalb) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa khả ẁā'ḥū' khwr tī Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı kảlạng xxk mā. Meụ̄̀x thả la ti fāh̄̒ thī̀ s̄xng (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr lng mā nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa khả ẁā'ḥū' khwr tī Latifah thī̀ s̄xng (xwạywa thāng cit wiỵỵāṇ) thuk lm h̄āycı xxk. Nı thảnxng deīywkạn meụ̄̀x thả la ti fāh̄̒ thī̀ s̄ām s̄ī̀ læa h̄̂ā (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr lng mā nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa khả ẁā'ḥū' khwr tī Latifah (xwạywa thāng wiỵỵāṇ) ) p̣hāy tı̂ Zikr (khwām thrng cả) thuk lm h̄āycı xxk wiṭhī kār thả si kr̒ (kār rảlụk) bn la ti fāh̄̒ thī̀ h̄k (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr s̄ed̆c lng pị nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa s̄æng k̄hxng'ḥū' ca xxk mā cāk h̄n̂āp̄hāk d̂wy thuk lm h̄āycı xxk wiṭhī kār thả si kr̒ (rảlụk) bn Latifah thī̀ cĕd (xwạywa f̄̀āy wiỵỵāṇ) chụ̄̀x bukhkhl xạllxḥ̒ khwr lng mā nı s̄̀wn lụk k̄hxng Qalb (h̄ạwcı) thuk lm h̄āycı k̄hêā læa s̄æng k̄hxng'ḥū' khwr xxk mā cāk thuk sell̒ læa rū k̄hxng r̀āngkāy thuk lm h̄āycı xxk h̄lạngcāk thả Zikr(Remembrance) nı Latifah thī̀ cĕd (Spiritual Organ) læ̂w Latifah (xwạywa thāng cit wiỵỵāṇ) tạw ræk k̆ t̄hūk thả k̄hụ̂n xīk khrậng sụ̀ng wiṭhī kār thī̀ dị̂ rạb nı txn reìm t̂n rah̄ẁāng Zikr(khwām thrng cả) kār h̄āycı khwr ca rĕw læa mī phlạng phr̂xm kạb kār khelụ̄̀xnh̄ịw k̄hxng r̀āngkāy sụ̀ng ca reìm doy xạtnomạti d̂wy kār h̄āycı xỳāng rwdrĕw phụng ralụk wị̂ s̄emx ẁā mị̀mī lm h̄āycı dı h̄elụ̄x xyū̀ h̄āk prāṣ̄cāk Zikr (kār rảlụk) khwr h̄ı̂ khwām s̄ncı pị thī̀ Qalb (Heart) læa khwām t̀x neụ̄̀xng nı Zikr (Remembrance) mị̀ khwr thảlāy

ROMANIAN

Metoda Zikr / Dhikr (Amintire) pentru pacea interioară


 Cu o concentrare și o atenție completă, respirația trebuie gestionată astfel încât numele personal „Allah” să coboare în adâncurile inimii (Qalb) cu fiecare respirație care intră și cuvântul „Hoo” ar trebui să lovească Qalb (Inima) cu fiecare respirație ieșind. Când faceți al doilea Latifah (Organ spiritual), Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și cuvântul „Hoo” ar trebui să lovească al doilea Latifah (Organ spiritual) cu fiecare respirație care iese . În mod similar, atunci când faci al treilea, al patrulea și al cincilea Latifah (Organ spiritual), Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și cuvântul „Hoo” ar trebui să lovească Latifah (Organul spiritual) ) sub Zikr (Amintire) cu fiecare respirație care iese. Metoda de a face Zikr (Amintire) pe al șaselea Latifah (Organ spiritual) Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și un flare de „Hoo” ar trebui să iasă din frunte fiecare respirație ieșind. Metoda de a face Zikr (Amintire) pe al șaptelea Latifah (Organ spiritual) Numele personal Allah ar trebui să coboare în adâncurile Qalb (Inimă) cu fiecare respirație care intră și un flare de „Hoo” ar trebui să iasă din fiecare celulă și porul corpului cu fiecare respirație care iese. După ce a făcut Zikr (Amintire) pe al șaptelea Latifah (Organ spiritual), se face din nou primul Latifah (Organ spiritual), a cărui metodă fusese dată la început. În timpul Zikr (Amintire) respirația trebuie să fie rapidă și puternică, însoțită de mișcarea corpului, care începe automat cu respirație rapidă. Trebuie avut în vedere faptul că nu rămâne nicio respirație fără Zikr (Amintire). Atenția ar trebui să se concentreze asupra Qalb (Inimă) și continuitatea în Zikr (Amintire) nu ar trebui să se rupă.

AFRIKAANS

Die metode van Zikr/ Dhikr (herinnering) vir innerlike vrede


 Met volledige konsentrasie en aandag moet asemhaling so bestuur word dat die persoonlike naam 'Allah' in die diepte van die hart (Qalb) moet daal met elke asemteug en die woord 'Hoo' moet die Qalb (hart) met elke asemhaling tref kom uit. By die tweede Latifah (Geestelike Orrel), moet die Persoonlike Naam Allah neerdaal in die dieptes van die Qalb (Hart) met elke asemteug en die woord 'Hoo' moet die tweede Latifah (Geestelike Orrel) tref met elke asemhaling. . Net so, wanneer die derde, vierde en vyfde Latifah (geestelike orgaan) gedoen word, moet die persoonlike naam Allah in die dieptes van die Qalb (hart) daal met elke asemteug en die woord 'Hoo' moet die Latifah (geestelike orgaan) tref ) onder Zikr (Herinnering) met elke asemteug. Die metode om Zikr (herinnering) op die sesde Latifah (geestelike orgaan) te doen Die persoonlike naam Allah moet in die dieptes van die Qalb (hart) neerdaal met elke asemteug en 'n fakkel van 'Hoo' moet uit die voorkop kom elke asem uitkom. Die metode om Zikr (herinnering) op die sewende Latifah (geestelike orgaan) te doen, die persoonlike naam Allah moet in die dieptes van die Qalb (hart) neerdaal, met elke asemteug en 'n opvlam van 'Hoo' moet uit elke sel kom en porieë van die liggaam met elke asemteug. Nadat u Zikr (Herinnering) op die sewende Latifah (Geestelike Orrel) gedoen het, word die eerste Latifah (Geestelike Orrel) weer gedoen, waarvan die metode in die begin gegee is. Tydens Zikr (Herinnering) moet die asemhaling vinnig en kragtig wees, vergesel van die beweging van die liggaam, wat outomaties begin met vinnige asemhaling. Daar moet in gedagte gehou word dat daar geen asem gelaat word sonder Zikr (Remembrance) nie. Die aandag moet op die Qalb (hart) gefokus word, en die kontinuïteit in Zikr (herinnering) moet nie breek nie.

KAZAKH

Ішкі тыныштық үшін зікір/ зікір әдісі


 Толық шоғырлану мен назар аудару арқылы тыныс алуды «Алла» жеке есімі жүректің тереңіне (Калб) түсуі керек, ал «Ху» сөзі әр деммен Қалбқа (Жүрекке) тиеді. шығады. Екінші Латифаны (Рухани Орган) жасаған кезде Аллаһтың жеке есімі әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек, ал «Ху» сөзі әр деммен екінші Латифаға (Рухани Органға) тиіп тұруы керек. . Сол сияқты, үшінші, төртінші және бесінші латифаны (Рухани орган) жасаған кезде Аллаһтың жеке есімі әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек және «Ху» сөзі Латифаға (Рухани Органға) тиіп тұруы керек. ) Зікірдің (естелік) астында. Алтыншы латифада зікір ету әдісі (Рухани мүше) Алла есімі әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек және маңдайдан «Ху» алауы шығуы керек. әр тыныс шығады. Жетінші латифада зікір ету әдісі (Рухани мүше) Алла аты әр деммен бірге Қалбтың тереңіне түсуі керек, ал әрбір ұяшықтан «Ху» алауы шығуы керек. әрбір тыныспен дененің тесіктері. Жетінші латифада зікір (зікір) жасағаннан кейін, бірінші латифа (рухани мүше) қайтадан жасалады, оның әдісі бастапқыда берілген болатын. Зікір (тынығу) кезінде тыныс алу жылдам және күшті болуы керек, ол дене қозғалысының сүйемелдеуімен жүреді, ол автоматты түрде тез тыныс алудан басталады. Зікірсіз ешбір тыныс қалмайтынын есте ұстаған жөн. Қалбқа назар аудару керек, ал зікірдегі сабақтастық үзілмеуі керек.
Işki tınıştıq üşin zikir/ zikir ädisi


 Tolıq şoğırlanw men nazar awdarw arqılı tınıs alwdı «Alla» jeke esimi jürektiñ tereñine (Kalb) tüswi kerek, al «Xw» sözi är demmen Qalbqa (Jürekke) tïedi. şığadı. Ekinşi Latïfanı (Rwxanï Organ) jasağan kezde Allahtıñ jeke esimi är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek, al «Xw» sözi är demmen ekinşi Latïfağa (Rwxanï Organğa) tïip turwı kerek. . Sol sïyaqtı, üşinşi, törtinşi jäne besinşi latïfanı (Rwxanï organ) jasağan kezde Allahtıñ jeke esimi är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek jäne «Xw» sözi Latïfağa (Rwxanï Organğa) tïip turwı kerek. ) Zikirdiñ (estelik) astında. Altınşı latïfada zikir etw ädisi (Rwxanï müşe) Alla esimi är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek jäne mañdaydan «Xw» alawı şığwı kerek. är tınıs şığadı. Jetinşi latïfada zikir etw ädisi (Rwxanï müşe) Alla atı är demmen birge Qalbtıñ tereñine tüswi kerek, al ärbir uyaşıqtan «Xw» alawı şığwı kerek. ärbir tınıspen deneniñ tesikteri. Jetinşi latïfada zikir (zikir) jasağannan keyin, birinşi latïfa (rwxanï müşe) qaytadan jasaladı, onıñ ädisi bastapqıda berilgen bolatın. Zikir (tınığw) kezinde tınıs alw jıldam jäne küşti bolwı kerek, ol dene qozğalısınıñ süyemeldewimen jüredi, ol avtomattı türde tez tınıs alwdan bastaladı. Zikirsiz eşbir tınıs qalmaytının este ustağan jön. Qalbqa nazar awdarw kerek, al zikirdegi sabaqtastıq üzilmewi kerek.

KYRGYZ

Ички Тынчтык үчүн Зикир/ Зикир (Зикир) ыкмасы


 Толук топтолуу жана көңүл буруу менен, дем алуу ушунчалык башкарылышы керек, "Аллах" жеке ысымы жүрөктүн түпкүрүнө (Калб) кириши керек жана "Хоо" сөзү Калбга (Жүрөк) ар бир деми менен тийиши керек. чыгуу. Экинчи Латифаны (Рухий Органды) жасоодо Аллахтын Жеке ысымы ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана "Хоо" сөзү ар бир деми менен экинчи Латифага (Рухий Органга) тийиши керек. . Ушул сыяктуу эле, үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи латифаны (рухий орган) жасоодо Аллахтын жеке ысымы ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана "Хоо" сөзү Латифага (Рухий Орган) тийиши керек. ) зикирдин астында (ар бир дем менен). Алтынчы латифада зикир кылуу ыкмасы (Рухий орган) Аллахтын ысымы Аллах ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана "Хоо" жарыгы чекесинен чыгып кетиши керек. ар бир дем чыгат. Жетинчи Латифада Зикир кылуу ыкмасы (Руханий Орган) Жеке ысым Аллах ар бир деми менен Калбдын тереңине түшүшү керек жана ар бир клеткадан "Хоо" жарыгы чыгышы керек. дененин тешиги ар бир дем менен чыгат. Жетинчи Латифада (Рухий Орган) зикир кылгандан кийин, биринчи Латифа (Руханий Орган) кайра жасалат, анын методу башында берилген. Зикир (Эскерүү) учурунда дем алуу автоматтык түрдө тез дем алуу менен баштала турган дененин кыймылы менен коштолгон тез жана күчтүү болушу керек. Зикирсиз эч бир дем калбасын эстен чыгарбоо керек. Көңүл калбга (көңүл) бурулушу керек жана зикирдеги (зикир) үзгүлтүксүздүк бузулбашы керек.
İçki Tınçtık üçün Zikir/ Zikir (Zikir) ıkması


 Toluk toptoluu jana köŋül buruu menen, dem aluu uşunçalık başkarılışı kerek, "Allah" jeke ısımı jüröktün tüpkürünö (Kalb) kirişi kerek jana "Hoo" sözü Kalbga (Jürök) ar bir demi menen tiyişi kerek. çıguu. Ekinçi Latifanı (Ruhiy Organdı) jasoodo Allahtın Jeke ısımı ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana "Hoo" sözü ar bir demi menen ekinçi Latifaga (Ruhiy Organga) tiyişi kerek. . Uşul sıyaktuu ele, üçünçü, törtünçü jana beşinçi latifanı (ruhiy organ) jasoodo Allahtın jeke ısımı ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana "Hoo" sözü Latifaga (Ruhiy Organ) tiyişi kerek. ) zikirdin astında (ar bir dem menen). Altınçı latifada zikir kıluu ıkması (Ruhiy organ) Allahtın ısımı Allah ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana "Hoo" jarıgı çekesinen çıgıp ketişi kerek. ar bir dem çıgat. Jetinçi Latifada Zikir kıluu ıkması (Ruhaniy Organ) Jeke ısım Allah ar bir demi menen Kalbdın tereŋine tüşüşü kerek jana ar bir kletkadan "Hoo" jarıgı çıgışı kerek. denenin teşigi ar bir dem menen çıgat. Jetinçi Latifada (Ruhiy Organ) zikir kılgandan kiyin, birinçi Latifa (Ruhaniy Organ) kayra jasalat, anın metodu başında berilgen. Zikir (Eskerüü) uçurunda dem aluu avtomattık türdö tez dem aluu menen baştala turgan denenin kıymılı menen koştolgon tez jana küçtüü boluşu kerek. Zikirsiz eç bir dem kalbasın esten çıgarboo kerek. Köŋül kalbga (köŋül) buruluşu kerek jana zikirdegi (zikir) üzgültüksüzdük buzulbaşı kerek.

DANISH

Metoden for Zikr/ Dhikr (erindring) for indre fred


 Med fuldstændig koncentration og opmærksomhed bør vejrtrækning styres så meget, at personnavnet 'Allah' skal stige ned i hjertets dybder (Qalb) med hvert åndedrag, der går ind, og ordet 'Hoo' skal ramme Qalb (hjertet) for hvert åndedrag kommer ud. Når du foretager det andet Latifah (åndeligt organ), bør det personlige navn Allah stige ned i dybden af ​​Qalb (hjertet) med hvert åndedrag, der går ind, og ordet 'Hoo' skal ramme det andet Latifah (åndeligt organ) med hvert åndedrag, der kommer ud . På samme måde, når du foretager den tredje, fjerde og femte Latifah (åndeligt organ), bør det personlige navn Allah stige ned i dybden af ​​Qalb (hjertet) med hvert åndedrag, der går ind, og ordet 'Hoo' skal ramme Latifah (åndeligt organ ) under Zikr (erindring) med hvert åndedrag, der kommer ud. Metoden til at gøre Zikr (erindring) på den sjette Latifah (åndeligt orgel) Det personlige navn Allah skal stige ned i dybet af Qalb (hjerte) med hvert åndedrag, der går ind, og en bluss af 'Hoo' skulle komme ud af panden med hvert åndedrag kommer ud. Metoden til at gøre Zikr (erindring) på den syvende Latifah (åndeligt orgel) Det personlige navn Allah skal stige ned i dybet af Qalb (hjerte) med hvert åndedrag, der går ind, og en bluss af 'Hoo' skulle komme ud af hver celle og kroppens pore med hvert åndedrag, der kommer ud. Efter at have gjort Zikr (erindring) på den syvende Latifah (åndeligt orgel), udføres den første Latifah (Åndelig orgel) igen, hvis metode var blevet givet i begyndelsen. Under Zikr (Remembrance) skal vejrtrækningen være hurtig og kraftfuld, ledsaget af kroppens bevægelse, som starter automatisk med hurtig vejrtrækning. Det skal huskes på, at intet åndedrag er tilbage uden Zikr (erindring). Opmærksomheden bør fokuseres på Qalb (hjerte), og kontinuiteten i Zikr (erindring) bør ikke bryde.

ZULU

Indlela yeZikr / Dhikr (Ukukhunjulwa) Yokuthula Kwangaphakathi


 Ngokugxila okuphelele nokunaka, ukuphefumula kufanele kuphathwe ngendlela yokuthi iGama Lakho 'u-Allah' kufanele lehlele ekujuleni kwenhliziyo (Qalb) ngayo yonke imimoya engenayo futhi igama elithi 'Hoo' kufanele lishaye iQalb (Inhliziyo) ngawo wonke umoya phumela phandle. Lapho wenza iLatifah yesibili (Isitho Somoya), iGama Lakho uqobo u-Allah kufanele lehlele ekujuleni kweQalb (Inhliziyo) ngawo wonke umoya ongena futhi igama elithi 'Hoo' kufanele lishaye iLatifah yesibili (Umzimba Womoya) ngawo wonke umoya ophumayo . Ngokufanayo, lapho wenza iLatifah yesithathu, yesine neyesihlanu (Ingxenye Engokomoya), iGama Lakho uqobo u-Allah kufanele lehlele ekujuleni kweQalb (Inhliziyo) ngayo yonke imimoya engenayo futhi igama elithi 'Hoo' kufanele lishaye iLatifah (Isitho Somoya ngaphansi kweZikr (Ukukhumbula) ngawo wonke umoya ophumayo. Indlela yokwenza i-Zikr (Isikhumbuzo) nge-Sixth Latifah (Isidalwa Esingumoya) Igama Lomuntu u-Allah kufanele ehlele ezinzulwini zeQalb (Inhliziyo) ngayo yonke imimoya engenayo futhi ukuvutha kuka'Hoo 'kufanele kuphume ebunzini nge wonke umoya ophumayo. Indlela yokwenza i-Zikr (Isikhumbuzo) ku-Seventh Latifah (Isidalwa Esingumoya) Igama Lomuntu u-Allah kufanele ehlele ezinzulwini ze-Qalb (Inhliziyo) ngayo yonke imimoya engenayo futhi ukuvutha kwe-'Hoo 'kufanele kuphume kuwo wonke amaseli futhi pore lomzimba ngayo yonke imiphefumulo ephuma. Ngemuva kokwenza iZikr (Kukhunjulwa) ngeLatifah yesikhombisa (Isitho SikaMoya), iLatifah yokuqala (Umzimba Ongokomoya) yenziwa futhi, indlela yabo eyayinikezwe ekuqaleni. Ngesikhathi seZikr (Ukukhumbula) ukuphefumula kufanele kusheshe futhi kube namandla, kuhambisane nokunyakaza komzimba, okuqala ngokuzenzekelayo ngokuphefumula okusheshayo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi awukho umoya osele ngaphandle kweZikr (Ukukhumbula). Ukunakwa kufanele kugxile kuQalb (Inhliziyo) futhi ukuqhubeka kweZikr (Ukukhumbula) akufanele kuphule.

MAORI

Te Tikanga o Zikr / Dhikr (Whakamaumahara) mo te Haumaru o Roto


 Ma te tino aro nui me te aro nui, me whakahaere te manawa kia heke te Ingoa Whaiaro 'Allah' ki te hohonu o te ngakau (Qalb) me nga manawa katoa e uru ana ka uru te kupu 'Hoo' ki te Qalb (Manawa) me nga manawa katoa e puta mai ana. I a koe e mahi ana i te Latifah tuarua (Oranga Wairua), ko te Ingoa Whaiaro Allah me heke ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana ka uru te kupu 'Hoo' ki te Latifah tuarua (Oranga Wairua) me nga manawa katoa ka puta . Waihoki, ka mahi koe i te tuatoru, tuawha me te tuarima o Latifah (Wairua Wairua), me heke te Ingoa Whaiaro Allah ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana ana me te kupu 'Hoo' me patu te Latifah (Wairua Wairua ) i raro i a Zikr (Whakamaumahara) me nga manawa katoa e puta mai ana. Te Tikanga mo te mahi Zikr (Whakamaumahara) i te ono o nga Latifah (Oranga Wairua) Ko te Ingoa Whaiaro Allah me heke ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana me te mura o te 'Hoo' me puta mai i te rae me te nga manawa katoa e puta mai ana. Ko te Tikanga mo te mahi Zikr (Whakamaumahara) i runga i te Tuawhitu o Latifah (Oranga Wairua) Ko te Ingoa Whaiaro a Allah me heke ki te hohonu o te Qalb (Ngakau) me nga manawa katoa e uru ana me te mura o te 'Hoo' me whakaputa mai i roto i ia puoro. pore o te tinana ka puta nga manawa katoa. I muri i te mahi i te Zikr (Whakamaumahara) i te whitu o nga Latifah (Wairua Wairua), ka mahia ano te Latifah (Tinana Wairua) tuatahi, ko tana tikanga i te timatanga. I te wa o te Zikr (Whakamaumahara) me tere te kaha o te manawa, me te huringa o te tinana, ka tiimata te tere o te manawa. Me maumahara ki te whakaaro kaore he manawa e toe ana ki te kore a Zikr (Whakamaumahara). Me arotahi te aro ki te Qalb (Ngakau) me te haere tonu o te Zikr (Whakamaumahara) kaua e pakaru.

DUTCH

De methode van Zikr/Dhikr (Herinnering) voor innerlijke vrede


 Met volledige concentratie en aandacht moet de ademhaling zo worden beheerd dat de persoonlijke naam 'Allah' bij elke inademing in de diepten van het hart (Qalb) zou moeten afdalen en het woord 'Hoo' de Qalb (Hart) zou moeten raken met elke ademhaling eruit komen. Bij het doen van de tweede Latifah (Geestelijk Orgaan), moet de Persoonlijke Naam Allah afdalen in de diepten van de Qalb (Hart) met elke inademing en het woord 'Hoo' zou de tweede Latifah (Geestelijk Orgaan) moeten treffen bij elke uitademing die eruit komt . Evenzo, bij het doen van de derde, vierde en vijfde Latifah (Geestelijk Orgaan), zou de Persoonlijke Naam Allah met elke inademing in de diepten van de Qalb (Hart) moeten afdalen en het woord 'Hoo' zou de Latifah (Geestelijk Orgaan) moeten treffen. ) onder Zikr (Herinnering) met elke ademhaling die eruit komt. De methode om zikr (herinnering) te doen op de zesde latifah (geestelijk orgaan) elke ademhaling die eruit komt. De methode om zikr (herinnering) te doen op de zevende latifah (geestelijk orgaan) porie van het lichaam met elke uitademing. Na het doen van Zikr (Herinnering) op de zevende Latifah (Geestelijk Orgaan), wordt de eerste Latifah (Geestelijk Orgaan) opnieuw gedaan, waarvan de methode in het begin was gegeven. Tijdens Zikr(Remembrance) moet de ademhaling snel en krachtig zijn, vergezeld van de beweging van het lichaam, die automatisch begint met een snelle ademhaling. Houd er rekening mee dat er geen adem overblijft zonder Zikr (Herinnering). De aandacht moet worden gericht op de Qalb (Hart) en de continuïteit in Zikr (Herinnering) mag niet worden verbroken.

HUNGARIAN

A Zikr/ Dhikr (Emlékezés) módszere a belső béke érdekében


 Teljes koncentrációval és odafigyeléssel a légzést úgy kell irányítani, hogy az „Allah” személynév minden lélegzetvételnél leereszkedjen a szív mélységébe (Qalb), és a „Hoo” szó minden lélegzetvétellel ütje meg a Qalb -t (Szív) színt vall. A második Latifah (Lelki Szerv) elvégzésekor Allah személynévnek minden lélegzetvételnél le kell ereszkednie a Qalb (Szív) mélyébe, és a „Hoo” szónak minden második lélegzetvételnél meg kell ütnie a második Latifah -t (Lelki Szerv). . Hasonlóképpen, amikor a harmadik, negyedik és ötödik Latifah -t (spirituális szerv) végzi, az Allah személynévnek minden lélegzetvételnél le kell ereszkednie a Qalb (Szív) mélyébe, és a „Hoo” szónak meg kell ütnie a Latifah -t (spirituális szerv) ) Zikr (Emlékezés) alatt, minden lélegzetvétel. A Zikr (Emlékezés) elvégzésének módja a hatodik Latifah -on (spirituális szerv) minden lélegzetvétel kilép. A módszer a Zikr (Emlékezés) elvégzésére a hetedik Latifah -n (spirituális szerv) Az Allah személynévnek minden lélegzetvételnél le kell ereszkednie a Qalb (Szív) mélyébe, és minden sejtből ki kell hallania a „Hoo” a test pórusai minden lélegzetvételnél. A Zikr (Emlékezés) elvégzése után a hetedik Latifah -n (Spirituális Orgona) ismét megtörténik az első Latifah (Lelki Orgona), amelynek módszerét már az elején megadták. A Zikr (emlékezés) során a légzésnek gyorsnak és erőteljesnek kell lennie, amelyet a test mozgása kísér, amely automatikusan elindul gyors légzéssel. Nem szabad elfelejteni, hogy Zikr (Emlékezés) nélkül egyetlen lélegzet sem marad. A figyelmet a Qalb -ra (Szív) kell összpontosítani, és a Zikr (Emlékezés) folyamatossága nem szakadhat meg.

TAJIK

Усули зикр/ зикри сулҳи ботинӣ


 Бо тамаркузи пурра ва диққат, нафаскаширо тавре идора кардан лозим аст, ки номи шахсии "Аллоҳ" бо ҳар нафас дар қаъри дил фуруд ояд ва калимаи "Ху" бо ҳар нафас Қалбро (Дил) зад. баромадан. Ҳангоми иҷрои латифаи дуввум (номи узви рӯҳӣ), номи шахсии Худо бояд бо ҳар нафас дар қаъри Қалб фуруд ояд ва калимаи "Ху" бо ҳар нафас баромадан ба Латифаи дуввум (Органи рӯҳӣ) зарба занад. . Ҳамин тавр, ҳангоми иҷрои латифаи сеюм, чорум ва панҷум (узви рӯҳонӣ) номи шахсии Худованд бояд бо ҳар нафас дар қаъри қалб фуруд ояд ва калимаи "Ху" ба латифа (узви рӯҳӣ) зарба занад. ) зери Зикр (ёдоварӣ) бо ҳар нафасе берун меояд. Тарзи анҷом додани зикри латифаи шашум (узви рӯҳӣ) Номи шахсии Худованд бояд бо ҳар нафас дар қаъри Қалб фуруд ояд ва аз пешонии худ оташи "Ху" берун ояд ҳар нафас мебарояд. Тарзи анҷом додани зикри ҳафтуми латифа (узви рӯҳонӣ) Номи фардӣ Худованд бо ҳар нафас дар қаъри Қалб фуруд ояд ва аз ҳар як ҳуҷайра алангаи "Ху" берун ояд. сӯрохи бадан бо ҳар нафас баромадан. Пас аз зикри ҳафтум (узви рӯҳӣ), аввалин латифа (узви рӯҳонӣ) дубора анҷом дода мешавад, ки методи он дар ибтидо дода шуда буд. Ҳангоми зикри нафаскашӣ бояд зуд ва қавӣ бошад ва бо ҳаракати бадан, ки ба таври худкор бо нафаскашии босуръат оғоз меёбад, бошад. Бояд дар назар дошт, ки ҳеҷ нафасе бе Зикир намемонад. Таваҷҷӯҳ бояд ба Қалб равона карда шавад ва идомаи Зикр набояд вайрон шавад.
Usuli zikr/ zikri sulhi ʙotinī


 Bo tamarkuzi purra va diqqat, nafaskaşiro tavre idora kardan lozim ast, ki nomi şaxsii "Alloh" ʙo har nafas dar qa'ri dil furud ojad va kalimai "Xu" ʙo har nafas Qalʙro (Dil) zad. ʙaromadan. Hangomi içroi latifai duvvum (nomi uzvi rūhī), nomi şaxsii Xudo ʙojad ʙo har nafas dar qa'ri Qalʙ furud ojad va kalimai "Xu" ʙo har nafas ʙaromadan ʙa Latifai duvvum (Organi rūhī) zarʙa zanad. . Hamin tavr, hangomi içroi latifai sejum, corum va pançum (uzvi rūhonī) nomi şaxsii Xudovand ʙojad ʙo har nafas dar qa'ri qalʙ furud ojad va kalimai "Xu" ʙa latifa (uzvi rūhī) zarʙa zanad. ) zeri Zikr (jodovarī) ʙo har nafase ʙerun meojad. Tarzi ançom dodani zikri latifai şaşum (uzvi rūhī) Nomi şaxsii Xudovand ʙojad ʙo har nafas dar qa'ri Qalʙ furud ojad va az peşonii xud otaşi "Xu" ʙerun ojad har nafas meʙarojad. Tarzi ançom dodani zikri haftumi latifa (uzvi rūhonī) Nomi fardī Xudovand ʙo har nafas dar qa'ri Qalʙ furud ojad va az har jak huçajra alangai "Xu" ʙerun ojad. sūroxi ʙadan ʙo har nafas ʙaromadan. Pas az zikri haftum (uzvi rūhī), avvalin latifa (uzvi rūhonī) duʙora ançom doda meşavad, ki metodi on dar iʙtido doda şuda ʙud. Hangomi zikri nafaskaşī ʙojad zud va qavī ʙoşad va ʙo harakati ʙadan, ki ʙa tavri xudkor ʙo nafaskaşii ʙosur'at oƣoz mejoʙad, ʙoşad. Bojad dar nazar doşt, ki heç nafase ʙe Zikir namemonad. Tavaççūh ʙojad ʙa Qalʙ ravona karda şavad va idomai Zikr naʙojad vajron şavad.

TURKMEN

Içerki parahatçylyk üçin Zikr / Dikr (ýatlama) usuly


 Doly üns we üns bilen dem almak şeýle bir dolandyrylmalydyr welin, “Alla” şahsy ady ýüregiň (Kalb) her demi bilen ýüregiň çuňlugyna düşmeli we “Hoo” sözi Kalbyň (Heartüregiň) her demi bilen urmalydyr. çykan. Ikinji Latifany (Ruhy Organ) ýerine ýetireniňizde, Allanyň şahsy ady her dem bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we 'Hoo' sözi ikinji Latifany (Ruhy Organ) her demi bilen urmaly; . Edil şonuň ýaly, üçünji, dördünji we bäşinji Latifany (Ruhy organ) ýerine ýetireniňizde, Allanyň şahsy ady her dem bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we 'Hoo' sözi Latifany (Ruhy Organ) urmaly ) Zikr (ýatlama) astynda her dem çykýar. Altynjy Latifada (Ruhy organ) Zikr (ýatlama) etmegiň usuly, Allanyň her bir demi bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we maňlaýyndan 'Hoo' alawy çykmaly. her dem çykýar. Sevenedinji Latifada (Ruhy organ) Zikr (ýatlama) etmegiň usuly, Allahyň her bir demi bilen Kalbyň (Heartüregiň) çuňlugyna girmeli we her öýjükden 'Hoo' alawy çykmaly we her demi bilen bedeniň gözenekleri. Seventhedinji Latifada (Ruhy Organ) Zikr (ýatlama) edensoň, ilkinji Latifah (Ruhy Organ) täzeden edilýär, usuly başda berlen. Zikr (ýatlama) wagtynda dem alyş çalt we güýçli bolmaly, çalt dem almak bilen awtomatiki başlaýan bedeniň hereketi bilen bilelikde. Zikr (ýatlama) bolmasa hiç bir demiň galmaýandygyny ýatdan çykarmaly däldir. Ünsüňi Kalb (Heartürege) gönükdirmeli we Zikrdäki (ematlama) dowamlylygy bozulmaly däldir.

SERBIAN

Метода Зикр/ Дхикр (Сећање) за унутрашњи мир


 Са потпуном концентрацијом и пажњом, дисањем треба управљати тако да се лично име 'Аллах' спусти у дубину срца (Калб) при сваком удисају, а ријеч 'Хоо' би требала ударати у Калб (срце) при сваком удисају излазећи. Када радите други Латифах (духовни орган), лично име Аллах би требало да се спусти у дубину Калба (Срца) при сваком удисају, а реч 'Хоо' би требало да удари у други Латифах (духовни орган) при сваком издисају . Слично, када радите трећи, четврти и пети Латифах (духовни орган), лично име Аллах треба да се спусти у дубину Калба (Срца) при сваком удисају, а реч 'Хоо' треба да удари у Латифах (духовни орган) ) под Зикр -ом (Сећање) са сваким издисајем. Метода извођења зикра (сећања) на шестом латифи (духовни орган) Лично име Аллах би требало да се спусти у дубине Калба (Срца) са сваким удисајем, а из чела би требало да изађе бљесак 'Хоо' сваки дах излази. Метода обављања Зикра (Сећања) на Седмом Латифи (Духовни Орган) Лично име Аллах би требало да се спусти у дубину Калба (Срца) са сваким удисајем и да из сваке ћелије изађе "Ху" поре тела при сваком издисају. Након што се уради Зикр (Сећање) на седмом Латифаху (Духовни орган), поново се ради први Латифах (Духовни орган), чија је метода дата у почетку. Током Зикра (сећања) дисање би требало бити убрзано и снажно, праћено кретањем тела, које почиње аутоматски убрзаним дисањем. Треба имати на уму да ниједан дах не остаје без Зикра (Сећање). Пажњу треба усмерити на Калб (Срце) и континуитет у Зикр -у (Сећање) не би требало да се прекине.
Metoda Zikr/ Dhikr (Sećanje) za unutrašnji mir


 Sa potpunom koncentracijom i pažnjom, disanjem treba upravljati tako da se lično ime 'Allah' spusti u dubinu srca (Kalb) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udarati u Kalb (srce) pri svakom udisaju izlazeći. Kada radite drugi Latifah (duhovni organ), lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubinu Kalba (Srca) pri svakom udisaju, a reč 'Hoo' bi trebalo da udari u drugi Latifah (duhovni organ) pri svakom izdisaju . Slično, kada radite treći, četvrti i peti Latifah (duhovni organ), lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Kalba (Srca) pri svakom udisaju, a reč 'Hoo' treba da udari u Latifah (duhovni organ) ) pod Zikr -om (Sećanje) sa svakim izdisajem. Metoda izvođenja zikra (sećanja) na šestom latifi (duhovni organ) Lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubine Kalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz čela bi trebalo da izađe bljesak 'Hoo' svaki dah izlazi. Metoda obavljanja Zikra (Sećanja) na Sedmom Latifi (Duhovni Organ) Lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubinu Kalba (Srca) sa svakim udisajem i da iz svake ćelije izađe "Hu" pore tela pri svakom izdisaju. Nakon što se uradi Zikr (Sećanje) na sedmom Latifahu (Duhovni organ), ponovo se radi prvi Latifah (Duhovni organ), čija je metoda data u početku. Tokom Zikra (sećanja) disanje bi trebalo biti ubrzano i snažno, praćeno kretanjem tela, koje počinje automatski ubrzanim disanjem. Treba imati na umu da nijedan dah ne ostaje bez Zikra (Sećanje). Pažnju treba usmeriti na Kalb (Srce) i kontinuitet u Zikr -u (Sećanje) ne bi trebalo da se prekine.

BULGARIAN

Методът на зикр/ зикр (спомен) за вътрешен мир

С пълна концентрация и внимание дишането трябва да бъде така управлявано, че Личното име „Аллах“ да се спусне в дълбините на сърцето (Qalb) с всеки вдишване и думата „Hoo“ да удари Qalb (Сърцето) с всеки дъх излиза подава се. Когато правите втория Latifah (Духовен орган), Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Qalb (Сърцето) с всеки вдишване и думата “Hoo” трябва да удари втория Latifah (Духовен орган) с всеки издишване. . По същия начин, когато правите третия, четвъртия и петия Latifah (Духовен орган), Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Qalb (Сърцето) с всеки вдишване и думата “Hoo” трябва да удари Latifah (Духовен орган) ) под Zikr (спомен) с всеки издишан дъх. Методът на извършване на Зикр (Възпоменание) на Шестия Латифа (Духовен орган) Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Калб (Сърцето) с всяко вдишване и изблик на „Ху“ да излезе от челото с всеки дъх излиза. Методът на извършване на Зикр (Възпоменание) на Седмия Латифа (Духовен орган) Личното име Аллах трябва да слезе в дълбините на Калб (Сърцето) с всяко вдишване и изблик на „Ху“ трябва да излезе от всяка клетка и порите на тялото с всеки издишан въздух. След извършване на Зикр (Възпоменание) на седмия Латифа (Духовен орган), отново се прави първият Латифа (Духовен орган), чийто метод е даден в началото. По време на Зикр (спомен) дишането трябва да бъде ускорено и силно, придружено от движението на тялото, което започва автоматично с ускорено дишане. Трябва да се има предвид, че нито един дъх не остава без Zikr (спомен). Вниманието трябва да бъде насочено към Qalb (Сърце) и приемствеността в Zikr (Спомен) не трябва да се нарушава.

BOSNIAN

Metoda Zikr/ Dhikr (sjećanja) za unutrašnji mir


 Sa potpunom koncentracijom i pažnjom, disanjem treba upravljati tako da se lično ime 'Allah' spusti u dubinu srca (Qalb) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udarati u Qalb (srce) pri svakom udisaju izlaziti. Kada radite drugi Latifah (duhovni organ), lično ime Allah bi trebalo da se spusti u dubinu Qalba (srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u drugi latifah (duhovni organ) pri svakom izdisaju . Slično, kada radite treći, četvrti i peti Latifah (duhovni organ), lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Qalba (Srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u Latifah (duhovni organ) ) pod Zikr (sjećanje) sa svakim izdisajem. Metoda obavljanja zikra (sjećanja) na šestom latifi (duhovnom organu). Lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Qalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz čela bi trebala izaći rafal 'Hoo' sa svaki dah izlazi. Metoda obavljanja zikra (sjećanja) na sedmom latifi (duhovnom organu) lično ime Allah treba da se spusti u dubinu Qalba (Srca) sa svakim udisajem i da iz svake ćelije izađe "Hu" pore tijela sa svakim izdisajem. Nakon što se uradi Zikr (sjećanje) na sedmom Latifi (Duhovni organ), ponovo se radi prvi Latifah (Duhovni organ), čija je metoda data na početku. Tokom Zikra (sjećanja) disanje bi trebalo biti ubrzano i snažno, popraćeno kretanjem tijela, koje počinje automatski ubrzanim disanjem. Treba imati na umu da nijedan dah ne ostaje bez Zikra (sjećanja). Pažnju treba usmjeriti na Qalb (Srce) i kontinuitet u Zikr -u (Sjećanje) ne bi trebao prekinuti.

ICELANDIC

Aðferð Zikr/ Dhikr (minning) fyrir innri frið


 Með fullkominni einbeitingu og athygli, ætti að stjórna önduninni þannig að mannanafninu „Allah“ ætti að síga niður í djúp hjartans (Qalb) með hverjum andardrætti sem berst inn og orðið „Hoo“ ætti að berja Qalb (hjartað) með hverjum andardrætti. að koma út. Þegar annað Latifah (andlegt líffæri) er gert, ætti persónunafnið Allah að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverjum andardrætti sem fer inn og orðið 'Hoo' ætti að slá á annað Latifah (andlegt líffæri) með hverjum andardrætti sem kemur út . Á sama hátt, þegar þú gerir þriðja, fjórða og fimmta Latifah (andlegt líffæri), ætti persónunafnið Allah að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverri öndun sem berst inn og orðið „Hoo“ ætti að slá Latifah (andlegt líffæri) ) undir Zikr (minning) með hverju andardrætti sem kemur út. Aðferðin til að gera Zikr (minning) á sjötta Latifah (andlegt líffæri) Persónunafnið Allah ætti að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverjum andardrætti sem berst inn og blossi „Hoo“ ætti að koma úr enni með hver andardráttur kemur út. Aðferðin til að gera Zikr (minningu) á sjöunda Latifah (andlegt líffæri) Persónuheitið Allah ætti að síga niður í djúp Qalb (hjartans) með hverjum andardrætti sem berst inn og blossi „Hoo“ ætti að koma út úr hverri klefi og svitahola líkamans með hverri öndun sem kemur út. Eftir að hafa gert Zikr (minning) á sjöunda Latifah (andlegt líffæri) er fyrsta Latifah (andlegt líffæri) gert aftur, en aðferð hennar hafði verið gefin í upphafi. Meðan á Zikr stendur (minning) ætti öndunin að vera hröð og kröftug, samfara hreyfingu líkamans, sem byrjar sjálfkrafa með skjótum öndun. Hafa ber í huga að engin andardráttur er eftir án Zikr (minning). Athygli ætti að beinast að Qalb (hjarta) og samfellan í Zikr (minning) ætti ekki að rjúfa.

SCOTTISH

Modh Zikr / Dhikr (Cuimhneachadh) airson Sìth a-staigh


 Le làn aire agus aire, bu chòir anail a riaghladh cho mòr is gum bu chòir an t-Ainm Pearsanta ‘Allah’ a thighinn a-steach do dhoimhneachd a ’chridhe (Qalb) leis a h-uile anail a’ dol a-steach agus bu chòir don fhacal ‘Hoo’ an Qalb (Cridhe) a bhualadh leis a h-uile anail a ’tighinn a-mach. Nuair a bhios tu a ’dèanamh an dàrna Latifah (Organ Spioradail), bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a dhol sìos gu doimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a’ dol a-steach agus bu chòir don fhacal ‘Hoo’ an dàrna Latifah (Organ Spioradail) a bhualadh leis a h-uile anail a ’tighinn a-mach . San aon dòigh, nuair a nì thu an treas, an ceathramh agus an còigeamh Latifah (Organ Spioradail), bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a dhol sìos gu doimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a ’dol a-steach agus bu chòir don fhacal‘ Hoo ’bualadh air an Latifah (Organ Spioradail ) fo Zikr (Cuimhneachadh) leis a h-uile anail a ’tighinn a-mach. An dòigh air Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air an t-Siathamh Latifah (Organ Spioradail) Bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a thighinn a-steach do dhoimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a ’dol a-steach agus bu chòir lasair de‘ Hoo ’a thighinn a-mach às an aghaidh le gach anail a ’tighinn a-mach. An dòigh air Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air an t-Seachdamh Latifah (Organ Spioradail) Bu chòir don Ainm Pearsanta Allah a thighinn a-steach do dhoimhneachd an Qalb (Cridhe) leis a h-uile anail a ’dol a-steach agus bu chòir lasair de‘ Hoo ’a thighinn a-mach às a h-uile cealla agus pore a ’chuirp leis a h-uile anail a’ tighinn a-mach. Às deidh Zikr (Cuimhneachadh) a dhèanamh air an t-seachdamh Latifah (Organ Spioradail), tha a ’chiad Latifah (Organ Spioradail) air a dhèanamh a-rithist, agus chaidh an dòigh aige a thoirt seachad anns an toiseach. Rè Zikr (Cuimhneachadh) bu chòir an anail a bhith luath agus làidir, an cois gluasad a ’chuirp, a thòisicheas gu fèin-ghluasadach le anail luath. Bu chòir cuimhneachadh nach eil anail air fhàgail às aonais Zikr (Cuimhneachan). Bu chòir aire a bhith air a chuimseachadh air an Qalb (Cridhe) agus cha bu chòir an leantainneachd ann an Zikr (Cuimhneachadh) briseadh.

IRISH

Modh Zikr / Dhikr (Cuimhneachán) don tSíocháin Istigh


 Le tiúchan agus aire iomlán, ba cheart análaithe a bhainistiú sa chaoi is gur chóir don Ainm Pearsanta ‘Allah’ teacht isteach i ndoimhneacht an chroí (Qalb) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir don fhocal ‘Hoo’ an Qalb (Croí) a bhualadh le gach anáil ag teacht amach. Agus an dara Latifah (Orgán Spioradálta) á dhéanamh aige, ba chóir go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir don fhocal ‘Hoo’ an dara Latifah (Orgán Spioradálta) a bhualadh le gach anáil ag teacht amach . Ar an gcaoi chéanna, agus an tríú, an ceathrú agus an cúigiú Latifah (Orgán Spioradálta) á dhéanamh aige, ba cheart go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir don fhocal ‘Hoo’ an Latifah (Orgán Spioradálta a bhualadh) ) faoi Zikr (Cuimhneachán) le gach anáil ag teacht amach. An Modh chun Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh ar an Séú Latifah (Orgán Spioradálta) Ba chóir go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir go dtiocfadh flare de ‘Hoo’ as an mbarr le gach anáil ag teacht amach. An Modh chun Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh ar an Seachtú Latifah (Orgán Spioradálta) Ba chóir go dtiocfadh an t-Ainm Pearsanta Allah isteach i ndoimhneacht an Qalb (Croí) le gach anáil ag dul isteach agus ba chóir go dtiocfadh flare de ‘Hoo’ as gach cill agus pore an choirp le gach anáil ag teacht amach. Tar éis Zikr (Cuimhneachán) a dhéanamh ar an seachtú Latifah (Orgán Spioradálta), déantar an chéad Latifah (Orgán Spioradálta) arís, ar tugadh a modh i dtosach. Le linn Zikr (Cuimhneachán) ba chóir go mbeadh an análú tapa agus láidir, in éineacht le gluaiseacht an choirp, a thosaíonn go huathoibríoch le hanálú tapa. Ba chóir a mheabhrú nach bhfágtar aon anáil gan Zikr (Cuimhneachán). Ba chóir aird a dhíriú ar an Qalb (Croí) agus níor cheart go mbeadh an leanúnachas i Zikr (Cuimhneachán) briste.

TATAR

Эчке тынычлык өчен Зикр / Зикр ысулы (Хәтер)


 Тулы концентрация һәм игътибар белән, сулыш шулкадәр идарә ителергә тиеш ки, "Алла" шәхси исеме йөрәк тирәнлегенә (Калб) төшәргә тиеш, һәм һәр сулыш белән "Ху" сүзе Калб (Йөрәк) һәр сулыш белән сугарга тиеш. чыга. Икенче Латифаны (Рухи Орган) эшләгәндә, Аллаһның шәхси исеме Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, "Ху" сүзе икенче Латифага (Рухи Орган) һәр сулыш белән чыгарга тиеш. . Шулай ук, өченче, дүртенче һәм бишенче Латифаны (Рухи Орган) эшләгәндә, Аллаһның шәхси исеме Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, "Хо" сүзе Латифага (Рухи Орган) бәрелергә тиеш. ) Зикр астында (Хәтер) һәр сулыш белән. Алтынчы Латыйфада Зикр (Хәтер) ясау ысулы (Рухи Орган) Шәхси исем Аллаһ Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, маңгайдан 'Hoo' ялкыны чыгарга тиеш. һәр сулыш чыга. Sevenиденче Латифада Зикр (Хәтер) ясау ысулы (Рухи Орган) Шәхси исем Аллаһ Калб (Йөрәк) тирәнлегенә төшәргә тиеш, һәр сулыш кереп, һәр күзәнәктән "Hoo" ялкыны чыгарга тиеш. һәр сулыш белән тәннең күзәнәкләре. Seventhиденче Латифада (Рухани Орган) Зикр (Хәтер) ясаганнан соң, беренче Латифа (Рухи Орган) кабат эшләнә, аның ысулы башта бирелгән иде. Зикр вакытында (Хәтер) сулыш тиз һәм көчле булырга тиеш, тән хәрәкәте белән бергә, тиз сулыш белән башлана. Шуны истә тотарга кирәк: Зикрдән башка бер сулыш та калмый. Игътибар Калбка (йөрәк) тупланырга тиеш һәм Зикрдагы өзлексезлек (Хәтер) өзелмәскә тиеш.

TAMIL

உள் அமைதிக்கான ஜிக்ர்/ திக்ர் ​​(நினைவு) முறை


 முழுமையான செறிவு மற்றும் கவனத்துடன், சுவாசம் மிகவும் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும், 'அல்லா' என்ற தனிப்பட்ட பெயர் இதயத்தின் ஆழத்தில் (கல்ப்) ஒவ்வொரு மூச்சும் இறங்க வேண்டும் மற்றும் 'ஹூ' என்ற வார்த்தை ஒவ்வொரு மூச்சிலும் கல்பை (இதயம்) தாக்க வேண்டும் வெளியே வருகிறேன். இரண்டாவது லத்தீஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) செய்யும் போது, ​​அல்லாஹ்வின் தனிப்பட்ட பெயர் கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் ஒவ்வொரு மூச்சும் இறங்க வேண்டும் மற்றும் 'ஹூ' என்ற வார்த்தை இரண்டாவது லத்தீஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளியே வர வேண்டும் . இதேபோல், மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது லத்தீஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) செய்யும் போது, ​​அல்லாஹ்வின் தனிப்பட்ட பெயர் கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் ஒவ்வொரு மூச்சும் இறங்க வேண்டும் மற்றும் 'ஹூ' என்ற வார்த்தை லத்திஃபாவை (ஆன்மீக உறுப்பு) தாக்க வேண்டும். ஜிக்ர் ​​(நினைவு) கீழ் ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளிவரும். ஆறாவது லத்தீபாவில் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​செய்யும் முறை (ஆன்மீக உறுப்பு) தனிப்பட்ட பெயர் அல்லா கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் இறங்க வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வொரு மூச்சும் உள்ளே செல்ல வேண்டும் மற்றும் ஹூவின் எரிப்பு நெற்றியில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளியே வருகிறது. ஏழாவது லத்தீபாவில் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​செய்யும் முறை (ஆன்மீக உறுப்பு) தனிப்பட்ட பெயர் அல்லாஹ் கல்ப் (இதயத்தின்) ஆழத்தில் இறங்க வேண்டும், ஒவ்வொரு மூச்சும் உள்ளே செல்ல வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு உயிரணுவிலிருந்தும் 'ஹூ' என்ற வெளிப்பாடு வர வேண்டும். ஒவ்வொரு மூச்சும் வெளியேறும் உடலின் துளை. ஏழாவது லத்தீஃபாவில் (ஆன்மீக உறுப்பு) ஜிக்ர் ​​(நினைவு) செய்த பிறகு, முதல் லத்தீஃபா (ஆன்மீக உறுப்பு) மீண்டும் செய்யப்படுகிறது, அதன் முறை ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. ஜிக்ர் ​​(நினைவு) போது சுவாசம் வேகமாகவும் வலுவாகவும் இருக்க வேண்டும், உடலின் இயக்கத்துடன் சேர்ந்து, அது விரைவான சுவாசத்துடன் தானாகவே தொடங்குகிறது. ஜிக்ர் ​​(நினைவு) இல்லாமல் மூச்சு விடாது என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். கல்ப் (இதயம்) மீது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் ஜிக்ரில் (நினைவு) தொடர்ச்சி உடைந்து போகக்கூடாது.
Uḷ amaitikkāṉa jikr/ tikr ​​(niṉaivu) muṟai


 muḻumaiyāṉa ceṟivu maṟṟum kavaṉattuṭaṉ, cuvācam mikavum nirvakikkappaṭa vēṇṭum, 'allā' eṉṟa taṉippaṭṭa peyar itayattiṉ āḻattil (kalp) ovvoru mūccum iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum'hū' eṉṟa vārttai ovvoru mūccilum kalpai (itayam) tākka vēṇṭum veḷiyē varukiṟēṉ. Iraṇṭāvatu lattīḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) ceyyum pōtu, ​​allāhviṉ taṉippaṭṭa peyar kalp (itayattiṉ) āḻattil ovvoru mūccum iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum'hū' eṉṟa vārttai iraṇṭāvatu lattīḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) ovvoru mūccum veḷiyē vara vēṇṭum. Itēpōl, mūṉṟāvatu, nāṉkāvatu maṟṟum aintāvatu lattīḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) ceyyum pōtu, ​​allāhviṉ taṉippaṭṭa peyar kalp (itayattiṉ) āḻattil ovvoru mūccum iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum'hū' eṉṟa vārttai lattiḥpāvai (āṉmīka uṟuppu) tākka vēṇṭum. Jikr ​​(niṉaivu) kīḻ ovvoru mūccum veḷivarum. Āṟāvatu lattīpāvil (āṉmīka uṟuppu) jikr ​​ceyyum muṟai (āṉmīka uṟuppu) taṉippaṭṭa peyar allā kalp (itayattiṉ) āḻattil iṟaṅka vēṇṭum maṟṟum ovvoru mūccum uḷḷē cella vēṇṭum maṟṟum hūviṉ erippu neṟṟiyil iruntu veḷiyē vara vēṇṭum ovvoru mūccum veḷiyē varukiṟatu. Ēḻāvatu lattīpāvil (āṉmīka uṟuppu) jikr ​​ceyyum muṟai (āṉmīka uṟuppu) taṉippaṭṭa peyar allāh kalp (itayattiṉ) āḻattil iṟaṅka vēṇṭum, ovvoru mūccum uḷḷē cella vēṇṭum, mēlum ovvoru uyiraṇuviliruntum'hū' eṉṟa veḷippāṭu vara vēṇṭum. Ovvoru mūccum veḷiyēṟum uṭaliṉ tuḷai. Ēḻāvatu lattīḥpāvil (āṉmīka uṟuppu) jikr ​​(niṉaivu) ceyta piṟaku, mutal lattīḥpā (āṉmīka uṟuppu) mīṇṭum ceyyappaṭukiṟatu, ataṉ muṟai ārampattil koṭukkappaṭṭatu. Jikr ​​(niṉaivu) pōtu cuvācam vēkamākavum valuvākavum irukka vēṇṭum, uṭaliṉ iyakkattuṭaṉ cērntu, atu viraivāṉa cuvācattuṭaṉ tāṉākavē toṭaṅkukiṟatu. Jikr ​​(niṉaivu) illāmal mūccu viṭātu eṉpatai maṉatil koḷḷa vēṇṭum. Kalp (itayam) mītu kavaṉam celuttappaṭa vēṇṭum maṟṟum jikril (niṉaivu) toṭarcci uṭaintu pōkakkūṭātu.

SLOVENIAN

Metoda Zikr/ Dhikr (spomin) za notranji mir


 S popolno koncentracijo in pozornostjo je treba dihanje upravljati tako, da se mora osebno ime "Allah" spuščati v globino srca (Qalb) z vsakim vdihom in beseda "Hoo" mora z vsakim vdihom udariti v Qalb (srce) prihaja ven. Ko izvajate drugi Latifah (duhovni organ), se mora osebno ime Allah spustiti v globino Qalba (Srca) z vsakim vdihom in beseda "Hoo" mora udariti v drugega Latifaha (duhovni organ) z vsakim vdihom . Podobno bi pri izvajanju tretjega, četrtega in petega Latifaha (duhovnega organa) osebno ime Allah pri vsakem vdihu moralo sestopiti v globino Qalba (Srca), beseda 'Hoo' pa bi morala udariti v Latifah (duhovni organ). ) pod Zikr (spomin) z vsakim izdihom. Metoda izvajanja zikra (spomina) na šestem latifi (duhovni organ) Osebno ime Allah naj se z vsakim vdihom spusti v globino Qalba (Srca), iz čela pa naj izbruhne "Hoo" prihaja vsak dih. Metoda izvajanja zikra (spomin) na sedmem Latifahu (duhovni organ) Osebno ime Allah bi se moralo spustiti v globino Qalba (Srca) z vsakim vdihom in iz vsake celice bi moral izbruhniti "Hoo" pore telesa ob vsakem vdihu. Ko naredimo Zikr (spomin) na sedmem Latifahu (Duhovne orgle), se ponovno opravi prvi Latifah (Duhovni organ), katerega metoda je bila podana na začetku. Med Zikr (spominom) mora biti dihanje hitro in močno, spremlja ga gibanje telesa, ki se samodejno začne s hitrim dihanjem. Upoštevati je treba, da brez Zikra (spomin) ne ostane nobenega diha. Pozornost je treba nameniti Qalbu (Srce) in kontinuiteta v Zikr -u (Spomin) se ne sme prekiniti.

NEPALI

Zikr/ Dhikr को विधि (स्मरण) भित्री शान्ति को लागी


 पूर्ण एकाग्रता र ध्यान संग, सास फेर्न यति व्यवस्थित गर्नु पर्छ कि व्यक्तिगत नाम 'अल्लाह' हृदय को गहिराई (Qalb) मा प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' शब्द प्रत्येक सास संग Qalb (मुटु) मा प्रहार गर्नु पर्छ। आउदै छु। जब दोस्रो Latifah (आध्यात्मिक अंग), व्यक्तिगत नाम अल्लाह Qalb (मुटु) को गहिराई मा प्रत्येक सास संग जान्छ र 'हू' शब्द दोस्रो लतीफा (आध्यात्मिक अंग) हर सास बाहिर आउनु पर्छ। । त्यस्तै गरी, जब तेस्रो, चौथो र पाँचौ लतीफा (आध्यात्मिक अंग), व्यक्तिगत नाम अल्लाह Qalb (मुटु) को गहिराई मा प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' शब्द लतीफाह (आध्यात्मिक अंग Zikr अन्तर्गत (स्मरण) बाहिर आउँदै हरेक सास संग। छैठौं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गर्ने विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' को एक ज्वाला संग निस्किनु पर्छ संग Qalb (मुटु) को गहिराई मा उत्रनु पर्छ। हरेक सास बाहिर आउँछ। सातौं लतीफाह (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गर्ने विधि व्यक्तिगत नाम अल्लाह प्रत्येक सास भित्र जान्छ र 'हू' को एक भित्ता हरेक कोष बाट बाहिर आउनु र Qalb (मुटु) को गहिराई मा उत्रनु पर्छ प्रत्येक सास बाहिर आउँदै संग शरीर को pore। सातौं लतीफा (आध्यात्मिक अंग) मा जिक्र (स्मरण) गरिसकेपछि, पहिलो लतीफा (आध्यात्मिक अंग) फेरी गरिन्छ, जसको विधि शुरुमा दिईएको थियो। जिकर (स्मरण) को समयमा सास छिटो र बलियो हुनु पर्छ, शरीर को आन्दोलन संग, जो छिटो सास फेर्ने संग स्वचालित रूप बाट शुरू हुन्छ। यो दिमागमा हुनु पर्छ कि कुनै सास जिक्र (याद) बिना छोडिएको छ। ध्यान Qalb (मुटु) मा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र जिक्र (स्मरण) मा निरन्तरता तोड्नु हुँदैन।
Zikr/ Dhikr kō vidhi (smaraṇa) bhitrī śānti kō lāgī


 pūrṇa ēkāgratā ra dhyāna saṅga, sāsa phērna yati vyavasthita garnu parcha ki vyaktigata nāma'allāha' hr̥daya kō gahirā'ī (Qalb) mā pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' śabda pratyēka sāsa saṅga Qalb (muṭu) mā prahāra garnu parcha. Ā'udai chu. Jaba dōsrō Latifah (ādhyātmika aṅga), vyaktigata nāma allāha Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā pratyēka sāsa saṅga jāncha ra'hū' śabda dōsrō latīphā (ādhyātmika aṅga) hara sāsa bāhira ā'unu parcha. . Tyastai garī, jaba tēsrō, cauthō ra pām̐cau latīphā (ādhyātmika aṅga), vyaktigata nāma allāha Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' śabda latīphāha (ādhyātmika aṅga Zikr antargata (smaraṇa) bāhira ā'um̐dai harēka sāsa saṅga. Chaiṭhauṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) mā jikra (smaraṇa) garnē vidhi vyaktigata nāma allāha pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' kō ēka jvālā saṅga niskinu parcha saṅga Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā utranu parcha. Harēka sāsa bāhira ā'um̐cha. Sātauṁ latīphāha (ādhyātmika aṅga) mā jikra (smaraṇa) garnē vidhi vyaktigata nāma allāha pratyēka sāsa bhitra jāncha ra'hū' kō ēka bhittā harēka kōṣa bāṭa bāhira ā'unu ra Qalb (muṭu) kō gahirā'ī mā utranu parcha pratyēka sāsa bāhira ā'um̐dai saṅga śarīra kō pore. Sātauṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) mā jikra (smaraṇa) garisakēpachi, pahilō latīphā (ādhyātmika aṅga) phērī garincha, jasakō vidhi śurumā di'ī'ēkō thiyō. Jikara (smaraṇa) kō samayamā sāsa chiṭō ra baliyō hunu parcha, śarīra kō āndōlana saṅga, jō chiṭō sāsa phērnē saṅga svacālita rūpa bāṭa śurū huncha. Yō dimāgamā hunu parcha ki kunai sāsa jikra (yāda) binā chōḍi'ēkō cha. Dhyāna Qalb (muṭu) mā dhyāna kēndrita hunuparcha ra jikra (smaraṇa) mā nirantaratā tōḍnu hum̐daina.

POLISH

Metoda Zikr/Dhikr (pamięci) dla wewnętrznego spokoju


 Z pełną koncentracją i uwagą oddychanie powinno być tak zarządzane, aby imię osobiste „Allah” schodziło do głębi serca (Qalb) z każdym wdechem, a słowo „Hoo” uderzało w Qalba (Serce) z każdym oddechem wychodzić. Wykonując drugi latifah (narząd duchowy), imię własne Allah powinno schodzić do głębin Qalb (serca) z każdym wdechem, a słowo „hoo” powinno uderzać w drugi latifah (organ duchowy) z każdym wychodzącym oddechem . Podobnie, wykonując trzeci, czwarty i piąty latifah (narząd duchowy), imię własne Allah powinno zstąpić do głębin Qalb (serca) z każdym wdechem, a słowo „hoo” powinno uderzyć w latifah (narząd duchowy). ) pod Zikr (Pamięć) z każdym wychodzącym oddechem. Metoda wykonywania Zikr (wspomnienia) na szóstym latifah (narządzie duchowym) Imię Allah powinno schodzić do głębin Qalb (Serca) z każdym wdechem, a z czoła powinien wychodzić błysk „Hoo”. każdy wydobywający się oddech. Metoda wykonywania Zikr (Wspomnienia) na Siódmym Latifah (Narządzie Duchowym) Imię Allah powinno schodzić do głębin Qalb (Serca) z każdym wdechem, a błysk „Hu” powinien wychodzić z każdej komórki i porów ciała z każdym wydobywającym się oddechem. Po wykonaniu Zikr (Wspomnienia) na siódmym Latifah (Narząd Duchowy), pierwszy Latifah (Narząd Duchowy) jest wykonywany ponownie, którego metoda została podana na początku. Podczas Zikr (pamięci) oddech powinien być szybki i mocny, towarzyszyć mu ruch ciała, który rozpoczyna się automatycznie szybkim oddechem. Należy pamiętać, że żaden oddech nie pozostaje bez Zikr (Wspomnienia). Uwaga powinna być skupiona na Qalb (Sercu), a ciągłość w Zikrze (Pamięć) nie powinna się załamywać.

VIETNAMESE

Phương pháp Zikr / Dhikr (Hồi tưởng) cho sự bình yên nội tâm


 Với sự tập trung và chú ý hoàn toàn, hơi thở nên được quản lý sao cho Tên cá nhân 'Allah' sẽ đi vào sâu thẳm trái tim (Qalb) với mỗi hơi thở đi vào và từ 'Hoo' sẽ chạm vào Qalb (Trái tim) trong mỗi nhịp thở. sắp ra mắt. Khi thực hiện Latifah thứ hai (Spiritual Organ), Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu của Qalb (Heart) với mỗi hơi thở đi vào và từ 'Hoo' sẽ chạm vào Latifah thứ hai (Spiritual Organ) với mỗi hơi thở ra. . Tương tự như vậy, khi thực hiện Latifah thứ ba, thứ tư và thứ năm (Cơ quan tâm linh), Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu của Qalb (Trái tim) với mỗi hơi thở đi vào và từ 'Hoo' sẽ chạm vào Latifah (Cơ quan tâm linh ) dưới Zikr (Hồi tưởng) với từng hơi thở thoát ra. Phương pháp thực hiện Zikr (Hồi tưởng) trên Latifah thứ sáu (Cơ quan tâm linh) Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu của Qalb (Trái tim) với mỗi hơi thở đi vào và một luồng 'Hoo' sẽ phát ra từ trán với từng hơi thở thoát ra. Phương pháp thực hiện Zikr (Hồi tưởng) trên Latifah thứ bảy (Cơ quan tâm linh) Tên cá nhân Allah sẽ đi vào sâu thẳm của Qalb (Trái tim) với mỗi hơi thở đi vào và một luồng 'Hoo' sẽ phát ra từ mỗi tế bào và lỗ chân lông của cơ thể với mỗi hơi thở thoát ra. Sau khi thực hiện Zikr (Hoài niệm) trên Latifah thứ bảy (Cơ quan tâm linh), Latifah (Cơ quan tâm linh) đầu tiên được thực hiện một lần nữa, phương pháp đã được đưa ra ngay từ đầu. Trong quá trình Zikr (Hồi tưởng), nhịp thở phải nhanh chóng và mạnh mẽ, kèm theo chuyển động của cơ thể, bắt đầu tự động với nhịp thở nhanh. Cần ghi nhớ rằng không còn hơi thở nào nếu không có Zikr (Hồi tưởng). Cần tập trung chú ý vào Qalb (Trái tim) và tính liên tục trong Zikr (Hồi tưởng) không được đứt đoạn.

HAUSA

Hanyar Zikr/ Dhikr (Tunawa) don Amincin Ciki


 Tare da cikakken maida hankali da kulawa, yakamata a sarrafa numfashi ta yadda Sunan 'Allah' zai sauko cikin zurfin zuciya (Qalb) tare da kowane numfashi yana shiga sannan kalmar 'Hoo' ta bugi Qalb (Zuciya) da kowane numfashi fitowa. Lokacin yin Latifah na biyu (Tsarin Ruhaniya), Sunan Sirrin Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga sannan kalmar 'Hoo' ta bugi Latifah na biyu (Kwayar Ruhaniya) tare da kowane numfashi yana fitowa. . Hakanan, lokacin yin Latifah na uku, na huɗu da na biyar (Sunan Ruhaniya), Sunan Sirrin Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga kuma kalmar 'Hoo' yakamata ta buge Latifah (Tsarin Ruhaniya) ) karkashin Zikiri (Zikirin) tare da kowane numfashi yana fita. Hanyar yin Zikr (Zikirin) a kan Latifah na shida (Ƙungiya ta Ruhaniya) Sunan Mutum Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga kuma walƙiyar 'Hoo' ta fito daga goshi da duk numfashin da ke fita. Hanyar yin Zikri (Zikirin) a kan Latifah na Bakwai (Ƙungiya ta Ruhaniya) Sunan Mutum Allah ya kamata ya sauko cikin zurfin Qalb (Zuciya) tare da kowane numfashi yana shiga kuma fitowar 'Hoo' ta fito daga kowane sel kuma pore na jiki tare da kowane numfashi yana fitowa. Bayan yin Zikr (Zikirin) a kan Latifah na bakwai (Ƙungiya ta Ruhaniya), an sake yin Latifah na farko (Ƙungiya ta Ruhaniya), wanda aka ba da hanyar sa tun farko. A lokacin Zikr (Tunawa) numfashi yakamata yayi sauri da ƙarfi, tare da motsi na jiki, wanda ke farawa ta atomatik tare da saurin numfashi. Ya kamata a tuna cewa babu numfashi da ya rage ba tare da Zikirin (Zikirin) ba. Yakamata a mai da hankali akan Qalb (Zuciya) kuma ci gaba da Zikr (Zikirin) kada ya karye.

MALAYALAM

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള സികർ/ ദികർ (അനുസ്മരണം) രീതി


 പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം, വ്യക്തിപരമായ പേര് 'അല്ലാഹു' ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് (ഖൽബ്) ഇറങ്ങുകയും ഓരോ ശ്വാസത്തിലും അകത്തേക്ക് കയറുകയും 'ഹൂ' എന്ന വാക്ക് എല്ലാ ശ്വാസത്തിലും ഖൽബിനെ (ഹൃദയം) അടിക്കുകയും വേണം. പുറത്ത് വരുക. രണ്ടാമത്തെ ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാഹു എന്ന വ്യക്തി നാമം ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടും കൂടി ഖൽബിന്റെ (ഹൃദയത്തിന്റെ) ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഓരോ ശ്വാസത്തിലും 'ഹൂ' എന്ന വാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) അടിക്കുകയും വേണം. . അതുപോലെ, മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാഹു എന്ന വ്യക്തി നാമം ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടും കൂടി ഖൽബിന്റെ (ഹൃദയത്തിന്റെ) ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും 'ഹൂ' എന്ന വാക്ക് ലത്തീഫയെ (ആത്മീയ അവയവം) ബാധിക്കുകയും വേണം. സിക്കറിന് കീഴിൽ (ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ) ഓരോ ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആറാമത്തെ ലത്തീഫയിൽ (ആത്മീയ അവയവം) സിക്ർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഓരോ ശ്വാസവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഏഴാമത്തെ ലത്തീഫയിൽ (ആത്മീയ അവയവം) സിക്ർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടും കൂടി ശരീരത്തിന്റെ സുഷിരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഏഴാമത്തെ ലത്തീഫയിൽ (സ്പിരിച്വൽ ഓർഗൻ) സിക്ർ (അനുസ്മരണം) ചെയ്ത ശേഷം, ആദ്യത്തെ ലത്തീഫ (ആത്മീയ അവയവം) വീണ്ടും ചെയ്തു, തുടക്കത്തിൽ ഈ രീതി നൽകിയിരുന്നു. Zikr (സ്മരണ) സമയത്ത് ശ്വസനം വേഗത്തിലും ശക്തമായും ആയിരിക്കണം, ശരീരത്തിന്റെ ചലനത്തോടൊപ്പം, വേഗത്തിലുള്ള ശ്വസനത്തോടെ യാന്ത്രികമായി ആരംഭിക്കുന്നു. സിക്രില്ലാതെ (ശ്മശാനം) ഒരു ശ്വാസവും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. ഖൽബിൽ (ഹൃദയം) ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, സിക്റിൽ (ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ) തുടർച്ച ലംഘിക്കരുത്.
āntarika samādhānattinuḷḷa sikar/ dikar (anusmaraṇaṁ) rīti


 pūrṇṇamāya ēkāgratayēāṭuṁ śrad'dhayēāṭuṁ kūṭi śvasanaṁ niyantrikkappeṭaṇaṁ, vyaktiparamāya pēr 'allāhu' hr̥dayattinṟe āḻaṅṅaḷilēkk (khalb) iṟaṅṅukayuṁ ōrēā śvāsattiluṁ akattēkk kayaṟukayuṁ 'hū' enna vākk ellā śvāsattiluṁ khalbine (hr̥dayaṁ) aṭikkukayuṁ vēṇaṁ. puṟatt varuka. raṇṭāmatte lattīpha (ātmīya avayavaṁ) ceyyumpēāḷ, allāhu enna vyakti nāmaṁ ōrēā śvāsēācchvāsattēāṭuṁ kūṭi khalbinṟe (hr̥dayattinṟe) āḻaṅṅaḷilēkk iṟaṅṅukayuṁ ōrēā śvāsattiluṁ 'hū' enna vākk raṇṭāmatte lattīpha (ātmīya avayavaṁ) aṭikkukayuṁ vēṇaṁ. . atupēāle, mūnnāmatteyuṁ nālāmatteyuṁ añcāmatteyuṁ lattīpha (ātmīya avayavaṁ) ceyyumpēāḷ, allāhu enna vyakti nāmaṁ ōrēā śvāsēācchvāsattēāṭuṁ kūṭi khalbinṟe (hr̥dayattinṟe) āḻaṅṅaḷilēkk iṟaṅṅukayuṁ 'hū' enna vākk lattīphaye (ātmīya avayavaṁ) bādhikkukayuṁ vēṇaṁ. sikkaṟin kīḻil (ōrm'mappeṭuttal) ōrēā śvāsavuṁ puṟattēkk varunnu. āṟāmatte lattīphayil (ātmīya avayavaṁ) sikr ceyyunna rīti ōrēā śvāsavuṁ puṟattēkk varunnu. ēḻāmatte lattīphayil (ātmīya avayavaṁ) sikr ceyyunna rīti ōrēā śvāsēācchvāsattēāṭuṁ kūṭi śarīrattinṟe suṣiraṅṅaḷ puṟattuvarunnu. ēḻāmatte lattīphayil (spiricval ōrgan) sikr (anusmaraṇaṁ) ceyta śēṣaṁ, ādyatte lattīpha (ātmīya avayavaṁ) vīṇṭuṁ ceytu, tuṭakkattil ī rīti nalkiyirunnu. Zikr (smaraṇa) samayatt śvasanaṁ vēgattiluṁ śaktamāyuṁ āyirikkaṇaṁ, śarīrattinṟe calanattēāṭeāppaṁ, vēgattiluḷḷa śvasanattēāṭe yāntrikamāyi ārambhikkunnu. sikrillāte (śmaśānaṁ) oru śvāsavuṁ śēṣikkunnilla ennat ōrmikkēṇṭatāṇ. khalbil (hr̥dayaṁ) śrad'dha kēndrīkarikkaṇaṁ, sikṟil (ōrm'mappeṭuttal) tuṭarcca laṅghikkarut.

SLOVAK

Metóda Zikr/ Dhikr (Spomienka) na vnútorný mier


 Pri úplnej koncentrácii a pozornosti by malo byť dýchanie zvládnuté tak, aby osobné meno „Alah“ zostupovalo do hĺbky srdca (Qalb) pri každom nádychu a slovo „Hoo“ by pri každom nádychu malo zasiahnuť Qalb (srdce). vychádza. Pri vykonávaní druhej Latifah (duchovný orgán) by malo osobné meno Alah zostupovať do hĺbky Qalbu (srdca) pri každom nádychu a slovo „Hoo“ by malo pri každom vydychovaní nádychu zasahovať druhú Latifah (duchovný orgán). . Podobne pri tretej, štvrtej a piatej Latifah (duchovný orgán) by osobné meno Alah mal zostupovať do hĺbky Qalbu (srdca) pri každom nádychu a slovo „Hoo“ by malo zasiahnuť Latifah (duchovný orgán) ) pod Zikrom (Spomienka) s každým vychádzajúcim dychom. Metóda vykonávania Zikr (Spomienka) na Šiesta Latifah (Duchovný orgán) Osobné meno Alah by mal s každým nádychom zostupovať do hĺbky Qalbu (Srdca) a z čela by mala vychádzať záblesk „Hoo“ s každý vychádzajúci dych. Metóda vykonávania Zikr (Spomienka) na Siedmu Latifah (Duchovný orgán) Osobné meno Alah by mal zostupovať do hĺbky Qalbu (Srdca) s každým nádychom a z každej bunky by mala vychádzať svetlica „Hoo“ a póry tela s každým vychádzajúcim dychom. Potom, čo vykonáte Zikr (Spomienka) na siedmy Latifah (Duchovný orgán), znova sa vykoná prvý Latifah (Duchovný orgán), ktorého metóda bola uvedená na začiatku. Počas Zikr (spomienky) by dýchanie malo byť rýchle a silné, sprevádzané pohybom tela, ktorý sa automaticky spustí rýchlym dýchaním. Treba mať na pamäti, že bez Zikra (Spomienky) nezostane žiadny dych. Pozornosť by sa mala zamerať na Qalb (srdce) a kontinuita v Zikr (spomienka) by sa nemala prerušiť.

SINHALA

අභ්‍යන්තර සාමය සඳහා සික්ර්/ දික්ර් (සිහිපත් කිරීමේ) ක්‍රමය


 පූර්ණ සාන්ද්‍රණයකින් හා අවධානයෙන් යුතුව, හුස්ම ගැනීම පාලනය කළ යුතු අතර, අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක් පාසාම හදවතේ ගැඹුරට බැසිය යුතු අතර (හූ) යන වචනය සෑම හුස්මකින්ම කල්බ් (හදවතට) පහර දිය යුතුය. එලියට එනවා. දෙවන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) කරන විට, අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක්ම යාමෙන් කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැස ගත යුතු අතර හූ යන වචනය සෑම හුස්මක්ම පිට වන විට දෙවන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික අවයවයට) පහර දිය යුතුය. . එසේම, තුන්වන, හතරවන සහ පස්වන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික අවයව) කරන විට, අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක් පාසාම කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැසිය යුතු අතර හූ යන වචනය ලතිෆාහි (අධ්‍යාත්මික අවයවයට) පහර දිය යුතුය. සික්ර් (සිහි කිරීම) යටතේ සෑම හුස්මක්ම පිට වේ. හයවෙනි ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) හි සික්ර් (සිහි කිරීම) කිරීමේ ක්‍රමය අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැස ගත යුතු අතර සෑම හුස්මක්ම ගලා යන අතර නළලේ සිට 'හූ' ගිනිබත් විය යුතුය. සෑම හුස්මක්ම පිට වේ. හත්වන ලතීෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) මත සික්ර් (සිහි කිරීම) කිරීමේ ක්‍රමය නම් අල්ලාහ් යන පුද්ගලික නාමය සෑම හුස්මක්ම යාමෙන් කල්බ් (හදවත) හි ගැඹුරට බැසිය යුතු අතර සෑම සෛලයකම හූ හ aක් නැඟිය යුතු අතර සෑම හුස්මක්ම පිට වන විට ශරීරයේ සිදුරු. හත්වන ලතිෆා (අධ්‍යාත්මික ඉන්ද්‍රිය) හි සික්ර් (සිහි කිරීම) කිරීමෙන් පසු, පළමු ලතිෆා (අධ්‍යාත්මික අවයවය) නැවත සිදු කෙරෙන අතර, එම ක්‍රමය මුලින් ලබා දී තිබුණි. සික්ර් (සිහි කිරීම) තුළදී හුස්ම ගැනීම වේගවත් හා බලවත් විය යුතු අතර ශරීරයේ චලනය සමඟ වේගවත් හුස්ම ගැනීමකින් ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ විය යුතුය. සික්ර් (සිහි කිරීම) නොමැතිව හුස්මක් ඉතිරි නොවන බව මතක තබා ගත යුතුය. කල්බ් (හදවත) කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු අතර සික්ර් හි අඛණ්ඩතාවය බිඳ දැමීම නොකළ යුතුය.
abhyantara sāmaya san̆dahā sikr/ dikr (sihipat kirīmē) kramaya


 pūrṇa sāndraṇayakin hā avadhānayen yutuva, husma gænīma pālanaya kaḷa yutu atara, allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmak pāsāma hadavatē gæm̆buraṭa bæsiya yutu atara (hū) yana vacanaya sǣma husmakinma kalb (hadavataṭa) pahara diya yutuya. eliyaṭa enavā. devana latīfā (adhyātmika indriya) karana viṭa, allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmakma yāmen kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsa gata yutu atara hū yana vacanaya sǣma husmakma piṭa vana viṭa devana latīfā (adhyātmika avayavayaṭa) pahara diya yutuya. . esēma, tunvana, hataravana saha pasvana latīfā (adhyātmika avayava) karana viṭa, allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmak pāsāma kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsiya yutu atara hū yana vacanaya latifāhi (adhyātmika avayavayaṭa) pahara diya yutuya. sikr (sihi kirīma) yaṭatē sǣma husmakma piṭa vē. hayaveni latīfā (adhyātmika indriya) hi sikr (sihi kirīma) kirīmē kramaya allāh yana pudgalika nāmaya kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsa gata yutu atara sǣma husmakma galā yana atara naḷalē siṭa 'hū' ginibat viya yutuya. sǣma husmakma piṭa vē. hatvana latīfā (adhyātmika indriya) mata sikr (sihi kirīma) kirīmē kramaya nam allāh yana pudgalika nāmaya sǣma husmakma yāmen kalb (hadavata) hi gæm̆buraṭa bæsiya yutu atara sǣma sailayakama hū ha ak næn̆giya yutu atara sǣma husmakma piṭa vana viṭa śarīrayē siduru. hatvana latifā (adhyātmika indriya) hi sikr (sihi kirīma) kirīmen pasu, paḷamu latifā (adhyātmika avayavaya) nævata sidu kerena atara, ema kramaya mulin labā dī tibuṇi. sikr (sihi kirīma) tuḷadī husma gænīma vēgavat hā balavat viya yutu atara śarīrayē calanaya saman̆ga vēgavat husma gænīmakin svayaṁkrīyava ārambha viya yutuya. sikr (sihi kirīma) nomætiva husmak itiri novana bava mataka tabā gata yutuya. kalb (hadavata) kerehi avadhānaya yomu kaḷa yutu atara sikr hi akhaṇḍatāvaya bin̆da dæmīma nokaḷa yutuya.

LAO

ວິທີການຂອງ Zikr/ Dhikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ສໍາລັບຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ


 ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສົມບູນ, ການຫາຍໃຈຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫ້ຊື່ສ່ວນຕົວ 'Allah' ລົງໄປສູ່ຄວາມເລິກຂອງຫົວໃຈ (Qalb) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ເຂົ້າໄປແລະຄໍາວ່າ 'Hoo' ຄວນຕີ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈ. ອອກມາ. ເມື່ອເຮັດ Latifah ທີສອງ (ອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິນຍານ), ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ເຂົ້າໄປແລະຄໍາວ່າ 'Hoo' ຄວນຕີ Latifah ທີສອງ (ອະໄວຍະວະທາງວິນຍານ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈອອກມາ. . ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເມື່ອເຮັດ Latifah ທີສາມ, ສີ່ແລະຫ້າ (ອົງການທາງວິນຍານ), ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໄປແລະຄໍາວ່າ 'Hoo' ຄວນຕີ Latifah (ອົງການທາງວິນຍານ) ) ພາຍໃຕ້ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈອອກມາ. ວິທີການເຮັດ Zikr (ການຈື່ຈໍາ) ຢູ່ໃນ Latifah ຄັ້ງທີ VI (ອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິນຍານ) ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໄປແລະໄຟລຸກຈາກ 'Hoo' ຄວນດັງອອກມາຈາກ ໜ້າ ຜາກ ທຸກ breath ລົມຫາຍໃຈອອກມາ. ວິທີການເຮັດ Zikr (ການລະນຶກ) ຢູ່ໃນ Latifah ຄັ້ງທີ VII (ອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິນຍານ) ຊື່ສ່ວນຕົວ Allah ຄວນລົງໄປສູ່ຄວາມເລິກຂອງ Qalb (ຫົວໃຈ) ດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ເຂົ້າໄປແລະໄຟລຸກຂອງ 'Hoo' ຄວນອອກມາຈາກທຸກຫ້ອງແລະ ຮູຂຸມຂົນຂອງຮ່າງກາຍດ້ວຍທຸກລົມຫາຍໃຈທີ່ອອກມາ. ຫຼັງຈາກເຮັດ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ຢູ່ໃນ Latifah ທີເຈັດ (ອົງການທາງວິນຍານ), Latifah ທໍາອິດ (ອະໄວຍະວະທາງວິນຍານ) ແມ່ນສໍາເລັດອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ເຊິ່ງວິທີການໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນລະຫວ່າງ Zikr (ການຈື່ຈໍາ) ການຫາຍໃຈຄວນຈະໄວແລະແຮງ, ປະກອບໄປດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການຫາຍໃຈໄວ. ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈື່ໄວ້ວ່າບໍ່ມີລົມຫາຍໃຈປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ). ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນ Qalb (ຫົວໃຈ) ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນ Zikr (ຄວາມຊົງຈໍາ) ບໍ່ຄວນທໍາລາຍ.
vithikankhong Zikr Dhikr khuaamsongchoa soalab khuaamsangobphainai


 duanykhuaam khemkhon lae khuaam aochaisai yang sombun kan haichai khuan daihabkan khumkhong pheuohai susuantua Allah long paisu khuaam loek khonghuachai Qalb duany thuklomhaichai thikhaopai laekhoava Hoo khuanti Qalb huachai duany thuklomhaichai kma meuohed Latifah thisong ongkanchadtang thang vinnyan susuantua Allah khuan longpai naikhuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai thikhaopai laekhoava Hoo khuanti Latifah thisong auaainyauaa thang vinnyan duany thuklomhaichai kma  sendiauakan meuohed Latifah thisam si laeha ongkan thang vinnyan susuantua Allah khuan longpai naikhuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai khaopai laekhoava Hoo khuanti Latifah ongkan thang vinnyan phaitai Zikr khuaamsongchoa duany thuklomhaichai kma vithikanhed Zikr kan chu choa yunai Latifah khangthi VI ongkanchadtang thang vinnyan susuantua Allah khuan longpai naikhuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai khaopai lae fai lukchak Hoo khuan dngookmachak na phak thuk breath lomhaichai kma vithikanhed Zikr kan lanuk yunai Latifah khangthi VII ongkanchadtang thang vinnyan susuantua Allah khuan long paisu khuaam loekkhong Qalb huachai duany thuklomhaichai thikhaopai lae fai lukkhong Hoo khuan kmachak thuk honglae hu khum khon khonghangkai duany thuklomhaichai thi kma rangchakhed Zikr khuaamsongchoa yunai Latifah thiched ongkan thang vinnyan Latifah thoaid auaainyauaa thang vinnyan aemn soalediktheu nung soeng vithikan daithuk mobhai naibeuongton nailavang Zikr kan chu choa kan haichai khuancha vai lae aehng pakob paiduany kankheuonhaiv khonghangkai soeng loemton odny adtaonmad duanykan haichai vai man khuanchadaihab kan chu vaiva bomi lomhaichai pauaaiodnybomikan Zikr khuaamsongchoa khuan aochaisainai Qalb huachai lae khuaam toneuongnai Zikr khuaamsongchoa bokhuan thoalai

LATIN

Modus zikr / dhikr (Memoriam) Papae Marcelli


 Cum completum concentration et attendere, spiritus debet esse ita uicit, ut personalis nominis 'Domine, descenderunt in profundum in corde (qalb) et omnis spiritus ingredientibus ingredietur et per verbum' Ho, ne rursus in qalb (Cordis) et omnis spiritus exeuntes. Quo facto iterum Latifah (Spiritual Tenor) personae nomine Domine demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et nomen Ho 'oportere secundum Latifah (Spiritual Tenor) omnis spiritus egredientem . Sic qui facit tertium quartum quintum Latifah (Spiritual Tenor) personae nomine Domine demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et nomen Ho 'percutiat Latifah (Spiritual Organum ) sub zikr (Memoriam) et omnis spiritus exeuntes de monumentis. Modus agendi zikr (memoriam) Sexto Latifah (Gloria Missa) in Name Alter demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et Flammae de Hoo debet egredi frontibus flatus egrediens. Modus agendi zikr (memoriam) Die septimo Latifah (Gloria Missa) in Name Alter demitteret profundum qalb (Maria) omnis spiritus vadens et Flammae de Hoo debet egredi in cellam pore corporis flatus egrediens. Post zikr (memoriam) Latifah septimo (Missa Sancti) priorem Latifah (Missa Spiritus) est etiam modus quo initio fuerat. In zikr (memoriam) rapido impetu spiritus sit cum motu corpus incipit spiritum statim citato. Eam ferendum est in mens ut sine zikr halitus meus intercluditur (Memoriam). Operam esse debet focused in qalb (Cordis) et continuitas in zikr (Memoriam) ut non conteram.

MACEDONIAN

Методот на цикр/ дикр (сеќавање) за внатрешен мир


 Со целосна концентрација и внимание, дишењето треба да се управува така што Личното име „Алах“ треба да се спушта во длабочините на срцето (Калб) со секој вдишување и зборот „Ху“ да го погодува Калб (Срце) со секој здив излегува. Кога го правите вториот Латифа (Духовен орган), Личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (Срце) со секој здив, а зборот „Хо“ треба да го погоди вториот Латифа (Духовен орган) со секој здив што излегува . Слично на тоа, кога го правите третиот, четвртиот и петтиот Латифа (Духовен орган), личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (срце) со секој здив што влегува и зборот „Ху“ треба да ја погоди Латифа (Духовен орган ) под Зикр (Спомен) со секој здив што излегува. Методот на правење Зикр (Спомен) на Шестата Латифа (Духовен орган) Личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (Срце) со секој здив што влегува и пламенот „Ху“ треба да излезе од челото со секој здив излегува. Методот на правење зикр (сеќавање) на седмата латифа (духовен орган) Личното име Алах треба да се спушти во длабочините на Калб (срце) со секој здив што влегува и од секоја ќелија треба да излезе блесок на „Ху“. пора на телото со секој здив што излегува. Откако го направија Зикр (Спомен) на седмиот Латифа (Духовен орган), повторно се прави првиот Латифа (Духовен орган), чиј метод беше даден на почетокот. За време на Зикр (Спомен) дишењето треба да биде брзо и силно, придружено со движење на телото, кое започнува автоматски со брзо дишење. Треба да се има предвид дека без Зикр (Спомен) не останува ниту здив. Вниманието треба да се фокусира на Калб (Срце) и континуитетот во Зикр (Спомен) не треба да се скрши.
Metodot na cikr/ dikr (seḱavanje) za vnatrešen mir


 So celosna koncentracija i vnimanie, dišenjeto treba da se upravuva taka što Ličnoto ime „Alah“ treba da se spušta vo dlabočinite na srceto (Kalb) so sekoj vdišuvanje i zborot „Hu“ da go pogoduva Kalb (Srce) so sekoj zdiv izleguva. Koga go pravite vtoriot Latifa (Duhoven organ), Ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (Srce) so sekoj zdiv, a zborot „Ho“ treba da go pogodi vtoriot Latifa (Duhoven organ) so sekoj zdiv što izleguva . Slično na toa, koga go pravite tretiot, četvrtiot i pettiot Latifa (Duhoven organ), ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (srce) so sekoj zdiv što vleguva i zborot „Hu“ treba da ja pogodi Latifa (Duhoven organ ) pod Zikr (Spomen) so sekoj zdiv što izleguva. Metodot na pravenje Zikr (Spomen) na Šestata Latifa (Duhoven organ) Ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (Srce) so sekoj zdiv što vleguva i plamenot „Hu“ treba da izleze od čeloto so sekoj zdiv izleguva. Metodot na pravenje zikr (seḱavanje) na sedmata latifa (duhoven organ) Ličnoto ime Alah treba da se spušti vo dlabočinite na Kalb (srce) so sekoj zdiv što vleguva i od sekoja ḱelija treba da izleze blesok na „Hu“. pora na teloto so sekoj zdiv što izleguva. Otkako go napravija Zikr (Spomen) na sedmiot Latifa (Duhoven organ), povtorno se pravi prviot Latifa (Duhoven organ), čij metod beše daden na početokot. Za vreme na Zikr (Spomen) dišenjeto treba da bide brzo i silno, pridruženo so dviženje na teloto, koe započnuva avtomatski so brzo dišenje. Treba da se ima predvid deka bez Zikr (Spomen) ne ostanuva nitu zdiv. Vnimanieto treba da se fokusira na Kalb (Srce) i kontinuitetot vo Zikr (Spomen) ne treba da se skrši.

HEBREW

שיטת זיקר/ דהיקר (זיכרון) לשלום פנימי


 בריכוז ותשומת לב מלאים, הנשימה צריכה להיות מנוהלת עד כדי כך שהשם האישי 'אללה' יירד למעמקי הלב (קלב) בכל נשימה שנכנסת והמילה 'הו' צריכה להכות את הקאלב (לב) בכל נשימה יוצא. בעת ביצוע הלטיפה השנייה (איבר רוחני), השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) בכל נשימה שנכנסת והמילה 'הו' צריכה לפגוע בלטיפה השנייה (איבר רוחני) בכל נשימה החוצה. . באופן דומה, כאשר עושים את הלטיפה השלישית, הרביעית והחמישית (איבר רוחני), השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) בכל נשימה שנכנסת והמילה 'הו' צריכה לפגוע בלטיפה (איבר רוחני) ) תחת זיקר (זיכרון) כשכל נשימה יוצאת. שיטת הפעולה של זיקר בלטיפה השישית (איבר רוחני) השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) כשכל נשימה נכנסת והתלקחות של 'הו' צריכה לצאת מהמצח עם כל נשימה יוצאת. שיטת עשיית זיקר על הלטיפה השביעית (איבר רוחני) השם האישי אללה צריך לרדת למעמקי הקאלב (לב) עם כל נשימה שנכנסת והתלקחות של 'הו' צריכה לצאת מכל תא ו נקבוביות של הגוף עם כל נשימה החוצה. לאחר שעשה את זיקר (זיכרון) בלטיפה השביעית (איבר רוחני), הלטיפה הראשונה (איבר רוחני) נעשית שוב, שהשיטה שלה ניתנה בהתחלה. במהלך Zikr (Remembrance) הנשימה צריכה להיות מהירה וכוחנית, מלווה בתנועת הגוף, שמתחילה אוטומטית בנשימה מהירה. יש לזכור כי לא נותרת נשימה ללא Zikr (Remembrance). תשומת הלב צריכה להיות ממוקדת בקלב (הלב) וההמשכיות בזיקר (זיכרון) לא צריכה להישבר.

KHMER

វិធីសាស្រ្តហ្សីក/ ឌីហ្ការ (ការចងចាំ) ដើម្បីសន្តិភាពខាងក្នុង


 ជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេញការដកដង្ហើមគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដូច្នេះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន 'អល់ឡោះ' គួរតែចុះទៅក្នុងជម្រៅបេះដូង (ខាល់) ដោយរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយពាក្យថាហូគួរវាយកាល់បុល (បេះដូង) គ្រប់ដង្ហើម ចេញមក នៅពេលធ្វើឡាទីហ្វាទី ២ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅរបស់កាល់ប (បេះដូង) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយពាក្យថាហូគួរវាយឡាទីហ្វាទី ២ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ដោយរាល់ដង្ហើមចេញចូល ។ ដូចគ្នានេះដែរនៅពេលធ្វើឡាទីហ្វាទី ៣ ទី ៤ និងទី ៥ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅរបស់ Qalb (បេះដូង) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចូលហើយពាក្យថា Hoo គួរតែវាយប្រហារ Latifah (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ) នៅក្រោមហ្សីក (ការចងចាំ) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូល។ វិធីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វាទីប្រាំមួយ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅ Qalb (បេះដូង) ដោយរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយភ្លើងហ៊ូគួរតែចេញពីថ្ងាស រាល់ដង្ហើមចេញមក។ វិធីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វាទី ៧ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនអល់ឡោះគួរតែចុះទៅក្នុងជំរៅរបស់កាល់ប (បេះដូង) ជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូលហើយភ្លើងហ៊ូគួរតែចេញពីគ្រប់កោសិកានិង រន្ធញើសនៃរាងកាយជាមួយនឹងរាល់ដង្ហើមចេញចូល។ បន្ទាប់ពីធ្វើហ្សីក (ការចងចាំ) នៅលើឡាទីហ្វាទី ៧ (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ឡាទីហ្វា (សរីរាង្គខាងវិញ្ញាណ) ទី ១ ត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតដែលវិធីសាស្រ្តត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅដើមដំបូង។ ក្នុងអំឡុងពេលហ្សីក (ការចងចាំ) ការដកដង្ហើមគួរតែលឿននិងខ្លាំងអមដោយចលនារបស់រាងកាយដែលចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងការដកដង្ហើមលឿន។ វាគួរតែត្រូវបានចងចាំក្នុងចិត្តថាគ្មានដង្ហើមនៅសល់ដោយគ្មានហ្សីក (ការចងចាំ) ។ ការយកចិត្តទុកដាក់គួរតែផ្តោតលើ Qalb (បេះដូង) ហើយការបន្តនៅក្នុង Zikr (ការចងចាំ) មិនគួរបែកទេ។
vithi sa sr t hsaei k/ di hkar ( kar changcha) daembi santiphap khangoknong


 cheamuoynung kar phtao t arommo ning kar yokchett toukdeak penhlenh karodakadangheum kuorte trauv ban krobkrong dauchneh chhmoh phtalkhluon ' a l laoh' kuorte chohtow knong chomrow behdaung ( khal) daoy real dangheumchenh chaul haey peaky tha hau kuor veay kal bol ( behdaung) krob dangheum chenh mk nowpel thveu la ti hva ti 2 ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow robsa kal b ( behdaung) cheamuoynung real dangheumchenh chaul haey peaky tha hau kuor veay la ti hva ti 2 ( sarirangk khangvinhnhean) daoy real dangheumchenh chaul . dauchaknea nih der nowpel thveu la ti hva ti 3 ti 4 ning ti 5 ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow robsa Qalb ( behdaung) cheamuoynung real dangheumchaul haey peaky tha Hoo kuorte veayobrahear Latifah ( sarirangk khangvinhnhean) ) now kraom hsaei k ( kar changcha) cheamuoynung real dangheumchenh chaul . vithi thveu hsaei k ( kar changcha) now leu la ti hva ti bramuoy ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow Qalb ( behdaung) daoy real dangheumchenh chaul haey phleung hou kuorte chenhpi thngasa real dangheumchenh mk . vithi thveu hsaei k ( kar changcha) now leu la ti hva ti 7 ( sarirangk khangvinhnhean) chhmoh phtalkhluon a l laoh kuorte chohtow knong chomrow robsa kal b ( behdaung) cheamuoynung real dangheumchenh chaul haey phleung hou kuorte chenhpi krob kaoseka ning ronthonheusa nei reangkay cheamuoynung real dangheumchenh chaul . banteabpi thveu hsaei k ( kar changcha) now leu la ti hva ti 7 ( sarirangk khangvinhnhean) la ti hva ( sarirangk khangvinhnhean) ti 1 trauv ban thveu mtong tiet del vithi sa sr t trauv ban phtal aoy now daemdambaung . knongamlongpel hsaei k ( kar changcha) karodakadangheum kuorte luen ning khlang am daoy chalnea robsa reangkay del chabphtaem daoy svyobravotte cheamuoynung karodakadangheum luen . vea kuorte trauv ban changcham knongchett tha kmean dangheum nowsal daoy kmean hsaei k ( kar changcha) . kar yokchett toukdeak kuorte phtao tleu Qalb ( behdaung) haey kar bant nowknong Zikr ( kar changcha) min kuor bek te .

UKRANIAN

Метод Зікр/ Зікр (Пам'ять) для внутрішнього миру


 При повній зосередженості та увазі диханням слід керувати так, щоб особисте ім'я "Аллах" опускалося в глибину серця (Qalb) з кожним вдихом, а слово "Hoo" повинно вражати Qalb (серце) з кожним вдихом виходить. Виконуючи другий Латіфа (Духовний Орган), Особисте Ім'я Аллах має спускатися в глибину Калбу (Серця) з кожним вдихом, а слово «Ху» повинно вражати другого Латіфа (Духовний Орган) з кожним видихом. . Подібним чином, виконуючи третій, четвертий та п’ятий Латіфа (Духовний Орган), Особисте Ім'я Аллах має спускатися в глибину Калбу (Серця) з кожним вдихом, а слово «Ху» має вражати Латіфу (Духовний Орган) ) під Зікром (Пам'ять) з кожним видихом. Метод виконання Зікр (Пам’ять) на Шостій Латіфі (Духовний Орган) Особисте Ім'я Аллах має спускатися в глибину Калбу (Серця) з кожним вдихом, а з чола повинен виходити спалах «Ху» кожен подих виходить. Метод виконання Зікра (Пам’яті) на сьомому Латіфі (Духовному органі). Особисте ім’я Аллаха повинно спускатися в глибину Qalb (Серця) з кожним вдихом, а спалах «Hoo» повинен виходити з кожної клітини і пори тіла з кожним видихом. Після виконання Зікр (Пам'ять) на сьомому Латифі (Духовному Органі) знову робиться перший Латіфа (Духовний Орган), метод якого був даний на початку. Під час Зікр (Пам'ять) дихання повинно бути швидким і сильним, супроводжуватися рухом тіла, яке починається автоматично з прискореного дихання. Слід мати на увазі, що жоден подих не залишається без Зікра (Пам'яті). Увагу слід зосередити на Qalb (Серце), і безперервність у Zikr (Пам'ять) не повинна порушуватися.
Metod Zikr/ Zikr (Pam'yatʹ) dlya vnutrishnʹoho myru


 Pry povniy zoseredzhenosti ta uvazi dykhannyam slid keruvaty tak, shchob osobyste im'ya "Allakh" opuskalosya v hlybynu sertsya (Qalb) z kozhnym vdykhom, a slovo "Hoo" povynno vrazhaty Qalb (sertse) z kozhnym vdykhom vykhodytʹ. Vykonuyuchy druhyy Latifa (Dukhovnyy Orhan), Osobyste Im'ya Allakh maye spuskatysya v hlybynu Kalbu (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a slovo «Khu» povynno vrazhaty druhoho Latifa (Dukhovnyy Orhan) z kozhnym vydykhom. . Podibnym chynom, vykonuyuchy tretiy, chetvertyy ta pʺyatyy Latifa (Dukhovnyy Orhan), Osobyste Im'ya Allakh maye spuskatysya v hlybynu Kalbu (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a slovo «Khu» maye vrazhaty Latifu (Dukhovnyy Orhan) ) pid Zikrom (Pam'yatʹ) z kozhnym vydykhom. Metod vykonannya Zikr (Pamʺyatʹ) na Shostiy Latifi (Dukhovnyy Orhan) Osobyste Im'ya Allakh maye spuskatysya v hlybynu Kalbu (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a z chola povynen vykhodyty spalakh «Khu» kozhen podykh vykhodytʹ. Metod vykonannya Zikra (Pamʺyati) na sʹomomu Latifi (Dukhovnomu orhani). Osobyste imʺya Allakha povynno spuskatysya v hlybynu Qalb (Sertsya) z kozhnym vdykhom, a spalakh «Hoo» povynen vykhodyty z kozhnoyi klityny i pory tila z kozhnym vydykhom. Pislya vykonannya Zikr (Pam'yatʹ) na sʹomomu Latyfi (Dukhovnomu Orhani) znovu robytʹsya pershyy Latifa (Dukhovnyy Orhan), metod yakoho buv danyy na pochatku. Pid chas Zikr (Pam'yatʹ) dykhannya povynno buty shvydkym i sylʹnym, suprovodzhuvatysya rukhom tila, yake pochynayetʹsya avtomatychno z pryskorenoho dykhannya. Slid maty na uvazi, shcho zhoden podykh ne zalyshayetʹsya bez Zikra (Pam'yati). Uvahu slid zoseredyty na Qalb (Sertse), i bezperervnistʹ u Zikr (Pam'yatʹ) ne povynna porushuvatysya.

TELUGU

అంతర్గత శాంతి కోసం జికర్/ ధికర్ (జ్ఞాపకం) యొక్క పద్ధతి


 పూర్తి ఏకాగ్రత మరియు శ్రద్ధతో, శ్వాసను నిర్వహించాలి, 'అల్లా' అనే వ్యక్తిగత పేరు గుండె లోతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది (కల్బ్) ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' అనే పదం ప్రతి శ్వాసతో కల్బ్ (హృదయాన్ని) తాకాలి బయటకు వస్తోంది. రెండవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) చేసేటప్పుడు, అల్లా అనే వ్యక్తిగత పేరు ఖాల్బ్ (గుండె) లోతులోకి దిగాలి, ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' అనే పదం రెండవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) ప్రతి శ్వాస బయటకు రావాలి . అదేవిధంగా, మూడవ, నాల్గవ మరియు ఐదవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) చేసేటప్పుడు, వ్యక్తిగత పేరు అల్లా ఖాల్బ్ (హృదయం) లోతులోకి దిగాలి, ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' అనే పదం లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) ను తాకాలి ) Zikr (స్మృతి) కింద ప్రతి శ్వాస బయటకు వస్తోంది. ఆరవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై జికర్ (స్మృతి) చేసే విధానం వ్యక్తిగత పేరు అల్లా ఖాల్బ్ (గుండె) లోతులోకి దిగాలి మరియు ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళుతుంది మరియు 'హూ' మంట నుదుటి నుండి బయటకు రావాలి ప్రతి శ్వాస బయటకు వస్తోంది. ఏడవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై జికర్ (స్మృతి) చేసే విధానం వ్యక్తిగత పేరు అల్లా ఖాల్బ్ (గుండె) లోతులోకి దిగాలి, ప్రతి శ్వాస లోపలికి వెళ్లి 'హూ' మంట ప్రతి సెల్ నుండి బయటకు రావాలి మరియు ప్రతి శ్వాసతో శరీరం యొక్క రంధ్రాలు బయటకు వస్తాయి. ఏడవ లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) పై Zikr (స్మృతి) చేసిన తరువాత, మొదటి లతీఫా (ఆధ్యాత్మిక అవయవం) మళ్లీ చేయబడుతుంది, దీని పద్ధతి ప్రారంభంలో ఇవ్వబడింది. Zikr (స్మృతి) సమయంలో శ్వాస వేగంగా మరియు శక్తివంతంగా ఉండాలి, శరీర కదలికతో పాటుగా, వేగవంతమైన శ్వాసతో స్వయంచాలకంగా ప్రారంభమవుతుంది. Zikr (స్మృతి) లేకుండా శ్వాస ఉండదు అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఖాల్బ్ (హృదయం) పై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి మరియు జికర్ (స్మృతి) లో కొనసాగింపు విచ్ఛిన్నం కాకూడదు.
Antargata śānti kōsaṁ jikar/ dhikar (jñāpakaṁ) yokka pad'dhati


 pūrti ēkāgrata mariyu śrad'dhatō, śvāsanu nirvahin̄cāli, 'allā' anē vyaktigata pēru guṇḍe lōtullōki veḷlipōtundi (kalb) prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' anē padaṁ prati śvāsatō kalb (hr̥dayānni) tākāli bayaṭaku vastōndi. Reṇḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) cēsēṭappuḍu, allā anē vyaktigata pēru khālb (guṇḍe) lōtulōki digāli, prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' anē padaṁ reṇḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) prati śvāsa bayaṭaku rāvāli. Adēvidhaṅgā, mūḍava, nālgava mariyu aidava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) cēsēṭappuḍu, vyaktigata pēru allā khālb (hr̥dayaṁ) lōtulōki digāli, prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' anē padaṁ latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) nu tākāli) Zikr (smr̥ti) kinda prati śvāsa bayaṭaku vastōndi. Ārava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) pai jikar (smr̥ti) cēsē vidhānaṁ vyaktigata pēru allā khālb (guṇḍe) lōtulōki digāli mariyu prati śvāsa lōpaliki veḷutundi mariyu'hū' maṇṭa nuduṭi nuṇḍi bayaṭaku rāvāli prati śvāsa bayaṭaku vastōndi. Ēḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) pai jikar (smr̥ti) cēsē vidhānaṁ vyaktigata pēru allā khālb (guṇḍe) lōtulōki digāli, prati śvāsa lōpaliki veḷli'hū' maṇṭa prati sel nuṇḍi bayaṭaku rāvāli mariyu prati śvāsatō śarīraṁ yokka randhrālu bayaṭaku vastāyi. Ēḍava latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) pai Zikr (smr̥ti) cēsina taruvāta, modaṭi latīphā (ādhyātmika avayavaṁ) maḷlī cēyabaḍutundi, dīni pad'dhati prārambhanlō ivvabaḍindi. Zikr (smr̥ti) samayanlō śvāsa vēgaṅgā mariyu śaktivantaṅgā uṇḍāli, śarīra kadalikatō pāṭugā, vēgavantamaina śvāsatō svayan̄cālakaṅgā prārambhamavutundi. Zikr (smr̥ti) lēkuṇḍā śvāsa uṇḍadu ani gurtun̄cukōvāli. Khālb (hr̥dayaṁ) pai dr̥ṣṭi kēndrīkarin̄cāli mariyu jikar (smr̥ti) lō konasāgimpu vicchinnaṁ kākūḍadu.

SINDHI

اندروني امن لاءِ ذکر/ ذکر (ياد) جو طريقو


 پوري توجه ۽ توجه سان ، سانس کي ايترو منظم ڪيو و thatي جو ذاتي نالو 'الله' دل جي کوٽائي ۾ نازل ٿئي (قلب) هر سانس اندر و andڻ سان ۽ لفظ 'هو' هر سانس سان قلب (دل) تي هڙتال ڪرڻ گهرجي. ٻاهر اڃڻ. جڏھن secondيو لطيفو ڪري رھيو آھي (روحاني عضوو) ، ذاتي نالو الله کي ھي should لھڻ گھرجي قلب جي (دل) ھر سانس اندر و andڻ سان ۽ لفظ ھائو strikeئي لطيفه (روحاني عضوو) کي ھر ھٿ سان نڪرڻ گھرجي. . سا Similarlyئي طرح ، جڏھن ٽيون ، چوٿون ۽ پنجون لطيفه (روحاني عضوو) ڪري رھيو آھي ، الله جو ذاتي نالو قلب (دل) جي کوٽائيءَ ۾ ھيnd لھڻ گھرجي ھر سانس ۾ ۽ لفظ ’ھُو‘ کي لطيفه (روحاني عضوو) تي ھڙتال ڪرڻ گھرجي. ) ذڪر جي تحت (ياد) هر سانس سان نڪرڻ سان. ذڪر ڪرڻ جو طريقو (هين لطيفه (روحاني عضوو) تي ياد ڪرڻ جو ذاتي نالو الله تعاليٰ کي قلب جي دلين ۾ نازل ٿيڻ گھرجي هر سانس اندر و andڻ سان ۽ ”هو“ جو شعلو پيشاني مان نڪرڻ گهرجي. هر سانس نڪرندو. ذڪر ڪرڻ جو طريقو ستين لطيفه (روحاني عضوو) تي ياد ڪرڻ جو ذاتي نالو الله تعاليٰ کي قلب جي گہرائي ۾ نازل ٿيڻ گهرجي هر سانس اندر و andڻ سان ۽ ”هو“ جو شعلو نڪرڻ گهرجي هر سيل مان ۽ جسم جو سوراخ هر سانس سان نڪرڻ سان. ستين لطيفه (روحاني عضوو) تي ذڪر (ياد) ڪرڻ کان پوءِ ، پهريون لطيفو (روحاني عضوو) وري ڪيو ويندو آهي ، جنهن جو طريقو شروع ۾ ڏنو ويو هو. ذڪر جي دوران (يادگيري) سانس تيز ۽ زوردار هئڻ گھرجي ، ان سان گڏ جسم جي حرڪت ، جيڪا پاڻمرادو شروع ٿئي ٿي تيز سانس سان. اها mindالهه ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته ڪو به سانس ذڪر کان سواءِ باقي نه ٿو رهي. shouldيان focusedيان ڏيڻ گھرجي قلب (دل) تي ۽ تسلسل ذکر ۾ (ياد) ٽوڙڻ نه گھرجي.

JAVANESE

Cara Zikir / Zikir (Pangeling-eling) Kanggo Katentreman Batin


 Kanthi konsentrasi lan perhatian lengkap, napas kudu dikelola supaya Jeneng Pribadi 'Allah' mudhun menyang jero ati (Qalb) kanthi napas lan tembung 'Hoo' kudu nyerang Qalb (Jantung) kanthi napas. metu. Nalika nindakake Latifah kaping pindho (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung 'Hoo' kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual) nomer loro kanthi kabeh napas sing metu . Kajaba, nalika nindakake Latifah kaping telu, kaping papat lan kaping lima (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung 'Hoo' kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual ) ing sangisor Zikir (Eling) kanthi saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Keenam (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar 'Hoo' kudu metu saka bathuke saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Kaping Pitu (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar 'Hoo' kudu metu saka saben sel lan pori awak kanthi saben napas metu. Sawise nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah (Organ Spiritual) kaping pitu, Latifah (Organ Spiritual) kaping pisanan rampung maneh, sing metune wis diwenehake wiwit wiwitan. Sajrone Zikir (Eling) ambegan kudu cepet lan kuat, diiringi gerakan awak, sing diwiwiti kanthi otomatis ambegan kanthi cepet. Sampeyan kudu eling yen ora ana napas sing ditinggalake tanpa Zikir (Pangeling-eling). Perhatian kudu fokus ing Qalb (Jantung) lan kesinambungan Zikir (Eling) ora bakal uwal.

SAMOAN

Le Auala o Zikr / Dhikr (Manatua) mo Totonu Filemu


 Faatasi ai ma le atoatoa faʻamalosia ma faʻatauaina, manava tatau ona matua faʻatautaia o le Tagata Lava Ia Igoa 'Allah' tatau ona alu ifo i le loloto o le fatu (Qalb) ma manava uma ulu i totonu ma le upu 'Hoo' tatau ona lavea le Qalb (Loto) ma manava uma sau i fafo A o faia le lona lua Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga), o le Tagata Lava Ia Igoa Allah tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulu i totonu ma le upu 'Hoo' tatau ona taia le lona lua Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) ma manava uma sau i fafo . E faʻapena foi, pe a faia le lona tolu, fa ma le lima Latifah (Faʻaleagaga), o le Tagata Lava Ia igoa Allah tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulufale ma le upu 'Hoo' tatau ona lavea le Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga ) lalo ole Zikr (Manatua) ma manava uma e o mai i fafo. Le Metotia o le faia o le Zikr (Manatuaina) i luga o le Ono Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) O le Tagata Lava Ia igoa Allah tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulu ma se mumu o le 'Hoo' e tatau ona sau mai le muaulu ma ua manava uma. Le Metotia o le faia o le Zikr (Manatuaina) luga o le Fitu o Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) O le Tagata Lava Ia igoa Allah e tatau ona alu ifo i le loloto o le Qalb (Loto) ma manava uma ulufale ma se mumu o le 'Hoo' e tatau ona sau mai sela uma ma afu o le tino ma manava uma o fafo. Ina ua maeʻa faia Zikr (Manatuaina) i le lona fitu Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga), le muamua Latifah (Faʻaleagaga Faʻalapotopotoga) ua toe faia, o lana metotia na tuuina mai i le amataga. I le taimi o le Zikr (Manatuaina) o le manava e tatau ona vave ma malosi, faʻatasi ma le gaioiga o le tino, lea e amata otometi i le vave manava. E tatau ona manatuaina e leai se manava e tuua e aunoa ma le Zikr (Manatua). Faʻalogo tatau ona taulaʻi i le Qalb (Loto) ma le faʻaauau i le Zikr (Manatua) e le tatau ona gagau.

LATVIAN

Zikr/ Dhikr (Atceres) metode iekšējam mieram


 Ar pilnīgu koncentrēšanos un uzmanību elpošana jāpārvalda tā, lai personvārds “Allāhs” ar katru ieelpu ieietu sirds dziļumos (Qalb), un vārds “Hoo” ar katru elpas vilcienu satriektu Qalb (sirdi) iznākšana. Veicot otro Latifah (Garīgās ērģeles), personīgajam vārdam Allah ar katru ieelpu vajadzētu nolaisties Qalb (Sirds) dziļumā, un vārdam “Hoo” vajadzētu atsisties pret otro Latifah (Garīgo orgānu) ar katru izelpu. . Līdzīgi, veicot trešo, ceturto un piekto Latifah (Garīgās ērģeles), personvārdam Allāham vajadzētu ieiet Qalb (Sirds) dziļumā ar katru ieelpu un vārdam “Hoo” vajadzētu trāpīt Latifā (Garīgais orgāns) ) zem Zikr (Atcere) ar katru izelpu. Zikr (Atceres) veikšanas metode Sestajā Latifā (Garīgās ērģeles) Personvārdam Allāham vajadzētu ieiet Qalb (Sirds) dziļumā ar katru ieelpu, un no pieres jāizplūst “Hoo” uzliesmojumam. katra elpa nāk ārā. Zikr (Atceres) darīšanas metode septītajā latifā (garīgajā ērģelē) Personvārdam Allāham vajadzētu nolaisties Qalb (sirds) dziļumā ar katru ieelpu, un no katras šūnas jāizplūst “Hoo” uzliesmojumam. ķermeņa poras ar katru izelpu. Pēc Zikr (Atceres) darīšanas septītajā Latifā (Garīgās ērģeles) atkal tiek veikta pirmā Latifa (Garīgās ērģeles), kuras metode bija dota sākumā. Zikr (Atceres) laikā elpošanai jābūt ātrai un spēcīgai, kopā ar ķermeņa kustību, kas sākas automātiski ar ātru elpošanu. Jāpatur prātā, ka bez Zikr (Atceres) neviena elpa nepaliek. Uzmanība jākoncentrē uz Qalb (sirds), un nepārtrauktībai Zikr (Atceres) nevajadzētu pārtraukt.

PASHTO

د داخلي سولې لپاره د ذکر/ ذکر طریقه


 د بشپړ تمرکز او پاملرنې سره ، تنفس باید دومره اداره شي چې شخصي نوم 'الله' باید د زړه په ژورو کې راشي (قلب) د هرې ساه اخیستو سره او د 'هو' کلمه باید د هر ساه سره قلب (زړه) ووهي. بهر راځي. کله چې دوهم لطیفه (روحاني ارګان) ترسره کوئ ، د الله شخصي نوم باید د هرې ساه اخیستو سره د قلب (زړه) ژورو ته راښکته شي او د 'هو' کلمه باید د هرې ساه سره دوهم لطیفه (روحاني ارګان) ووهي. . په ورته ډول ، کله چې دریم ، څلورم او پنځم لطیفه (روحاني ارګان) ترسره کوئ ، د الله شخصي نوم باید د هرې ساه اخیستو سره د قلب (زړه) ژورو ته راښکته شي او د 'هو' کلمه باید لطیفه (روحاني ارګان) ووهي. ) د ذکر لاندې (یادونه) د هر ساه سره چې راځي. په شپږم لطیفه (روحاني ارګان) کې د ذکر (یادولو) میتود شخصي نوم الله باید د قلب (زړه) ژورو ته د هرې ساه اخیستو سره ښکته شي او د 'هو' شعله باید له تندی څخه بهر شي. هره ساه بهر کیږي. په اوومه لطیفه (روحاني ارګان) کې د ذکر (یادولو) طریقه شخصي نوم الله باید د قلب (زړه) په ژورو کې د هرې ساه اخیستو سره راشي او د 'هو' شعله باید له هرې حجرې څخه راوباسي او د هر ساه بهر کیدو سره د بدن ټوخی. په اوومه لطیفه (روحاني ارګان) کې د ذکر (یاد) کولو وروسته ، لومړی لطیفه (روحاني ارګان) بیا ترسره کیږي ، چې میتود یې په پیل کې ورکړل شوی و. د ذکر (یاد) پرمهال تنفس باید ګړندی او قوي وي ، د بدن حرکت سره وي ، کوم چې د ګړندي تنفس سره په اوتومات ډول پیل کیږي. دا باید په پام کې ونیول شي چې هیڅ ساه پرته له ذکر (یاد) پاتې کیږي. پاملرنه باید په قلب (زړه) باندې متمرکزه وي او په ذکر (یاد) کې دوام باید مات نشي.

HMONG

Txoj Kev Zikr/ Dhikr (Nco Txog) rau Kev Thaj Yeeb Sab Hauv

Nrog kev ua kom tiav thiab mloog zoo, ua pa yuav tsum muaj kev tswj hwm uas Tus Kheej Lub Npe ‘Allah’ yuav tsum nqis los rau hauv lub siab ntawm lub plawv (Qalb) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab lo lus ‘Hoo’ yuav tsum ntaus Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa tawm los Thaum ua qhov thib ob Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig), Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis los rau hauv qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab lo lus ‘Hoo’ yuav tsum tawm tsam Latifah thib ob (Lub cev sab ntsuj plig) nrog txhua qhov ua pa tawm . Ib yam li ntawd, thaum ua tus thib peb, plaub thiab tsib Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig), Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis mus rau qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab lo lus ‘Hoo’ yuav tsum ntaus Latifah (Lub Cev Sab Ntsuj Plig) ) hauv qab Zikr (Nco Ntsoov) nrog txhua qhov ua pa tawm. Txoj Kev Ua Zikr (Nco Ntsoov) ntawm Thib Rau Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig) Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis los rau hauv qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab nplaim taws ntawm ‘Hoo’ yuav tsum tawm ntawm lub hauv pliaj nrog txhua qhov ua tsis taus pa tawm. Txoj Kev Ua Zikr (Nco Ntsoov) ntawm Seventh Latifah (Lub Cev Ntawm Sab Ntsuj Plig) Tus Kheej Lub Npe Allah yuav tsum nqis los rau hauv qhov tob ntawm Qalb (Lub Plawv) nrog txhua qhov ua pa nkag mus thiab tawg ntawm ‘Hoo’ yuav tsum tawm ntawm txhua lub xov tooj thiab pore ntawm lub cev nrog txhua qhov ua pa tawm. Tom qab ua Zikr (Nco Ntsoov) ntawm Latifah xya (Lub Cev Sab Ntsuj Plig), thawj Latifah (Lub Cev Ntsuj Plig) tau ua tiav dua, uas nws tau muab rau thaum pib. Thaum Zikr (Nco Ntsoov) kev ua pa yuav tsum nrawm thiab muaj zog, nrog kev txav ntawm lub cev, uas pib pib ua pa sai. Nws yuav tsum nco ntsoov tias tsis muaj pa tawm yog tsis muaj Zikr (Nco Ntsoov). Kev mloog yuav tsum tau tsom mus rau Qalb (Lub Plawv) thiab qhov txuas ntxiv hauv Zikr (Nco ntsoov) yuav tsum tsis txhob tawg.

GUJARATI

આંતરિક શાંતિ માટે ઝિકર/ ikિકર (સ્મરણ) ની પદ્ધતિ


 સંપૂર્ણ એકાગ્રતા અને ધ્યાન સાથે, શ્વાસ એટલો વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ કે વ્યક્તિગત નામ 'અલ્લાહ' હૃદયના sંડાણમાં ઉતરવું જોઇએ બહાર આવવુ. બીજું લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) કરતી વખતે, વ્યક્તિગત નામ અલ્લાહ દરેક શ્વાસ અંદર જવા સાથે કલ્બ (હૃદય) ની sંડાઈમાં ઉતરવું જોઈએ અને 'હૂ' શબ્દ દરેક શ્વાસ બહાર આવતા બીજા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર પ્રહાર કરવો જોઈએ. . એ જ રીતે, જ્યારે ત્રીજું, ચોથું અને પાંચમું લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) કરતી વખતે, અલ્લાહનું વ્યક્તિગત નામ કલ્બ (હૃદય) ની sંડાણોમાં ઉતરવું જોઈએ જેમાં દરેક શ્વાસ અંદર આવે છે અને 'હૂ' શબ્દ લતીફાહ (આધ્યાત્મિક અંગ) પર પ્રહાર કરવો જોઈએ. ઝિકર (સ્મરણ) હેઠળ દરેક શ્વાસ બહાર આવે છે. છઠ્ઠા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝિકર (સ્મરણ) કરવાની પદ્ધતિ વ્યક્તિગત નામ અલ્લાહ દરેક શ્વાસ અંદર જવા સાથે કલ્બ (હૃદય) ની sંડાણમાં ઉતરવું જોઈએ અને કપાળમાંથી 'હૂ' ની જ્વાળા બહાર આવવી જોઈએ દરેક શ્વાસ બહાર આવે છે. સાતમી લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝિકર (સ્મરણ) કરવાની પદ્ધતિ વ્યક્તિગત નામ અલ્લાહ દરેક શ્વાસ અંદર જવા સાથે કલ્બ (હૃદય) ની sંડાણમાં ઉતરવું જોઈએ અને દરેક કોષમાંથી 'હૂ' ની જ્વાળા બહાર આવવી જોઈએ અને દરેક શ્વાસ બહાર આવવા સાથે શરીરના છિદ્રો. સાતમા લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) પર ઝીક્ર (સ્મરણ) કર્યા પછી, પ્રથમ લતીફા (આધ્યાત્મિક અંગ) ફરીથી કરવામાં આવે છે, જેની પદ્ધતિ શરૂઆતમાં આપવામાં આવી હતી. ઝિક્ર (સ્મરણ) દરમિયાન શ્વાસ ઝડપી અને બળવાન હોવો જોઈએ, શરીરની હિલચાલ સાથે, જે ઝડપી શ્વાસ સાથે આપમેળે શરૂ થાય છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઝિક્ર (સ્મરણ) વગર કોઈ શ્વાસ બાકી નથી. ધ્યાન કલ્બ (હૃદય) પર કેન્દ્રિત હોવું જોઈએ અને ઝિક્ર (સ્મરણ) માં સાતત્ય તોડવું જોઈએ નહીં.
Āntarika śānti māṭē jhikara/ ikikara (smaraṇa) nī pad'dhati


 sampūrṇa ēkāgratā anē dhyāna sāthē, śvāsa ēṭalō vyavasthita hōvō jō'ī'ē kē vyaktigata nāma'allāha' hr̥dayanā sṇḍāṇamāṁ utaravuṁ jō'i'ē bahāra āvavu. Bījuṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) karatī vakhatē, vyaktigata nāma allāha darēka śvāsa andara javā sāthē kalba (hr̥daya) nī sṇḍā'īmāṁ utaravuṁ jō'ī'ē anē'hū' śabda darēka śvāsa bahāra āvatā bījā latīphā (ādhyātmika aṅga) para prahāra karavō jō'ī'ē. . Ē ja rītē, jyārē trījuṁ, cōthuṁ anē pān̄camuṁ latīphā (ādhyātmika aṅga) karatī vakhatē, allāhanuṁ vyaktigata nāma kalba (hr̥daya) nī sṇḍāṇōmāṁ utaravuṁ jō'ī'ē jēmāṁ darēka śvāsa andara āvē chē anē'hū' śabda latīphāha (ādhyātmika aṅga) para prahāra karavō jō'ī'ē. Jhikara (smaraṇa) hēṭhaḷa darēka śvāsa bahāra āvē chē. Chaṭhṭhā latīphā (ādhyātmika aṅga) para jhikara (smaraṇa) karavānī pad'dhati vyaktigata nāma allāha darēka śvāsa andara javā sāthē kalba (hr̥daya) nī sṇḍāṇamāṁ utaravuṁ jō'ī'ē anē kapāḷamānthī'hū' nī jvāḷā bahāra āvavī jō'ī'ē darēka śvāsa bahāra āvē chē. Sātamī latīphā (ādhyātmika aṅga) para jhikara (smaraṇa) karavānī pad'dhati vyaktigata nāma allāha darēka śvāsa andara javā sāthē kalba (hr̥daya) nī sṇḍāṇamāṁ utaravuṁ jō'ī'ē anē darēka kōṣamānthī'hū' nī jvāḷā bahāra āvavī jō'ī'ē anē darēka śvāsa bahāra āvavā sāthē śarīranā chidrō. Sātamā latīphā (ādhyātmika aṅga) para jhīkra (smaraṇa) karyā pachī, prathama latīphā (ādhyātmika aṅga) pharīthī karavāmāṁ āvē chē, jēnī pad'dhati śarū'ātamāṁ āpavāmāṁ āvī hatī. Jhikra (smaraṇa) daramiyāna śvāsa jhaḍapī anē baḷavāna hōvō jō'ī'ē, śarīranī hilacāla sāthē, jē jhaḍapī śvāsa sāthē āpamēḷē śarū thāya chē. Tē dhyānamāṁ rākhavuṁ jō'ī'ē kē jhikra (smaraṇa) vagara kō'ī śvāsa bākī nathī. Dhyāna kalba (hr̥daya) para kēndrita hōvuṁ jō'ī'ē anē jhikra (smaraṇa) māṁ sātatya tōḍavuṁ jō'ī'ē nahīṁ.

PUNJABI

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ/ ਧਿਕਰ (ਯਾਦ) ਦੀ ਵਿਧੀ


 ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ 'ਅੱਲ੍ਹਾ' ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇ (ਕਲਬ) ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 'ਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਦੂਸਰਾ ਲਤੀਫਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲਤੀਫਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. . ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਅਧਿਆਤਮਕ ਅੰਗ) ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹੂ' ਸ਼ਬਦ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਆਤਮਿਕ ਅੰਗ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਯਾਦ) ਹਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਛੇਵੇਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਕਰਨ ਦਾ Theੰਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ' ਹੂ 'ਦੀ ਭੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੱਤਵੇਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਕਰਨ ਦਾ Theੰਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ' ਹੂ 'ਦੀ ਭੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛਾਲੇ. ਸੱਤਵੇਂ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਲਤੀਫ਼ਾ (ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਗ) ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ. ਧਿਆਨ ਕਲਬ (ਦਿਲ) ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਯਾਦ) ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
Adarūnī śāntī la'ī zikara/ dhikara (yāda) dī vidhī


 pūrī ikāgaratā atē dhi'āna dē nāla, sāha nū inā prabadhita kītā jāṇā cāhīdā hai ki vi'akatīgata nāma'al'hā' dila dē ḍūghā'ī vica utara jāvē (kalaba) hara sāha dē adara jāṇa dē nāla atē'hū' śabada hara sāha dē nāla kalaba (dila) nū māranā cāhīdā hai. Bāhara ā rihā. Dūsarā latīphā (rūhānī aga) karadē samēṁ, al'hā dā nijī nāma hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē'hū' śabada hara sāha dē nāla dūjē latīphā (rūhānī aga) nū māranā cāhīdā hai. . Isē tar'hāṁ, jadōṁ tījā, cauthā atē pajavāṁ latīfā (adhi'ātamaka aga) karadē hō, al'hā dā nijī nāma hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē'hū' śabada latīfā (ātamika aga) nū māranā cāhīdā hai. Zikara dē adhīna (yāda) hara sāha bāhara ā'uṇa dē nāla. Chēvēṁ latīfā (rūhānī aga)'tē zikara (yāda) karana dā Thega vi'akatīgata nāma al'hā nū hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē mathē tōṁ' hū'dī bhaṛaka nikalaṇī cāhīdī hai. Hara sāha bāhara ā rihā hai. Satavēṁ latīfā (rūhānī aga)'tē zikara (yāda) karana dā Thega vi'akatīgata nāma al'hā nū hara sāha dē adara jāṇa dē nāla kalaba (dila) dī ḍūghā'ī vica utaranā cāhīdā hai atē hara kōṭhaṛī vicōṁ' hū'dī bhaṛaka nikalaṇī cāhīdī hai atē bāhara ā'uṇa vālē hara sāha dē nāla sarīra dā chālē. Satavēṁ latīfā (rūhānī aga)'tē zikara (yāda) karana tōṁ bā'ada, pahilā latīfā (rūhānī aga) dubārā kītā jāndā hai, jisadī vidhī śurū vica ditī ga'ī sī. Zikara (yāda) dē daurāna sāha tēza atē śakatīśālī hōṇā cāhīdā hai, isadē nāla sarīra dī gatīvidhī vī hōṇī cāhīdī hai, jō tēza sāha laiṇa nāla āpaṇē āpa śurū hō jāndī hai. Iha dhi'āna vica rakhaṇā cāhīdā hai ki zikara (yāda) tōṁ bināṁ kō'ī sāha nahīṁ bacadā. Dhi'āna kalaba (dila) tē kēndarata hōṇā cāhīdā hai atē zikara (yāda) vica nirataratā nahīṁ ṭuṭaṇī cāhīdī.

CZECH

Metoda Zikr/ Dhikr (Vzpomínka) pro vnitřní mír


 S úplnou koncentrací a pozorností by mělo být dýchání řízeno tak, aby osobní jméno „Alláh“ sestupovalo do hlubin srdce (Qalb) při každém nádechu a slovo „Hoo“ by mělo při každém nádechu zasáhnout Qalba (srdce) vychází. Když děláte druhý Latifah (duchovní orgán), osobní jméno Alláh by mělo sestoupit do hlubin Qalbu (srdce) s každým nádechem a slovo 'Hoo' by mělo zasáhnout druhý Latifah (duchovní orgán) s každým vycházejícím dechem . Podobně při provádění třetí, čtvrté a páté Latifah (duchovní orgán) by osobní jméno Alláh mělo sestupovat do hlubin Qalbu (srdce) s každým nádechem a slovo 'Hoo' by mělo zasáhnout Latifah (duchovní orgán) ) pod Zikrem (Vzpomínka) s každým vycházejícím dechem. Způsob provádění Zikr (Vzpomínky) na Šesté Latifah (Duchovní orgán) Osobní jméno Alláh by mělo sestupovat do hlubin Qalbu (Srdce) s každým nádechem a z čela by měla vycházet světlice Hoo každý vycházející dech. Způsob provádění Zikr (Vzpomínky) na Sedmé Latifah (Duchovní orgán) Osobní jméno Alláh by mělo sestupovat do hlubin Qalbu (Srdce) s každým nádechem a z každé cely by mělo vycházet světlice 'Hoo' a póry těla s každým vycházejícím dechem. Poté, co provedl Zikr (Vzpomínka) na sedmém Latifahu (Duchovní varhany), je znovu provedena první Latifah (Duchovní orgán), jejíž metoda byla uvedena na začátku. Během Zikr (Vzpomínky) by mělo být dýchání rychlé a razantní, doprovázené pohybem těla, který automaticky začíná rychlým dýcháním. Je třeba mít na paměti, že bez Zikra (Vzpomínky) nezůstane žádný dech. Pozornost by měla být zaměřena na Qalb (Srdce) a kontinuita v Zikru (Vzpomínka) by se neměla zlomit.

CROATIAN

Metoda zikr/ zikr (sjećanje) za unutarnji mir


 S potpunom koncentracijom i pažnjom, disanjem treba upravljati tako da se Osobno ime 'Allah' spusti u dubinu srca (Qalb) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udarati u Qalb (Srce) pri svakom udisaju izlazeći. Kada radite drugi Latifah (duhovni organ), Osobno ime Allah bi se trebalo spustiti u dubinu Qalba (Srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u drugi Latifah (duhovni organ) pri svakom izdisaju . Slično, kada radite treći, četvrti i peti Latifah (duhovni organ), Osobno ime Allah bi se trebalo spuštati u dubinu Qalba (Srca) pri svakom udisaju, a riječ 'Hoo' bi trebala udariti u Latifah (duhovni organ) ) pod Zikr (Sjećanje) sa svakim dahom koji izlazi. Način obavljanja zikra (sjećanja) na šestom latifi (duhovnom organu) Osobno ime Allah bi trebao silaziti u dubine Qalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz čela bi trebala izaći rafal 'Hoo' svaki dah izlazi. Način obavljanja zikra (sjećanja) na sedmom latifi (duhovnom organu) Osobno ime Allah trebao bi se spustiti u dubine Qalba (Srca) sa svakim udisajem, a iz svake ćelije izići znak 'Hoo' pore tijela sa svakim dahom koji izlazi. Nakon što se učini Zikr (sjećanje) na sedmom Latifi (Duhovnom organu), ponovno se radi prvi Latifah (Duhovni organ), čija je metoda dana u početku. Tijekom Zikra (sjećanja) disanje bi trebalo biti brzo i snažno, popraćeno kretanjem tijela, koje počinje automatski ubrzanim disanjem. Treba imati na umu da nijedan dah ne ostaje bez Zikra (sjećanja). Pažnju treba usmjeriti na Qalb (Srce) i kontinuitet u Zikr -u (Sjećanje) ne smije se prekinuti.

ESTONIAN

Zikri/ Dhikri meetod (mälestus) sisemise rahu saavutamiseks


 Täieliku keskendumise ja tähelepanelikkusega tuleks hingamist juhtida nii, et isikunimi „Allah” langeks iga hingetõmbega südame sügavustesse (Qalb) ja sõna „Hoo” lööks Qalb (süda) iga hingetõmbega välja tulema. Teist Latifah’i (vaimset orelit) tehes peaks isikunimi Allah laskuma iga hingetõmbega Qalbi (südame) sügavustesse ja sõna „Hoo” peaks lööma teist Latifah’d (vaimset orelit) iga hingetõmbega. . Sarnaselt peaks kolmanda, neljanda ja viienda Latifah (vaimuorgan) tegemisel isikunimi Allah laskuma iga hingetõmbega Qalbi (süda) sügavustesse ja sõna „Hoo” peaks lööma Latifah (vaimne organ) ) Zikri (mälestus) all iga hingetõmbega. Meetod Zikri (mälestus) tegemiseks kuuendal latifahil (vaimsel orelil) Isikunimi Allah peaks laskuma iga hingetõmbe järel Qalbi (südame) sügavustesse ja otsmikust peaks tulema hoo iga hingeõhk tuleb välja. Meetod Zikri (mälestus) tegemiseks seitsmendal latifahil (vaimsel orelil) Isikunimi Allah peaks laskuma Qalbi (südame) sügavustesse iga hingetõmbe korral ja igast rakust peaks väljuma hoo keha poorid iga väljahingamisega. Pärast Zikri (mälestus) tegemist seitsmendal Latifahil (vaimne orel) tehakse uuesti esimene Latifah (vaimne orel), mille meetod oli alguses antud. Zikri (mälestus) ajal peaks hingamine olema kiire ja jõuline, millega kaasneb keha liikumine, mis algab automaatselt kiire hingamisega. Tuleb meeles pidada, et ilma Zikrita (mälestus) ei jää hinge. Tähelepanu tuleks pöörata Qalbile (süda) ja Zikri (mälestus) järjepidevus ei tohiks katkeda.

JAVANESE

Cara Zikir / Zikir (Pangeling-eling) Kanggo Katentreman Batin

Kanthi konsentrasi lan perhatian lengkap, napas kudu dikelola supaya Jeneng Pribadi ‘Allah’ mudhun menyang jero ati (Qalb) kanthi napas lan tembung ‘Hoo’ kudu nyerang Qalb (Jantung) kanthi napas. metu. Nalika nindakake Latifah kaping pindho (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung ‘Hoo’ kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual) nomer loro kanthi kabeh napas sing metu . Kajaba, nalika nindakake Latifah kaping telu, kaping papat lan kaping lima (Organ Spiritual), Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi napas lan tembung ‘Hoo’ kudu nyerang Latifah (Organ Spiritual ) ing sangisor Zikir (Eling) kanthi saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Keenam (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar ‘Hoo’ kudu metu saka bathuke saben napas metu. Cara Nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah Kaping Pitu (Organ Spiritual) Jeneng Pribadi Allah kudu mudhun menyang telenging Qalb (Ati) kanthi saben napas lan suar ‘Hoo’ kudu metu saka saben sel lan pori awak kanthi saben napas metu. Sawise nindakake Zikir (Pengeling-eling) ing Latifah (Organ Spiritual) kaping pitu, Latifah (Organ Spiritual) kaping pisanan rampung maneh, sing metune wis diwenehi wiwitan. Sajrone Zikir (Eling) ambegan kudu cepet lan kuat, diiringi gerakan awak, sing diwiwiti kanthi otomatis ambegan kanthi cepet. Sampeyan kudu eling yen ora ana napas sing ditinggalake tanpa Zikir (Pangeling-eling). Perhatian kudu fokus ing Qalb (Jantung) lan kesinambungan Zikir (Eling) ora bakal uwal.

5 thoughts on “The Method of Zikr/ Dhikr (Remembrance) for Inner Peace [Multilingual]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s